Text

Upphovsrätt

Som student kommer du att behöva använda dig av olika källor som omfattas av upphovs­rätten. Den som exempelvis skapar ett dator­program, tar ett fotografi eller skriver en uppsats, är upphovsman till sitt verk. Upphovs­mannen har i normalfallet upphovs­rätt till det som skapats.

För att få upphovsrätt, vilket innebär att upphovsmannen har ensamrätt över användningen av verket, krävs att det som skapats har verkshöjd. Det innebär att verket ska ha någon form av självständighet eller originalitet. Det ställs inga krav på god kvalitet av verket för att det ska få verkshöjd. En idé, upplysning eller fakta får inte verkshöjd. Regler om upphovsrätt finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729), upphovsrättslagen (URL).

Rättigheter

Upphovsrättslagen ger upphovsmannen två typer av rättigheter; en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

  • Den ekonomiska rättigheten innebär rätt att framställa exemplar av verket, göra verket tillgängligt för allmänheten, sprida det genom till exempel försäljning, uthyrning och utlåning. Rättigheterna kvarstår oavsett om verket överförs till internet eller vilket annat medium som helst. Den ekonomiska rättigheten kan överlåtas till en annan person. Konkret innebär detta att ett studentarbete som en student har upphovsrätt till inte får göras tillgängligt för allmänheten genom försäljning, utlåning, uthyrning eller användas som undervisningsmaterial utan att studenten godkänt detta.
  • Den ideella rätten innebär att upphovsmannen alltid ska bli namngiven då verket används och en rätt att motsätta sig att verket utsätts för något som är kränkande för upphovsmannen. Den ideella rätten kan till skillnad från den ekonomiska rätten inte överlåtas.

Kopiering

Upphovsrättslagen ger endast tillåtelse att för privat bruk kopiera ett fåtal sidor ur ett upphovsrättsligt verk (2 kap 12 § URL). Upphovsrättslagen skiljer inte på digitala och papperskopior. Likaväl som det är tillåtet att kopiera ett fåtal sidor ur en bok för privat bruk är det även tillåtet att ladda hem ett verk som finns tillgängligt på Internet, kopiera från digital till digital form och/eller skriva ut det så länge det görs för privat bruk. Men är aldrig tillåtet att kopiera något från olovlig förlaga, en så kallad piratkopia.

Att kopiera för eget bruk innebär att kopiering för egen räkning, på eget initiativ och att det kopierade exemplaret inte sprids. Det är aldrig tillåtet att - inte ens för privat bruk - kopiera datorprogram eller databaser. Att kopiera utöver det som är tillåtet enligt lag är ett intrång i upphovsmannens upphovsrätt och ett brott.

Kontakta Studenthälsan

För att få rådgivning av kurator eller friskvårdspedagog bokar du tid för samtal.

För övriga frågor är du välkommen att skriva eller ringa till oss.

E-post: studenthalsan@mdu.se
Telefonnummer: 021–10 73 80