Text

MFS - Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig som student möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till en uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Syftet med programmet är att förbereda dig som student på att jobba i ett globalt sammanhang och ge lärosätet en möjlighet att stärka och etablera internationella kontakter. I minst åtta sammanhängande veckor (minimum 56 dagar) kan du som student undersöka frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Du utvecklar och formulerar själv studien tillsammans med din handledare på MDU.

 

Belopp och budget

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är meningen att täcka alla utgifter under fältperioden. Stipendiet behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel.


Behörighetskrav för MFS

För att du ska kunna få ett MFS-stipendium måste du uppfylla vissa krav:

 • Du ska ägna din MFS-studie till kandidat-/magister/masteruppsats på kandidat/magisternivå (grund- eller avancerad nivå). Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

 • Du får inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium eller annat Sida-finansierat stipendium för samma typ av studie som gäller denna ansökan.

 • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Student från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit fast boende i Sverige sedan minst ett år.

 • Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska. En förutsättning för att kunna få MFS-stipendium är att uppsatsen/examensarbetet skrivs på engelska eller på värdlandets officiella språk.


Kontaktperson och handledare

Du som student ansvarar för att:

 • Informera din akademiska handledare på MDU om MFS. Den svenska handledaren är huvudansvarig för arbetet och ska godkänna uppsatsen.

 • Hitta och kontakta en kontaktperson i fält och informera om vad som förväntas av personen. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till ett universitet, myndighet i landet, företag, enskild organisation eller till ett Sida- eller FN-stött projekt. Kontaktpersonen är ett stöd på plats som ska kunna hjälpa dig med praktiska arrangemang, kontakter, tipsa om boende, transporter, säkerhet, etcetera. Beskriv i din ansökan vilken roll kontaktpersonen har.

 • Tänk på att kontaktpersonen inte får någon ersättning för sin insats från vare sig Sida eller universitetet. Det är därför av vikt att du ersätter personens utgifter som ni har kommit överens om i förväg. Ta med dessa kostnader i beräkningen av din projektbudget.

Instruktioner till handledare och kontaktpersoner i fält:


Så här söker du stipendium för MFS


För att din ansökan ska kunna handläggas måste den vara fullständig och innehålla:

 1. Ansökningsformulär (se ansökan nedan)

 2. Projektbeskrivning som ska innefatta: val av land: observera att MFS-stipendium inte beviljas för att åka till land som utrikesdepartementet (UD) avråder ifrån, se länkar nedan. Tidsplan för fältarbete om minst åtta veckors (56 dagars) sammanhängande vistelse i ett vistelseland. Fältstudien får pågå som längst i 26 veckor. Upplägg för arbetet, metodik, boende, syfte, beskrivning av ämnet samt alternativ upplägg för både datum för resan och metodiken för fältstudien.
  Alternativa upplägget ska redovisa hur du tänker hantera förändringar om/när de uppstår både före och under resan.

 3. Plan för budget: bland annat kostnad för resa, del av levnadsomkostnader, eventuella resor inom vistelselandet, vaccinationer, eventuella kostnader för utrustning, tryck av uppsats

 4. Studieresultat/Ladokutdrag

 5. Intyg från handledare på MDU

 6. Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår

 7. PUT-dokument (permanent uppehållstillstånd) om aktuellt

 8. I de fall två studenter skriver uppsats/examensarbete tillsammans ska det i projektbeskrivningen tydligt framgå vem som gör vad under fältstudien. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella. Är ni två som skriver uppsats tillsammans ansöker och bedöms ni var för sig.


Urval och beslut

Varje ansökan bedöms utifrån Sidas riktlinjer för stipendieprogrammet och berör akademisk relevans, genomförbarhet, koppling till de globala målen, budget, språknivå, säkerhetsläge i landet, med mera. Beslut lämnas skriftligen via e-post till alla sökande cirka en månad efter avslutad utlysning. Beslutet kan inte överklagas.

Slutlig rapport och uppsats

Efter att du kommit hem behöver du göra följande:

 • Fylla i Universitets- och högskolerådets obligatoriska enkät, som skickas till din e-post när du kommit hem

 • Skriva en uppsats på engelska om ditt arbete, på motsvarande C- eller D-nivå

 • Skicka in en kort reseberättelse/dagbok om din upplevelse till MFS-handläggaren.

 

Mer information