Text

Diskriminering och trakasserier

Att studera på ett universitet innebär att du kommer att möta nya människor som du ska lösa uppgifter tillsammans med. Därför är det inte så konstigt att det ibland uppstår problem. Men diskriminering och trakasserier är något mer allvarligt.

Vad är diskriminering?

På ett universitet träffas många olika människor, och det är normalt att alla inte alltid håller med varandra. Men diskriminering är något mer allvarligt. Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att en person blir behandlad sämre än andra i en jämförbar situation. Det kan också handla om att personen utsätts för kränkande behandling i form av trakasserier. För att det ska räknas som diskriminering måste behandlingen ha en koppling till en av de sju diskrimineringsgrunderna.

Vem kan bli utsatt för diskriminering?

Om du är student på MDU kan du bli utsatt för diskriminering av en anställd på universitet. Det kan även ske om det finns regler som verkar vara lika för alla, men som påverkar en särskild studentgrupp negativt.

Som student kan du bli anmäld för trakasserier eller sexuella trakasserier mot en annan student eller någon av universitetets personal. Ditt agerande kan också anmälas till disciplinnämnden. Studenter och personal vid universitetet har alla ett ansvar att vara schyssta och respektfulla mot varandra och att följa universitets ordningsregler.

Sexuella trakasserier räknas också som diskriminering utöver de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön. Betyder att någon är kvinna eller man, juridiskt. Innefattar även någon som har ändrat/planerar att ändra sin könstillhörighet.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck. Det sociala könet, vilket innebär den självupplevda könsbilden. Kan uttrycka sig på olika sätt utifrån personens identitet så som klädsel.
 • Etnisk tillhörighet. En persons nationella eller etniska ursprung, hudfärg hör också till den här diskrimineringsgrund.
 • Religion eller annan trosuppfattning. Någons religiösa åskådning så som kristendom, islam, judendom eller trosuppfattning som buddism eller ateism.
 • Funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning avser en begränsning av någons funktionsförmåga. Nedsättningen är varaktig och antigen psykisk, fysisk eller intellektuell. Tillfälliga nedsättningar hör inte hit i lagens mening.
 • Sexuell läggning. Homosexualitet, heterosexualitet samt bisexualitet.
 • Ålder. Hur gammal en person är.

Situationer där diskriminering kan ha förekommit:

 • En tentamensvakt frågar en student om den gömmer en fusklapp i sin religiösa klädnad utan att ställa samma fråga till övriga studenter. Förklaring: Det skulle kunna röra sig om diskriminering eftersom det finns en koppling till diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning.
 • En lärare har vid flera tillfällen gjort narr av din funktionsnedsättning, trots att du har förklarat att det inte är okej så har beteendet fortsatt. Förklaring: Det skulle kunna röra sig om trakasserier då det finns en koppling till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Du har dessutom klargjort för läraren att det inte är okej men beteendet har fortsatt.

Situationer där diskriminering förmodligen inte har förekommit:

 • Du har fått underkänt på en tenta och examinator motiverar det med att du använder talspråk och inte uppfyller målen för akademiskt skrivande. Förklaring: Det finns många kurser där akademiskt skrivande är en del av lärandemålen samt betygskriterierna för examinationen. Att din tenta inte uppfyller kriterierna för ett godkänt betyg har inte koppling till någon diskrimineringsgrund.
 • Examinator har nekat dig en mer utförlig motivering till varför du har fått underkänt och hänvisar till sina tidigare kommentarer. Förklaring: Examinators skyldighet att motivera ett beslut om betyg är mycket begränsad, vilket framgår av lag. Examinators agerande är inte kopplat till någon diskrimineringsgrund.

Särskilt gällande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnoser)

Om du har en bestående funktionsnedsättning, antingen fysisk eller neuropsykiatrisk, kan du få en rekommendation om anpassning av din studiesituation. Det är inte ovanligt att studenter med en NPF-diagnos har svårt att uttrycka sig i skrift. Det kan kännas orättvist om du får underkänt för att du har svårt att formulera dig i text. Men det är viktigt att komma ihåg att rekommendationerna inte står över lärandemålen. Därför kan examinator aldrig bortse från lärandemålen vid sin bedömning.

Vad universitetet är skyldig att utreda

Det finns olika former av diskriminering. Universitet är skyldig att utreda trakasserier och sexuella trakasserier.

Med trakasserier menas ett agerande som på ett märkbart och tydligt sätt kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel handla om att någon säger något hånfullt om din sexualitet, skriver något nedlåtande om din religion eller gör elaka gester kopplade till din funktionsnedsättning. För att det ska räknas som trakasserier måste personen som utsätter dig dessutom förstå att du upplever dig kränkt. Därför är det i regel viktigt att du säger ifrån till personen.

Med sexuella trakasserier menas ett ovälkommet agerande av sexuell karaktär. Det kan till exempel handla om tafsande, närgångna blickar, komplimanger eller bilder som skickas till dig. Sexuella trakasserier behöver inte ha en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Om du eller någon annan blir utsatt

Mälardalens universitet accepterar inte om diskriminering eller trakasserier förekommer i verksamheten. Du kan alltid ta kontakt med universitetets Studentombudsman om du upplever att du har blivit utsatt för något och få råd om hur du kan gå vidare med det.

Om du blivit utsatt för diskriminering kan du göra en anmälan till registrator@mdu.se. Du kan även göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, på www.do.se Länk till annan webbplats..

Om du tror att någon annan blir utsatt kan du ge stöd och fråga om du kan hjälpa till. Du kan också informera personal vid universitetet. Hen är då skyldig att informera berörd chef vid misstanke om diskriminering eller trakasserier.

Universitet är skyldig att utreda trakasserier och sexuella trakasserier som kan ha hänt inom ramen för universitetets verksamhet. Universitetet utreder inte händelser mellan studenter som har inträffat i privata sammanhang, till exempel på en fest.

Utredningen startar när en anmälan eller annan uppgift inkommer till universitetet. Syftet är att ta reda på vad som har hänt och om det kan bedömas som trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Om du anmäler, eller blir anmäld, får du mer information om hur en utredning går till.

Om utredningen visar att trakasserier eller sexuella trakasserier har förekommit, är universitetet skyldig att vidta åtgärder för att säkerställa att något liknande inte händer igen.

Stöd för sig som student

Om du vill ha rådgivning och vägledning gällande frågor som rör diskriminering kan du vända dig till universitetets studentombudsman.

Du kan också boka en tid på Studenthälsan hos kurator om du vill prata och få hjälp att bearbeta det som hänt. Kurator har tystnadsplikt och journalför inte besöket.