Text

Tillgodoräknande av verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodo­räknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Enbart goda ämneskunskaper är ingen garanti för att en lärare kan skapa goda betingelser för lärande. Regeringspropositionen (2009/10:89) betonar därför vikten av den verksamhets­förlagda utbildningen, VFU.

Lärarutbildningen ska förankras i både praktiska erfarenheter av pedagogiska aktiviteter/undervisning och akademiska studier på universitetet. Mötet mellan dessa två perspektiv innebär kvalitet i lärarutbildningen, där lärarstudenter ges möjlighet att ta del av olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Forskningsbaserad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet.

Har du arbetat som förskollärare eller lärare under en längre sammanhållen tidsperiod, kan du få pröva att validera denna arbetslivserfarenhet för att se om den kan ersätta en VFU-period i förskollärar- eller lärarprogram.

För att du ska kunna få validera en VFU-kurs måste du kunna uppvisa att efterfrågade kunskaper och färdigheter, så kallad reell kompetens, har införskaffats på annat sätt. Det är viktigt att tänka på att detta ofta kräver en relativt stor arbetsinsats av dig som student. Likaså måste den åberopade arbetslivserfarenheten ha skett inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på.

Vilken yrkeserfarenhet krävs?

Nedanstående antal år och procentsatser ska ses som riktmärken. För enskilda kurser kan andra krav gälla. Yrkeserfarenheten, och i vissa fall även specificerade arbetsuppgifter, ska kunna intygas genom anvisad tjänstgöringsblankett.

 • Riktvärde VFU-period 1: yrkeserfarenhet, under längre sammanhållen period, motsvarande minst 2 år på minst 50% inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på.
 • Riktvärde övriga VFU-perioder: yrkeserfarenhet motsvarande minst 3 år på 100% inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på.

Ett beslut om tillgodoräknande är inte detsamma som en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Du är inte heller berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.

Under de veckor som VFU-kursen pågår finns det i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna.

Arbetslivserfarenheten ska prövas av universitetet när studenten inkommit med en ansökan för att styrka att yrkeserfarenheten motsvarar lärandemålen i aktuell kursplan. Högskoleförordningen anger i 6 kap 6-8§§ vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet.

 

Steg 1 – Ta kontakt med studievägledare

Valideringsprocessen inleds med ett vägledande samtal där du får nödvändig information och underlag för självvärdering. Ta därför kontakt med studie-och yrkesvägledaren för det program du går, innan du går vidare med en eventuell ansökan

FLP, ÄLP och KPU:

GLP:

Steg 2 – Ansökan, självvärdering och övriga dokument

Läs instruktionerna noga

Följande skickas med i din ansökan

Underlag för ansökan utgörs i första hand av ett arbetsgivarintyg (eller liknande) och en självvärdering som styrks av en förskollärare-, lärare eller rektor.

Följande underlag ska finnas med i ansökan:

 • Självvärdering. Självvärderingen ska styrkas av nuvarande eller tidigare rektor eller förskollärare, lärare som har följt och observerat dig i arbete, bistått med viss handledning och som kan beskriva samt bekräfta den kompetens som du själv beskrivit. Personen som styrker din självvärdering ska lämna sina kontaktuppgifter och kunna vara behjälplig med att svara på frågor kring den kompetens du åberopar under den tid ärendet handläggs.
 • Arbetsgivarintyg (eller likande). Ett arbetsgivarintyg (eller likande) är ett bevis på att du har arbetat hos en viss arbetsgivare, det ska framkomma var du varit anställd, information om tjänstgöringsgrad, (under hur lång tid och hur mycket du har arbetat), samt vilka arbetssysslor som förekommit på arbetsplatsen. Den åberopade arbetslivserfarenheten ska ha skett inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar till. Övrig dokumentation som styrker kompetensen kan också bifogas.
 • Eventuella övriga handlingar som styrker kompetensen.

Du ansöker om tillgodoräknande via Ladok Länk till annan webbplats..

Självvärdering

För att göra en bedömning av studentens yrkeserfarenhet inkommer studenten med ett underlag som beskriver den reella kompetensen i relation till den aktuella kursens lärandemål. Det innebär att studenten synliggör hur lärandemålen har uppnåtts genom exempelvis arbete i skola/förskola. Vid ansökan om tillgodoräknande vid den aktuella VFU-kursen görs en beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen i relation till samtliga lärandemål.

Självvärderingen kan innehålla följande:

 • En beskrivning av kompetenser i relation till vart och ett av lärandemålen och aktuella styrdokument för skola/förskola. Självvärderingen kan skrivas i Dokumentet Underlag för självvärdering.
 • En konkretisering av kompetenser genom exempel från undervisning eller annan pedagogisk verksamhet kopplat till vart och ett av lärandemålen, vetenskap och relevanta styrdokument.
 • Planeringar, bedömningsunderlag eller annan dokumentation som är relevant i relation till lärandemålen bifogas och diskuteras i relation till relevanta lärandemål, vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Självvärderingen ska styrkas av förskollärare, lärare eller rektor.

Steg 3 – Bedömning och beslut

Den inkomna ansökan bedöms och ett beslut tas om ansökan beviljas eller avslås. Beslut meddelas skriftligen till studenten.

En ansökan i taget

Ansökan om tillgodoräknande sker för en VFU-kurs i taget. Efter att beslut fattats i en ansökan kan nästa ansökan skickas in.

Ansöknings- och handläggningstid

För att kunna handlägga ärendet innan aktuell VFU-kurs behöver ansökan, övriga dokument och självvärdering skickas in minst 4 månader innan kursstart.

För program som har VFU 1 termin 1 ska ansökan skickas in 30 arbetsdagar, 6 arbetsveckor, innan VFU-kursstart.

Ärendena handläggs i den ordning de inkommer. Handläggaren kommer att utreda ärendet i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.

Beviljat tillgodoräknande

Ett beviljat tillgodoräknande innebär bland annat:

 • Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.
 • För Förskol-, Grund- och Ämneslärarprogrammet samt Kompletterande pedagogisk utbildning gäller att under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att utbildningstiden i regel inte förkortas genom ett tillgodoräknande.

Vid avslag på ansökan

Ett avslaget tillgodoräknande innebär att studenten behöver genomföra VFU-kursen. Studenten meddelar VFU-samordnare på vfu.lararutbildning@mdu.se att VFU ska genomföras och studieplan diskuteras med studievägledare.

Vid frågor