Text

Rättigheter och skyldigheter som student

Dina rättigheter och skyldigheter som student regleras i lagar, förordningar och lokala föreskrifter. Till skillnad från grundskola och gymnasium, som regleras av skollagen, omfattas högre utbildning av andra regler. Det är viktigt att du känner till vad du måste förhålla dig till under dina studier på MDU och också vad du har rätt till.

När du börjar plugga öppnas möjligheten för dig att utveckla dina kunskaper och det finns mycket stöd att få. Men du är själv ansvarig för dina studier och din studiesituation och du behöver ta stort eget ansvar. Det är du som måste inhämta kunskap och redovisa den kunskap som krävs. Det är också du själv som avgör om du vill ta aktiv del i de olika studiestödjande verksamheter som finns.

Om du stöter på problem under studietiden

När du pluggar på universitetet kommer du behöva jobba tillsammans med många nya människor. Det kan ibland vara svårt men vid såna situationer finns det hjälpa.

Det är viktigt att du i första hand vänder dig direkt till ansvarig lärare eller kursansvarig med ditt problem. Du kan också kontakta en avdelningschef.

Studentombudsmannen, ditt stöd under studietiden

Studentombudsmannen är en stödperson för dig som är student när det gäller frågor om högskolans lagar och regler och studenters rättigheter och skyldigheter.

Ditt ansvar som student

För att få skriva tenta måste du anmäla dig i tid och ha med ett giltigt ID vid tentatillfället. Du kan anmäla dig från 21 dagar innan tentan till 10 dagar innan. Det går inte att anmäla sig sent, oavsett anledning. Missar du att anmäla dig behöver du anmäla dig till omtentatillfället. Om du har anmält dig men inte kan komma, kom ihåg att avanmäla dig så universitetet slipper extra kostnader.

Du kan behöva anmäla dig till kurser inom program innan kursstart. Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för det program eller den kurs du ska läsa och att registrera dig i tid om det behövs.

Som student har du ett ansvar att bidra till en god studiemiljö och behandla alla du möter i dina studier med hänsyn och respekt.

På MDU råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Universitetet är skyldig att utreda trakasserier och kränkande särbehandling så snart universitetet får veta att det kan ha skett.

För varje kurs finns det en kursplan som är som en regelbok som både lärare och studenter måste följa. Kursplanen är juridiskt bindande. I kursplanen kan du läsa om kursens nivå och lärandemål, vad du behöver kunna för att få gå kursen och hur den kommer att bedömas. Om det finns en gräns för hur många gånger du kan försöka klara av en examination, står det också där.

När kursen börjar får du mer detaljerad information om hur examinationer och bedömningar kommer gå till. Denna information kan ges i en studiehandledning eller liknande och kompletterar på så vis information i kursplanen.

Våra ordningsregler är till för att alla ska känna sig trygga. Det är viktigt att du vet vilka regler som finns och följer dem. Om du inte gör det, kan du behöva lämna lokalerna. I särskilt allvarliga fall kan brott mot ordningsreglerna även leda till en anmälan till disciplinnämnden.

På universitetet är det viktigt att inte fuska, och det finns särskilda regler för vad som räknas som fusk. Det händer att studenter blir anmälda för att ha plagierat, alltså kopierat någon annans arbete, utan att de menade att göra så. Därför är det viktigt att du vet hur du ska hantera information, referera och ange källor rätt när du skriver arbeten. Reglerna för vad som är tillåtet kan variera mellan olika kurser, så se till att kolla upp vad som gäller för just din kurs och uppgift. Den informationen hittar du i kursplan, studiehandledning och/eller på kursens Canvas-sida.

Ibland gör man examinationer i grupp. Även om ni arbetar tillsammans får varje student ett eget, individuellt betyg. Ditt betyg baseras på hur du själv har presterat, men alla i gruppen ansvarar för hela arbetet. Att jobba i grupp utvecklar din förmåga att samarbeta med andra, vilket är något som du kommer att stöta på i arbetslivet. Det kan vara utmanande men också väldigt lärorikt.

Grupparbeten ger dig chansen att lära dig att jobba tillsammans med andra, även om ni är olika. Det är ditt ansvar att delta aktivt och samarbeta med dina gruppmedlemmar. Du kan inte välja att göra en sådan uppgift ensam. Ett bra tips för att få goda förutsättningar är att göra ett gruppkontrakt. I det skriver ni hur ni ska dela upp arbetet och vad som händer om någon inte gör sin del.

Påverka din studiemiljö

Alla kan vara med och göra MDU till en bra plats att studera på. Som student har du en viktig roll i att vara med och utveckla studiemiljön tillsammans med universitetet. Arbetet är ett led i universitetets kvalitetsutveckling.

Påverka din utbildning

Högskolelagen säger att du som student har rätt att säga vad du tycker om din utbildning.

Studentrepresentanternas organisation

Ett av Mälardalens studentkårs viktigaste uppdrag är att se till att du har möjlighet att påverka din utbildning genom studentinflytande. Deras huvudsyfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningar och förutsättningar för studier vid universitetet. De ansvarar för studentrepresentanternas organisation, det vill säga bemanningen av både beredande och beslutande organ.

Som studentrepresentant hos studentkåren kan du vara med och påverka beslut om saker som rör kurser och studiemiljön på MDU.

Kursutvärderingar

När en kurs är slut får du chansen, och du har även ett ansvar, att dela med dig av dina tankar genom en kursvärdering. Det är ett bra sätt för dig att vara med och förbättra och påverka utbildningen. Om du vill läsa sammanställningen kan du kontakta den akademi eller lärare som ansvarar för kursen.

Policy, mål och regler för studentinflytande vid MDU

MDU har ett styrdokument som förtydligar arbetssättet med studentinflytande vid universitetet. Genom att arbeta med en tydlig struktur och mot ett gemensamt mål bidrar vi till ett ökat engagemang där studenter vill vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Detta leder i sin tur till ett systematiskt arbetssätt som främjar, stärker och kvalitetssäkrar studentinflytandet inom universitetet.

Vad du kan ha rätt till som student

För att komma in på en utbildning måste du ha vissa kunskaper i förväg, det kallas behörighet. Olika kurser kräver olika slags behörighet. Ibland kan du bli antagen med villkor till en utbildning även om du inte har all behörighet vid själva antagningstillfället. Kravet är då att du uppfyller behörigheten innan utbildningen startar. När du gör det tas villkoret bort, och du kan registrera dig på kursen.

Om du inte hinner få all behörighet innan kursstart, eller om du kan visa att du har motsvarande kunskaper från en annan kurs du redan tagit, kan du ansöka om undantag från villkor. För att ansöka om undantag från villkor fyller du i en ansökan och lämnar till Studenttorget eller till akademins brevlåda. Akademin tar sedan beslut i ditt ärende.

Om du har blivit underkänd på en examination två gånger med samma examinator, kan du begära ett byte av examinator till nästa tillfälle. Det finns undantagsfall där det inte går att byta, till exempel om det inte finns någon annan som kan utföra uppgiften.

För att begära byte av examinator ska du fylla i en blankett som du hittar på studentwebben. Du måste lämna in blanketten senast 14 dagar innan nästa examinationstillfälle. Det är akademichef som bestämmer om du får godkänt på din begäran. Kom ihåg att den nya examinatorn kommer att bedöma examinationen efter samma kriterier som tidigare examinator. Den nya examinatorn kan inte ändra betyg på tidigare examinationer.

Som student har du inte automatiskt rätt att skriva tenta någon annanstans än på den plats som står i schemat. Men i vissa fall kan du få göra det om det finns särskilda skäl. Tentan måste i så fall skrivas samtidigt som den ordinarie tentan och under samma förutsättningar som vid examination på MDU, vilket är en lugn miljö fri från störningar och med tillräcklig övervakning för att förhindra fusk.

Om du vill skriva tentan någon annanstans, måste du skicka in en ansökan om det minst tre veckor innan tentadatumet. Det är ditt ansvar att kontakta platsen där du hoppas kunna skriva. Akademichef eller annan ansvarig bestämmer om din begäran godkänns.

För varje kurs finns det minst en lärare som sätter betyg, kallad examinator. Examinator bedömer ditt arbete baserat på kursens mål och kriterier för uppgiften. Examinatorn ska vara rättvis och objektiv. Även om andra lärare kan hjälpa till med att rätta arbeten, är det examinator som har det slutliga ansvaret för betyget. En examinator får inte vara delaktig om det finns risk för partiskhet, till exempel om examinator har en personlig relation till student.

Examinator behöver inte motivera sitt betygsbeslut om inte du som student ber om det. Det finns dock inga specifika krav på hur detaljerad motiveringen ska vara.

Ett betygsbeslut kan inte överklagas. Inte heller kan en annan lärare eller en högre chef överpröva eller ändra examinators beslut. En examinator kan däremot granska det tidigare beslutet, det kallas för en omprövning. Om examinator kommer fram till att betyget är för lågt, kan betyget höjas i de fall det kan ske lätt och snabbt.

Det kan vara svårt att få betyget höjt genom en omprövning, det är vanligast i situationer där det förekommer uppenbara fel så som ett räknefel eller förbiseendefel.

Du ansöker om en omprövning genom att förklara i blanketten varför du tycker att betyget är felaktigt och hur ditt arbete faktiskt uppfyller de krav som ställs för betyget.

Om du har en ordinarie tenta och en omtenta samma dag och tidpunkt kan du be att få göra båda tentorna på samma gång. Du måste dock skriva båda inom den utsatta tiden. Kom ihåg att skicka in din begäran senast 10 dagar före tentatillfället.

Det kan också hända att två tentor schemaläggs på samma dag men vid olika tider. Även om det kan kännas jobbigt, är det inte förbjudet för universitetet att planera så. Detta kan ske eftersom det finns många tentor som behöver plats i schemat, och det är inte alltid möjligt att sprida ut dem på olika dagar.

Om du är missnöjd med ett beslut som är fattat av MDU kan du ibland överklaga. Överklagan innebär att en högre instans; förvaltningsrätt eller överklagandenämnden för universitetet, gör en ny bedömning.

Beslut som kan överklagas

Till de beslut som kan överklagas följer alltid en överklagandehänvisning, vilken talar om hur du ska överklaga och inom vilken tid. Enligt högskoleförordningen ska beslut fattade av universitetets disciplinnämnd överklagas till förvaltningsrätten i Uppsala. Enligt 12 kap. 2 § i högskoleförordningen (1993:100) kan bland annat följande beslut överklagas till överklagandenämnden för universitetet:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment
  • beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 37 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 38 §
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Stöd om rättigheter och skyldigheter

Studentombudsmannen är en stödperson om universitetets lagar och regler och dina rättigheter och skyldigheter som student.