Text

Praktik utomlands

Genom Erasmus+ kan du som läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå i ett programland praktisera på en arbetsplats utomlands. Även du som nyligen har tagit examen kan söka.

 1. Poänggivande praktik: Detta kan vara en del av en praktikkurs eller ett examensarbete. Hur det räknas: Praktiken räknas som högskolepoäng vid Mälardalens universitet
 2. Icke poänggivande praktik: Detta kan vara något du gör utöver ditt ordinarie studieprogram, som till exempel en sommarpraktik.
  Hur det räknas: Praktiken erkänns via ett så kallat Diploma Supplement.
 3. Recent graduate: Detta är en icke poänggivande praktik som du gör efter dina studier. Du bör ansöka under din sista termin och hela praktikperioden behöver genomföras inom 12 månader efter ditt examensdatum.
  Hur det räknas: "Recent graduate" praktik undantas från reglerna för akademiskt erkännande.

  Erasmuspraktiken kan pågå i mellan två månader och ett år.

Det beror på vilket land studenten åker till och hur många dagar studenten gör praktik på plats i det landet. Studenten har bara rätt till Erasmusstipendium för de dagar hen faktiskt gör praktik på plats i landet. Om studenten gör praktik på distans, från Sverige eller något annat land, räknas de dagarna inte när det gäller stipendiet.

Beloppet som utbetalas för stipendiet är inte alltid detsamma, det kan variera från projekt till projekt. För det aktuella projektet, som gäller för studenter som gör praktik under läsåret 2023/2024, är stipendiets nivåer följande:

Grupp 1: Länder med höga levnadskostnader

 • Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge
 • Du får 660 euro i månaden
 • Eller 22 euro per dag, om du räknar med att en månad är 30 dagar

Grupp 2: Länder med medelhöga levnadskostnader

 • Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike
 • Du får 610 euro i månaden
 • Eller 20,33 euro per dag, om du räknar med att en månad är 30 dagar

Grupp 3: Länder med låga levnadskostnader

 • Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern
 • Du får 610 euro i månaden
 • Eller 20,33 euro per dag, om du räknar med att en månad är 30 dagar

Stipendiet för din Erasmuspraktik betalas ut i två omgångar, och detta sker endast om du uppfyller alla nödvändiga krav för praktiken.

 1. Första utbetalningen: Du får 70% av det totala stipendiebeloppet som planerats utifrån antalet dagar du beräknas göra praktik.
 2. Andra utbetalningen: De återstående 30% av stipendiet betalas ut när du har kommit tillbaka från din praktik. För att detta ska ske behöver du skicka in all nödvändig dokumentation och svara på en enkät från EU-kommissionen. Det är också vid den här tiden som det slutgiltiga stipendiebeloppet justeras, om det har skett några förändringar i hur länge din praktik varade.

Se till att du planerar i god tid så att du får dina pengar när du behöver dem. Det dröjer minst tre veckor från det att du har skickat in alla nödvändiga papper tills pengarna sätts in på ditt bankkonto.

Du kan göra din Erasmuspraktik på en mängd olika platser, inklusive privata och offentliga företag och organisationer. Det är också tillåtet att göra praktik på ambassader, konsulat och andra representationer inom EU, inklusive de svenska, samt i politiska partiers kanslier vid EU-parlamentet.

Om du väljer att göra praktik vid ett utländskt lärosäte behöver du uppfylla vissa krav:

 • Du ska utföra arbete eller samla material för din uppsats eller avhandling.
 • Du får inte vara inskriven på kurser vid lärosätet, om det inte rör sig om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som räknas som en kurs där.
 • Om din praktikperiod räknas som en del av din utbildning, behöver den räknas som praktik, uppsats, avhandling eller VFU, inte som en vanlig kurs.

Det finns några organisationer som inte får vara värdar för Erasmuspraktikanter:

 • EU-institutioner och andra EU-organ som listas på EU-kommissionens webbplats.
 • Organisationer som hanterar EU-program, exempelvis de nationella kontoren för Erasmus+.

Du kan genomföra din Erasmuspraktik i någon av följande länder:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern & Österrike

Obs! Eftersom Storbritannien har lämnat EU, är det inte längre möjligt att söka Erasmusstipendium för praktik i Storbritannien.

För att kunna delta i Erasmus+ praktik och ansöka om ett stipendium krävs att studenten:

 • Är registrerad och aktiv student vid Mälardalens universitet
 • Avsikt att ta ut en examen vid MDU (gäller inte “recent graduate”)
 • Får praktiken godkänd av akademin
 • Kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd
 • Inte ha deltagit i Erasmus+ studier/praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • Genomför praktiken i värdlandet under en sammanhängande period om minst 60 dagar och max 360 dagar per utbildningsnivå (kandidat-, master- och forskarnivå)
 • Får praktiken erkänd vid MDU (genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement - undantag recent graduate)
 • Signerar ett stipendieavtal, "Grant Agreement", innan mobiliteten påbörjas
 • Gör ett OLS-språktest
 • Besvarar en elektronisk enkät efter avslutad praktik
 • Lämnar in ett Arrival Certificate samt attendance certificate
 • Inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Praktikplatsen ordnar du på egen hand men för att praktikplan ska kunna upprättas och för att det ska finnas stipendiemedel tillgängliga behöver du som student i god tid kontakta den internationella koordinatorn på akademin. Praktik inom Erasmus + beviljas så länge kraven uppfylls och så länge det finns tillgängliga stipendier.

I texten nedan hittar du viktig information som du behöver vara medveten om och vad som förväntas av dig som mottagare av Erasmus-stipendium. Vi kommer även att ge dig denna information på ett informationsmöte innan utbytet och via e-post.

Learning Agreement

Ett Learning Agreement är ett avtal mellan MDU, dig som student, och det universitet du ska studera vid. Syftet med avtalet är att säkerställa att de kurser du läser vid det andra universitetet kan räknas med i din examen här hemma.

Ditt Learning Agreement behöver vara klart och undertecknat av alla inblandade parter innan din utbytesperiod börjar. Kontakta den internationella koordinatorn på din fakultet för att få mer information.

Heltidsstudier under utbytet innebär att du ska samla på dig 1,5 ECTS-poäng per vecka. Så om du till exempel ska studera utomlands i 10 veckor, behöver ditt läraravtal omfatta minst 15 ECTS-poäng.

Språktest

Alla studenter som åker på utbyte med Erasmus+ behöver göra ett språktest innan avresan. Du får en länk till språktestet via e-post, så kom ihåg att också kolla din skräppostmapp.

Certificate of arrival

Certificate of arrival är ett dokument som visar att du har anlänt till ditt utbytesuniversitet. Detta intyg ska skickas till MDU när ditt utbyte har börjat och det behöver vara undertecknat av det universitet du är på utbyte hos. Ditt stipendium räknas ut baserat på antalet månader och dagar som anges i ankomstintyget.

Erasmusvillkor

För att få ditt Erasmus-stipendium under utbytet behöver du fylla i och underteckna ett Erasmus-avtal och -villkor. Både du och den internationella koordinatorn på MDU måste skriva under avtalet.

Certificate of attendance

Det slutliga närvarointyget är ett dokument du skickar in när dina utbytesstudier är avslutade. Det behöver vara undertecknat och stämplat av det universitet du har varit på utbyte hos, och sedan skickas till MDU. Om din utbytesperiod blev längre eller kortare än planerat, kommer ditt stipendium att räknas om, och den totala stipendiesumman justeras vid den andra utbetalningen.

Participant report

Participant report är en elektronisk undersökning som EU-kommissionen skickar ut via e-post i samband med att ditt utbyte är slut. Du behöver svara på denna undersökning för att få ut den sista delen av ditt stipendium.

Om du som student har en varaktig funktionsnedsättning, vilket även inkluderar funktionsnedsättningar som orsakas av fysiska eller psykiska hälsoproblem, har du möjlighet att få extra stöd under din studietid utomlands genom Erasmus+ programmet. Detta kan innebära pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar för att underlätta dina studier.

Om du deltar i ett Erasmusutbyte och uppfyller de ovan nämnda kraven, har du rätt till ett extra ekonomiskt bidrag. Detta extra bidrag är på 250 EUR per månad, och det kommer utöver det ordinarie Erasmus-stipendiet.

Om du redan har fått ett beslut om stöd från MDU ska du kontakta den internationella handläggaren på Ledningskansliet för vidare instruktioner.

E-post: exchange@mdu.se.

Om du ännu inte har fått ett beslut om stöd, bör du ta kontakt med samordnaren för pedagogiskt stöd på MDU.

Plugga med funktionsnedsättning

Om du är student, deltar i Erasmus+ utbytesprogram och har barn under 18 år, har du rätt till ett extra ekonomiskt stöd. Detta gäller oavsett om ditt barn följer med dig under utbytet eller inte.

Du får 250 EUR extra per månad, utöver det vanliga stipendiebeloppet. För att ansöka om detta extra stöd behöver du visa upp ett familjebevis från Skatteverket. Om du behöver mer information eller vägledning, vänligen kontakta oss på exchange@mdu.se.

Ett av Erasmus+ programmens fyra prioriteringsområden för perioden 2021-2027 är hållbarhet. För att uppmuntra till miljövänliga resor erbjuder vi ett extra bidrag, kallat "green travel top-up", på 50 EUR utöver det ordinarie stipendiebeloppet.

Detta gäller för studenter som väljer miljövänliga transportmedel till och från sitt utbyte. För att din resa ska räknas som miljövänlig behöver du resa grön både på dit- och hemresan.

Du kan resa med tåg, buss eller samåkning. Notera att resor med båt inte anses vara miljövänliga. För att kunna ta del av detta extra bidrag behöver du kunna visa upp bevis för ditt resesätt, till exempel genom biljetter eller bokningsbekräftelser. För mer information, kontakta exchange@mdu.se.

Det kan uppstå extra kostnader för särskilt anpassat stöd, och de täcks inte alltid av andra medel. Här är några exempel på vad det kan röra sig om:

 • Personligt pedagogiskt stöd: Det kan vara en mentor, specialanpassade examinationer, anpassad kurslitteratur eller hjälp med att ta anteckningar.
 • Praktiska behov: Det kan innebära kostnader för resor, boende, att ha en assistent eller ledsagare med sig, samt medicinsk uppföljning eller läkarundersökningar i det land du studerar.

Dina möjligheter

Som student har du ansvar för att ordna med det extra stöd du kan behöva utanför ditt studerande. Detta kan inkludera:

 • Hjälp i vardagen: Det kan vara ledsagning, resor, psykologbesök.
 • Personliga hjälpmedel: Du kan behöva en personlig dator med särskilda program, fysioterapi, en rullstol, eller anpassat boende.

Förbered dig

Det är viktigt att du börjar planera ditt utbytesår i god tid. Här är några steg du kan ta:

 • Kontakta Samordnaren för Pedagogiskt Stöd: Berätta om dina planer och diskutera vilket stöd du kan behöva.
 • Informera Internationella Koordinatorn: Meddela koordinatorn på din akademi om din funktionsnedsättning. Beskriv hur det påverkar dina studier och diskutera vilket stöd du kan få från värduniversitetet.

 

Innan du åker på utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta innan du åker på utlandsstudier.

Läs mer

När du är tillbaka från utlandsstudier

Här finns information som kan vara bra att veta efter att du har kommit hem från utlandsstudier.

Läs mer

Frågor?

För mer information om utbytesstudier, kontakta din internationella koordinator