Text

Studera med funktions­nedsättning

För dig som har en varaktig funktionsnedsättning finns olika former av stöd och anpassningar att få under din studietid.

Stödet riktar sig till dig som till exempel har dyslexi, ADHD, diagnos inom autismspektrumet, långvarig (över sex månader) psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom som påverkar dina studier. Det är det viktigt att göra ansökan om stöd i god tid, helst redan så snart du blivit antagen till din utbildning.

1. Läkarintyg eller utredning

För att du ska kunna få riktat pedagogiskt stöd behöver du ha ett läkarintyg eller ha gjort en utredning som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara skrivet av till exempel en läkare, psykolog eller logoped.

Du kan också ha gjort en utredning, som du i stället skickar med i din ansökan.

Saknar du ett läkarintyg eller inte har gjort en utredning, kontakta 1177 för mer information om hur du går tillväga.

2. Ladda upp ditt läkarintyg eller utredning digitalt

Ansökan kan du endast göra digitalt på webbplatsen NAIS. Där laddar du upp ditt läkarintyg eller din utredning. Om du har frågor om vilka uppgifter som måste finnas med kan du kontakta samordnaren.

Efter att du gjort din ansökan blir du kontaktad av en samordnare inom 2–3 veckor för att diskutera ditt behov av stöd.

Stödet utformas utifrån dina behov och kan bestå av till exempel:

  • talböcker (Legimus)
  • anteckningsstöd
  • förlängd tentamenstid
  • examination i mindre grupp
  • talsyntes och rättstavningsprogram
  • teckenspråkstolkning
  • mentor

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig för läraren och visa upp beskedet från samordnaren. Observera att besked från samordnaren endast är en rekommendation och att det alltid är examinatorn som beslutar om huruvida anpassningarna är möjliga att genomföra, utifrån kursplan och övriga bestämmelser.

Hjälpmedel/anpassning vid salstenta

Du som har ett besked med rekommendationer om stöd måste beställa hjälpmedel/anpassningar inför varje salstenta.

1. Anmäl dig först till tentan i Ladok för studenter Länk till annan webbplats..

2. Fyll sedan i webbformuläret Beställ hjälpmedel/anpassning till salstenta.

Anmälan till tentan och beställningen av hjälpmedel/anpassning måste göras senast tio dagar innan tentamen.

Kontakt

Kontakta MDU:s samordnare för riktat pedagogiskt stöd.

Skicka aldrig känsliga personuppgifter om dig själv som till exempel läkarintyg med hälsoinformation, namn och personnummer till universitetet via e-post.