Text

VFU i Förskollärar- och lärarprogrammen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en möjlighet att praktisera teoretiska kunskaper inom lärarutbildningen. I regionen medverkar ett antal kommuner, samt fristående skolhuvudmän.

Alla studenter på förskollärarprogrammet, grundlärarstudenter F-3 och 4-6 och ämneslärarstudenterna placeras på en övningsskola/övningsförskola under utbildningstiden där VFU:n genomförs. Under hela din utbildning har du en nära kontakt med en övningsförskola eller övningsskola där du genomför din VFU som ger dig värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter inför framtiden. MDU har ett nära samarbete med Sörmlands och Västmanlands kommuner, samt några fristående skolhuvudmän, olika kommuner och skolhuvudmän medverkar beroende på vilket program du läser.

Studenter som läser någon av våra kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU ämneslärare, F-3 och 4-6) placeras på en övningsskola om du som student inte på egen hand söker en VFU-placering på annan ort.

I förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen, ämneslärarprogrammet och KPU ämneslärarprogrammet omfattar VFU:n 30 högskolepoäng (hp). I KPU inriktning F-3 och 4-6 lärare omfattar VFU:n 20 hp. Samtliga VFU perioder knyts till kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och ämnesstudier.


FAQ

Här hittar du information om hur placeringen inför VFU går till och andra vanliga frågor och svar om VFU på lärarutbildningarna vid MDU

Tillgodoräknande av VFU

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Fältstudier

För att ytterligare stärka den kontinuerliga kontakten med verksamheten i förskolan/skolan finns det i de flesta kurserna fältstudier. Fältstudierna innebär att du får kursuppgifter att genomföra på begränsad tid i VFU-skolan. Genom att ha kontakt med VFU-skolan via fältstudier kring ämnesteori, utbildningsvetenskap och didaktik får du möjlighet att hitta beröringspunkter mellan praktik och teori.

Fältdagar

I grundlärarprogrammet 4-6 genomför du fältdagar. Det innebär att du i alla kurser är en dag per vecka på din övningsskola och genomför kursuppgifter och/eller fältstudier samt ges möjlighet att följa din handledare och arbetslagets arbetsuppgifter på nära håll. I VFU 3, sista terminen på utbildningen, genomför du ett skolövertagande. Under ett skolövertagande tar du över din handledares arbetsuppgifter under två veckor, vilket ger dig en unik möjlighet att självständigt öva på yrkets alla delar inför framtida anställning som behörig lärare.

VFU utomlands

Som student på förskollärarprogrammet, grundlärar­programmet F-3 och ämneslärarprogrammet vid MDU har du möjlighet att förlägga 2 veckor av din VFU 3 utomlands, på en svensk skola i utlandet eller en lokal skola. Gör du dina två veckor på en svensk skola får du framför allt perspektiv på skolorganisation. Genom att göra en del av din VFU 3 på en lokal förskola/skola utomlands får du en unik inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. På så sätt har du möjlighet att göra jämförelser och ytterligare reflektera kring det svenska skolsystemet. Detta ger dig nya perspektiv och hjälper dig att i din framtida yrkesroll se möjligheter till verksamhetsutveckling.

Mer information

Här hittar du information om VFU utomlands, övningsförskolor/övningsskolor
och fältskolor, kursplaner, studiehandledning, handbok, graderade betyg, studentbok och så vidare.

VFU-portalen för förskollärar- och lärarstudenter Länk till annan webbplats.