Text

Disciplinärenden

Ett disciplinärende handlar om när en student har anmälts misstänkt för att ha gjort ett fel, en disciplinär förseelse. Efter en utredning är det universitetets disciplinnämnd som bestämmer vad konsekvensen ska bli. Den kan vara en varning eller avstängning under en viss tid.

Vad är ett disciplinärende?

Ett disciplinärende handlar om att en student misstänks för att ha gjort något otillåtet. Det kan röra sig om:

 • fusk vid examination
 • att studenten har stört verksamheten vid universitetet
 • att studenten har utsatt annan student eller anställd för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vad kan leda till en anmälan?

Det här är några exempel på vad fusk kan vara:

 • Studenten har tagit någon annans idéer och presenterat dem som sina egna.
 • Studenten har haft med sig en fusklapp till salstentan.
 • Flera studenter har samarbetat på ett sätt som inte var tillåtet.

Det är viktigt att du som student tar reda på vilka regler som gäller för den specifika examinationen. Reglerna ska finnas i studiehandledningen för kursen. Regler kan också finnas i instruktionen för examinationen och på kursens Canvas-sida.

Störande eller hindrande är att studenten påverkar studie- och arbetsmiljön negativt genom att exempelvis:

 • avbryta lärare vid upprepade tillfällen
 • orättvist kritisera en lärare utan anledning
 • förlöjliga lärare eller andra studenter vid upprepade tillfällen, hota eller agera våldsamt mot andra.

Det kan också vara störande eller hindrande om studenten bryter mot MDU:s ordningsregler.

Andra lokaler kan vara datorsalar, verkstäder och labb. Den vanligaste exemplet är att inte registrera sina lån av bibliotekets böcker och förstörande av egendom.

Trakasserier handlar om att utsätta annan för kränkning kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen.

Diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Exempel på trakasserier är nedsättande tillmälen, kränkande gester, förlöjligande eller förnedrande kommentarer om utseende eller beteende.

Sexuella trakasserier är inte kopplat till någon diskrimineringsgrund.

Exempel på sexuella trakasserier är ovälkomna förslag eller påtryckningar, visande av bilder eller annat material, eller fysiskt uppträdande av sexuell natur.

Om du blir anmäld för en disciplinär förseelse

Universitetets personal har skyldighet att anmäla misstanke om fusk, störande, trakasserier och sexuella trakasserier.

Så går processen till

Om du blivit anmäld får du ett mejl med information om att du är anmäld och varför.

Om du blivit anmäld misstänkt för en disciplinär förseelse får du ett mejl med information om varför du är anmäld och på vilka grunder. Om det gäller misstanke om plagiat i en examination får du information om vilken del av examinationen det gäller. Under tiden du väntar på beslut om du anses skyldig får du vara med som vanligt i undervisning och examinationer. Om du blivit anmäld för fusk är det därför bra att göra omprov om det är möjligt.

Under utredningen av ärendet får du möjlighet att kommentera anmälan genom ett skriftligt yttrande. Om du är anmäld för fusk ska examinator, som regel, inte sätta betyg på den anmälda examinationen innan disciplinnämndens beslut.

Under utredningen ska du fortsätta dina studier som vanligt.

Om du är anmäld för fusk har du rätt att göra omprov på den examination som anmälan gäller.

När utredningen är klar lämnas ärendet i regel till disciplinnämnden som prövar ärendet och fattar beslut vid ett sammanträde.

En disciplinnämnd ska enligt högskoleförordningen finnas vid varje lärosäte. I disciplinnämnden sitter rektor, en extern jurist, en representant för lärarna och en representant för studenterna.

Du som student bjuds in till sammanträdet där du får möjlighet att ge din syn på saken. I slutet av sammanträdet får du veta hur disciplinnämnden bedömer ditt ärende. Efter sammanträdet får du ett skriftligt beslut där du kan läsa mer om hur disciplinnämnden har resonerat. Ett beslut från disciplinnämnden sparas hos MDU som en allmän handling. Beslutet syns inte i ditt examensbevis, kursbevis eller studieintyg.

Disciplinära åtgärder

Om disciplinnämnden bedömer att du har gjort dig skyldig till det som du har blivit anmäld för, kan det bli aktuellt med en disciplinär åtgärd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning.

Du kan få en varning om du har gjort dig skyldig till något som, enligt disciplinnämndens bedömning, är mindre allvarligt.

Varningen påverkar inte dina studier. Om du skulle bedömas skyldig till samma typ av förseelse igen kan varningen innebära att du får en strängare disciplinär åtgärd.
Om disciplinnämnden beslutar om varning ses examinationen i regel som ogiltig och kan inte betygsättas.

En avstängning gäller endast studier vid MDU och är oftast mellan fyra och nio veckor. Enligt högskoleförordningen får den inte överstiga sex månader. Om du blir avstängd för att du fuskat på en tenta ses den oftast som ogiltig och kan inte betygsättas.

Under avstängningstiden har du som student inte rätt att delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid MDU. Det betyder att du inte får delta i några undervisningsmoment eller få handledning. Du får inte heller delta i examinerande moment eller lämna in uppgifter för examination. En avstängning ses som ett tillfälligt avbrott i studierna vilket kan påverka din rätt till studiemedel.

Under avstängningstiden får du inte heller:

 • använda ditt MDU-kort
 • ha tillgång till Ladok eller Canvas
 • ha tillgång till ditt studentmejlkonto.

Under avstängningstiden har du som student rätt att:

 • bedriva självstudier (förbereda dig för det som kommer efter avstängningen på egen hand)
 • få svar på allmänna frågor från universitetets personal
 • anmäla dig till examinationer och kurser som ligger efter avstängningstiden med hjälp från Studenttorget.
 • vistas i universitetets allmänna lokaler under öppettider som gäller för allmänheten (exempelvis bibliotek och restauranger)
 • ha kontakt med studentombudsmannen och Studenthälsan (kurator).

Innan avstängningen börjar kan det vara bra att du förbereder dig. Berätta för dina lärare om att du kommer att vara frånvarande, det är särskilt viktigt om det finns obligatoriska seminarier och föreläsningar. Det kan också vara en bra idé att du laddar ned studiehandledningen och instruktioner som kan finnas i canvas. Då kan du studera på egen hand under avstängningen. En studievägledare kan hjälpa dig se om avstängningen gör att du blir spärrad till kommande kurser.

Om disciplinnämnden inte tycker att de kan fastställa att du gjort dig skyldig till det som du har blivit anmäld för kan ärendet lämnas utan åtgärd om. Det innebär att du blir ”friad” och kan fortsätta dina studier som vanligt. Om du var anmäld för att ha fuskat på en examination ska den, i regel, rättas och betygsättas.

Överklaga disciplinnämndens beslut

Du kan överklaga beslut om varning eller avstängning till förvaltningsrätten. En överklagan måste göras senast tre veckor efter att du fått beslutet.

MDU gör först en prövning om överklagandet har inkommit i tid innan ditt det kan skickas till förvaltningsrätten. Information om hur du gör en överklagan hittar du i det skriftliga beslutet.

Om förvaltningsrätten ändrar disciplinnämndens beslut ansvarar MDU för att vidta nödvändiga åtgärder.

Begär att avstängningen stoppas

När du överklagar ett beslut kan du också be förvaltningsrätten att stoppa din avstängning tillfälligt. Det kallas inhibition. Om förvaltningsrätten beslutar om inhibition kan du delta i undervisning och examinationer som vanligt fram till förvaltningsrättens dom.

Överklagandet som ska till förvaltningsrätten skickas till:

Mälardalens universitet
Registrator, Ledningskansliet
Box 883
721 23 Västerås

eller mejlas till registrator@mdu.se

Stöd om du blivit anmäld för en disciplinär förseelse

Studentombudsmannen

Studentombudsmannen har en opartisk roll, vilket betyder att du till exempel inte kan få hjälp med att utforma ett yttrande. Men du kan få vägledning runt processen och information om dina rättigheter och skyldigheter. Även under en avstängning kan du ha kontakt med studentombudsmannen.

Kurator på Studenthälsan

Om du upplever stress eller mår dåligt under processen går det bra att vända dig till en kurator på Studenthälsan för stöd och hjälp. Kuratorerna har tystnadsplikt och journalför inte besöken. Du har också rätt att ha kontakt med kurator under tiden du är avstängd.

Studievägledare

Om du har blivit avstängd är rådet att du kontaktar din studievägledare så att ni tillsammans kan se över hur dina studier påverkas av avstängningen. Det är ditt ansvar som student att skyndsamt ta kontakt med studievägledare, så att möte eller samtal kan äga rum innan den beslutade avstängningen träder i kraft. Kontakt med studievägledare under avstängningen är inte möjlig.