Text

Ordningsregler på MDU

Ordningsreglerna är till för att alla ska trivas att plugga här på MDU. Du ska alltid känna dig säker och trygg, både på campus och i våra digitala miljöer.

Många av ordningsreglerna är självklara; som att du inte ska skräpa ner eller störa andra. Men det finns andra regler som gäller på våra campus och som är viktiga att känna till.

Sammanfattning av ordningsreglerna

Du får inte:

 • släppa in någon på campus som inte pluggar här när du behöver använda MDU-kortet för att komma in
 • åka kickbikes, longboards, skateboards, inlines eller liknande
 • dricka alkohol, röka, vejpa eller motsvarande
 • ta med dina husdjur (om de inte jobbar som ledar- eller assistanshund)
 • gejma, övernatta eller använda campus som en fritidsgård
 • fota, filma eller spela in ljudet under föreläsningar, seminarier, andra undervisningssituationer eller examination om du inte fått tillstånd till det
 • ta med barn till undervisningen eller när du skriver tenta, om du inte fått tillåtelse
 • sätta upp affischer som inte har datumstämplats av Studenttorget eller på annat ställe än våra affischtavlor.

Om du bryter mot ordningsreglerna

Om du bryter mot ordningsreglerna kan du hamna i disciplin­nämnden som i värsta fall kan leda till avstängning.

§ 1. Bakgrund och syfte

Ordningsreglerna utgör en åtgärd i MDU:s arbete för att alla som vistas inom universitetet – i all verksamhet som bedrivs av universitetet – ska känna sig säkra och trygga. Tillämpningen av reglerna ska leda till bibehållen god arbets- och studiemiljö samt öppenhet inom universitetet.

§ 2. Omfattning

Dessa ordningsregler gäller för samtliga som, såväl tillfälligt som återkommande, vistas inom eller i nära anslutning till MDU:s lokaler och iall verksamhet som bedrivs av universitetet. Reglerna omfattar även den digitala miljö som tillhandahålls av universitetet, såsom digitala mötesrum och kommunikation i e-post samt även inom de sociala mediekanaler som MDU ansvarar för. För användning av universitetets datorer och nätverk gäller särskilt det användaravtal som medarbetare och studenter undertecknat vid skapande av MDU-konto (EULA)

§ 3. Generella ordningsregler

Det är förbjudet att inom eller i omedelbar anslutning till MDU:s lokaler, digitala mötesrum, eller annars inom verksamhet som MDU ansvarar för:

 1. Vistas i lokaler med krav på behörighet, utan att ha denna behörighet eller möjliggöra för obehörig person att vistas i sådana lokaler *1.
 2. Skräpa ned eller smutsa ned, göra åverkan på eller förstöra universitetets lokaler eller annan egendom som tillhör MDU.
 3. Olovligen flytta på eller tillgripa inredning eller annan egendom som tillhör MDU.
 4. Anslå affisch eller annat budskap på andra än särskilt anvisade ytor. Affisch eller annat anslag som sätts upp ska vara datumstämplat av studenttorget vid universitetet, när anslag sker.
 5. Trakassera eller agera på ett hotfullt sätt mot studenter, tjänstemän vid universitetet eller andra personer.
 6. Bete sig på ett sätt som typiskt sett stör eller väcker anstöt hos andra.
 7. Använda sig av redskap på hjul såsom exempelvis kickbikes, longboards, skateboards, inlines eller liknande. Med redskap avses inte hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
 8. Röka tobak, e-cigarett eller motsvarande på andra än för detta hänvisade ytor.
 9. Inneha, bruka, förvara, överlåta, framställa, förvärva, anskaffa eller bjuda ut narkotika på sätt som anges i 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) och med den innebörd som narkotika enligt 8 § samma lag har.
 10. Inneha, bruka, förvara, framställa, överlåta eller förvärva i syfte att överlåta samt bjuda ut dopningsmedel på så sätt som anges i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och med den innebörd som dopningsmedel enligt 1 § samma lag har.
 11. Begå annan brottslig verksamhet, liksom att uppmana annan att begå sådan verksamhet.
 12. Konsumera alkoholhaltiga drycker utan särskilt tillstånd *2.
 13. Ta med husdjur eller tillåta vistelse av husdjur. Detta gäller dock inte ledar- eller assistanshund.
 14. Övernatta i eller på annat sätt utnyttja MDU:s lokaler för uteslutande privata ändamål.

§ 4. Särskilt om tillträde till lokal för undervisning

Till lokal eller digitalt mötesrum avsett för lärares undervisnings- eller examinationstillfälle har enbart studenter *3 som antagits till den avsedda utbildningen tillträde. Studenter som genom beslut av universitetets disciplinnämnd stängts av från undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet, har inte rätt att närvara vid undervisning eller examination under avstängningsperioden. Den enskilde läraren kan vid undervisningstillfället medge undantag för närvaro av annan under ordnade former. Barns närvaro regleras särskilt i § 9.

§ 5. Särskilt om MDU:s bibliotek

I universitetets bibliotek får var och en vistas

 • för att ta del av litteratur eller annan information i biblioteket,
 • för studier
 • som av bibliotekets personal bedöms ha giltigt skäl för det.

För universitetsbiblioteket gäller - utöver vad som anges i dessa ordningsregler - de vid varje tidpunkt gällande allmänna lånevillkor och ordningsregler, som bibliotekschefen beslutat om. Dessa hålls tillgängliga på bibliotekets hemsida. Skulle föreliggande ordningsregler strida mot vad som beslutats i särskild ordning av bibliotekschefen, gäller vad bibliotekschefen beslutat.

§ 6. Särskilt om tentamenslokaler

Utöver vad som föreskrivs i dessa ordningsregler gäller för salstentamina Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens universitet samt regler för salstentamen vid Mälardalens universitet. Reglerna finns publicerade på MDU:s studentwebb.

§ 7. Särskilt om laborationslokaler

Den som vistas inom lokal för laborativ verksamhet inom universitetet, ska följa de regler som den som ansvarar för den laborativa verksamheten har beslutat. Utöver dessa gäller vad som framgår av dessa ordningsregler.

§ 8. Särskilt om digitala mötesrum

Deltagare i digitalt möte ansvarar för att det egna deltagandet sker från en lugn och avskärmad miljö utan risk för störningar.

§ 8.1 Om ljudupptagning, fotografering och filmning

Ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier, andra undervisningssituationer eller examination är, utöver nedan angivna undantag, inte tillåten.


8.1.1 En lärare har rätt att vid examinations- och undervisningstillfälle

uttryckligen ge tillstånd till ljudupptagning, fotografering, filmning m.m. vid det aktuella tillfället. Den enskilde läraren fastställer de villkor som då ska gälla *4.

Ett givet tillstånd innebär inte en rätt att sprida, publicera, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat ändamål än sitt personliga bruk *5.

8.1.2 Student med funktionsnedsättning

som har fått intyg om behov av särskilda hjälpmedel utfärdat av universitetet äger rätt att, vid behov, göra ljudupptagning, fotografera, filma m.m. vid examinations- och undervisningstillfälle. Studenten ansvarar för att meddela sådant behov till berörd lärare i god tid före tillfället, och i förekommande fall visa upp intyg. Ljudupptagning, fotografering, filmning m.m. får endast göras av studenten själv genom personlig närvaro. Studenten har inte rätt att sprida publicera, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat ändamål än sitt personliga bruk.

8.1.3 Kommunikationschef beslutar i övrigt om tillstånd

för ljudupptagning, fotografering, filmning och inspelning vid MDU.

§ 9. Barns närvaro

Med hänsyn tagen till så väl anställdas arbetsmiljö som studenters studiemiljö är det inte tillåtet för barn *6 att, annars än vid av universitetet särskilt anordnade tillfällen *7, vistas i undervisningslokaler, tentamenslokaler, datorlokaler, laborationslokaler eller andra lokaler med särskilt känslig utrustning.

§ 10. Konsekvenser

Person som bryter mot angivna ordningsregler eller som inte uppfyller förutsättningarna för att vistas i särskilt angiven lokal kan av universitetets anställda uppmanas att med omedelbar verkan lämna universitetet eller lokalen. Efterkommer inte personen uppmaningen ska väktare, eller om situationen så påkallar det, polis, tillkallas.

Person som inte har rätt att vistas i digitalt mötesrum som tillhandahålls av universitetet kan av universitetets anställda uteslutas ur det digitala mötesrummet.

Student som på ett störande vis bryter mot angivna ordningsregler i ett digitalt mötesrum som tillhandahålls av universitetet ska uppmanas att upphöra med det oönskade beteendet av den medarbetare vid universitetet som ansvarar för mötet. Efterkommer inte studenten uppmaningen kan medarbetaren utesluta studenten ur det digitala mötesrummet.

I 10 kap. högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om disciplinära förseelser avseende studenter. Universitetets disciplinnämnd kan vid sådan förseelse besluta om disciplinär åtgärd mot student.

Universitetets personalansvarsnämnd ansvarar för handläggning av disciplinära åtgärder mot anställda. I lagen (1994:260) om offentlig anställning finns bestämmelser om disciplinansvar för arbetstagare vid universitetet.

 1. Se även rektors beslut 2020/0632 om Regler för tillträde till universitetets lokaler.
 2. Med särskilt tillstånd avses antingen serveringstillstånd från Eskilstuna kommun eller Västerås Stad eller tillstånd från chef med budget- och personalansvar för den verksamhet där konsumtionen ska ske.
 3. Med student avses den som antagits till och bedriver utbildning vid MDU.
 4. Läraren kan t.ex. ange att endast ljudupptagning eller inspelning får ske, under vissa delar av undervisningstillfället.
 5. En student har t.ex. inte rätt att utan uttryckligt tillstånd från berörda personer publicera upptagningar på internet.
 6. Med barn avses inte student under 18 år som antagits till och bedriver utbildning vid MDU.
 7. Exempelvis vid öppen föreläsning eller offentlig disputation enligt 6 kap. 33§högskoleförordningen (1993:100).