Text

Verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Som student vid MDU inom lärarprogrammen har du möjlighet att genomföra två veckor av din verksamhetsförlagda utbildning utomlands.

Riktlinjer för VFU utomlands

Om du studerar Förskollärarprogrammet (210 hp), Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 (240 hp) eller Ämneslärarprogrammet (300 hp), har du möjlighet att göra en två veckors VFU (verksamhetsförlagd utbildning) utomlands under VFU3. Målet med VFU utomlands är att du ska få insikter i internationella aspekter av förskole- och skolverksamhet.

Du kan välja att göra din VFU antingen på en utländsk skola eller på en svensk skola utomlands. Om du väljer att göra en del av din VFU på en utländsk skola, kommer du att få inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. Det ger dig möjligheten att jämföra och reflektera över det svenska skolsystemet. Om du istället väljer att göra din VFU på en svensk skola utomlands kommer upplägget likna dina tidigare VFU-perioder, förutom att du är i ett annat land.

Behörighet

  • Behörig att få förlägga en del av VFU utomlands är den som uppfyller de särskilda behörighetskraven för VFU3 enligt kursplanen i respektive förskollärar- eller lärarprogram, vid sista ansökningsdag.

Ansökningsdatum

  • Du ansöker senast 15 april om du vill genomföra del av VFU utomlands på följande hösttermin. Du ansöker senast 15 oktober om du vill genomföra del av VFU utomlands påföljande vårtermin.

Finansiering

Du som student får på egen hand bekosta resa och uppehälle.

Resestipendium

Ett begränsat antal resestipendier betalas ut varje termin. Om antalet sökande överstiger antalet stipendium sker ett urval baserat på antal uppnådda högskolepoäng, inom ramen för aktuellt förskollärar- eller lärarprogram, vid anmälningstidens utgång. Vid lika poängantal tillämpas lottning.

Blir du beviljad ett resestipendium ska din VFU utomlands dokumenteras i en rapport som lämnas in till koordinator efter du har genomfört VFU utomlands. Utbetalningen betalas ut retroaktivt och efter det att rapporten har lämnats in.

Försäkring

Alla studenter erbjuds en kostnadsfri statlig studentförsäkring under VFU-perioden utomlands.

Mer information

För mer information om VFU utomlands besök VFU-portalen eller kontakta internationell koordinator på UKK.

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator