Text

Tillgodoräkna tidigare studier eller yrkes­erfarenhet

Har du tidigare studier eller kunskaper från yrkes­erfarenhet som du tycker motsvarar utbildning vid MDU kan du ansöka om tillgodoräknande när du är student hos oss.

Du kan ansöka om att tillgodoräkna:

 • tidigare studier vid ett annat lärosäte
 • utlandsstudier (utlandsstudier ska alltid tillgodoräknas)
 • oavslutad kurs mot hel kurs eller moment i kurs
 • yrkeserfarenhet som exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

Du behöver inte ansöka om tillgodoräknande om:

 • du har avklarad kurs vid annat lärosäte, eller vid MDU som du endast vill ta med i din examen
 • du läser program och kursen du vill ersätta med tidigare studier är en valfri kurs i programmets utbildningsplan
 • du tidigare har läst en kurs vid MDU och nu går ett program där samma kurs ingår som obligatorisk.

Innan du ansöker om tillgodoräknande

Det är viktigt att du fyller i din ansökan rätt så att ansökan kan handläggas. Läs därför noga igenom vad som gäller för tillgodoräknande och vad du ska skicka med för bilagor.

 • Universitet kan tillgodoräkna dina tidigare studier om det inte finns för stora skillnader mellan dem och den utbildning som du vill få studierna prövade mot.
 • Ett godkänt beslut om tillgodoräknande kan inte dras tillbaka, tas bort eller överklagas.
 • MDU ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande.
 • Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel.
  • Exempelvis om du är antagen till 30 hp nuvarande termin, och tillgodoräknar 10 av dem, kommer du bara att studera 20 hp denna termin. Du som student är ansvarig för att meddela eventuella förändringar i din studiesituation till CSN.
 • Om du tillgodoräknar en del av din utbildning har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen. Det betyder att du inte kan vara med på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer knutna till det du har fått tillgodoräknat.
 • Inget betyg sätts vid tillgodoräknande eftersom du inte gjort någon ny examination. Om du tillgodoräknar moment av en kurs, kan det påverka dina möjligheter att erhålla ett högre betyg på hela kursen.
 • Om du till exempel har läst termin 1–3 av ett program vid ett annat lärosäte, innebär inte att du per automatik har möjlighet att börja på termin 4 vid MDU. Utbildningar som leder fram till samma examen har ofta olika struktur vid olika lärosäten.
 • Du kan inte inkludera både kurser som du har avklarat och kurser som har tillgodoräknats i samma examen då blir det ett så kallat överlapp.
  • Exempelvis om du ansöker om att tillgodoräknad avklarade kurser 1, 2 mot MDU:s kurser A, B kan du inte ha med alla fyra kurserna i examen.

Ska du ansöka om VFU för lärare behöver du läsa vad som gäller på sidan om VFU innan du ansöker.

OBS! Läs noga under ”bilagor att bifoga” vilka ytterligare bilagor du måste bifoga när du vill tillgodoräkna yrkeserfarenhet.

Du ska alltid tillgodoräkna dina utlandsstudier. Det gör du direkt när studierna är slutförda och du har fått dina skriftliga betyg utfärdade av det utländska universitetet.

OBS! Läs noga under ”bilagor att bifoga” vilka ytterligare bilagor du måste bifoga när du vill tillgodoräkna utlandsstudier.

Om du läser till sjuksköterska på ett annat lärosäte och är i slutet av dina studier rekommenderar vi att du går kvar på ditt nuvarande program och lärosäte, för att kunna slutföra dina studier enligt ursprunglig studieplan.

 • När du läst till sjuksköterska på ett annat lärosäte och byter till MDU måste du påbörja programmet hos oss på termin 1, och sen ansöka om att tillgodoräkna varje kurs hos oss.
 • Du måste själv ta fram kursplaner och litteraturlistor från dina tidigare studier och i ansökan om tillgodoräknande ange vilken kurs hos MDU som du anser att dina tidigare erfarenheter skulle kunna tillgodoräknas mot.
 • Vilka kurser du får tillgodoräkna beror på innehållet i din tidigare utbildning, vi bedömer varje kurs separat.
 • I väntan på att du får beslut gällande dina ansökningar om tillgodoräknande måste du genomföra kurserna i det nya programmet.
 • Vi ger inga förhandsbesked.

Observera att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna. Om du vill ansöka om att tillgodoräkna tre kurser behöver du skicka in tre ansökningar.

 • Om du har fått flera kurser tillgodoräknade behöver du ta kontakta med studievägledare för programmet på den ort du studerar, för att se över en eventuell individuell studieplan.

Så ansöker du om tillgodoräknande

Grund- och avancerad nivå

Du ansöker om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå i Ladok för studenter. Titta gärna på instuktionsfilmerna längre ner på sidan om hur du fyller i ansökan rätt. Är ansökan felaktigt ifylld kommer den att avslutas och du får ansöka på nytt.

Tänk på att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna. Om du vill ansöka om att tillgodoräkna 3 kurser behöver du skicka in 3 ansökningar.

Ladda upp dina dokument som PDF i samband med din ansökan i Ladok för student. I instruktionsfilmen ser du hur du sparar ner din kursplan till PDF-format.

Ansök om tillgodoräknande i Ladok för studenter

Bifoga alltid
 • kursplaner och litteraturlistor för samtliga kurser
  • tänk på att bifoga kursplaner från den termin du läst eller ska läsa kursen
 • om grunden i tillgodoräknandet avser en kurs som innehåller uppsats, rapport, PM etc. ska arbetet bifogas.
Vid yrkeserfarenhet, bifoga även
 • självvärdering
  • om du saknar underlag kontakta studievägledare
 • arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg gällande din yrkeserfarenhet samt tidrapport om du är eller har varit timanställd
  • intyget ska innehålla information om anställningsperiod, omfattning, befattning och beskrivning av arbetsuppgifter.
Vid utlandsstudier, bifoga även
 • signerat Learning Agreement, om du varit på utbyte
 • dokumentation över utbildning och terminsindelning samt poängs- och betygssystem
 • Official Transcript of Records
  • intyget ska innehålla kursnamn, datum för studier, nivå och poängomfattning samt betyg.

Om inte kursplan finns kan du inkomma med en egen beskrivning av kurserna.

Samtliga originalhandlingar ska bifogas på originalspråk och engelska vid kurser lästa i utlandet.

Översättningar av handlingar kan komma att begäras in om dokument är utfärdade på annat språk än de nordiska språken, engelska eller finska.

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Komplettering kan ske i ärenden där ansökan är korrekt men där exempelvis en bilaga saknas. Är ansökan felaktigt ifylld kommer den att avslutas och du får ansöka på nytt.

Om det begärs en komplettering ska dokument skickas in via ditt ärende i Ladok för studenter.

Om kompletteringen inte kommer in inom angiven tid fattas beslut utifrån befintliga handlingar, eller så kan ansökan komma att avslutas utan beslut.

Originalhandlingar ska kunna visas upp på begäran.

Handläggningstiden för tillgodoräknanden varierar från fall till fall. Normalt är handläggningstiden för kompletta ansökningar upp till åtta veckor, men oftast får du ditt beslut snabbare än så. Tänk på att ansöka i god tid och att handläggningstiden påbörjas när din ansökan är komplett.

Har du ansökt om att tillgodoräkna en kurs som snart ska börja, eller som pågår den här terminen kommer handläggning av din ansökan att prioriteras.

Har du inte fått ett beslut vid kursstart rekommenderas du att påbörja och läsa kursen i väntan på beslutet.

Beslutet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandet ska vara skriftligt. Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men ska skickas in till Mälardalens universitet, Box 325, 631 05 Eskilstuna eller registrator@mdu.se.

Överklagandet ska ha kommit in till MDU inom tre (3) veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet.

Det ska framgå i överklagan vilket beslut och ärendenummer som överklagas och vilken ändring du vill ha. Uppge namn, personnummer, mejladress och telefonnummer.

Forskarnivå

Ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå görs via blankett som du hittar på Internportalen.

Instruktionsfilmer för hur du gör ansökan i Ladok för studenter

För varje steg i ansökan finns korta instruktionsfilmer hur du gör och vad du ska tänka på.

Beskrivning av steg 2

I det här steget ska du ange vad du redan har läst eller andra meriter.

 1. Tänk på att det ska motsvara både innehåll och antal högskolepoäng som du angav i första steget. Är du osäker på hur många högskolepoäng kursen hade kan du backa med tillbakaknappen.
 2. För att välja hel eller del av kurs klickar du på pilen i den orangea ringen. Här kan du direkt välja hel kurs. Om det är moment av kursen får du fram momenten genom att klicka längst ut till höger.
 3. För att ange utlandsstudier eller yrkeserfarenhet behöver du klicka på pilen vid "Ange annat". Vid utlandsstudier behöver du ange, namn på kurs, antal poäng, lärosäte och land och studieperiod och år.
 4. När du har fyllt i alla uppgifter i det här steget så klickar du dig vidare på nästa.

Beskrivning av steg 3

I det här steget ska du bifoga kursplaner och litteraturlistor till alla kurser i din ansökan, både kurser från andra lärosäten och även de som avser MDU.

 1. Om du ansöker med yrkeserfarenhet som merit så ska du även bifoga det som framgår här.
 2. Om du ansöker med utlandsstudier som grund så ska du även bifoga det som framgår här.
 3. Du lägger till dina filer här, alla filer måste vara i PDF format.
 4. När du lagt till dina bilagor går du nu vidare i ansökningsförfarandet. Kom ihåg att granska din ansökan i steg 5 så att den är korrekt. Om du behöver ändra något så kan du backa på tillbakapilen.

Så här gör du för att spara ner en kursplan till en pdf.

 1. Skriv in din kurskod i sökrutan
 2. Öppna korrekt version av kursplanen, alltså vilken termin du vill spara ner
 3. Skrolla ner och fäll ut rätt litteraturlista så att den också sparas
 4. Tryck sen du på ctrl+p så att du får upp skriva ut
 5. Här väljer du i rullistan Spara som PDF, det kan skilja från olika datorer
 6. Tryck sen på spara/skriv ut
 7. Döp dokumentet med kurskodens namn och spara på en plats på din dator.
 8. Nu har du sparat ner kursplan och i det här fallet även litteraturlistan som en PDF-fil

Regler för tillgodoräknande

Reglerna för tillgodoräknande finns i MDU:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Kontakt

Vid kompletteringar eller frågor gällande ditt pågående ärende
E-post: tillgodoraknande@mdu.se
Telefon: 016-15 32 20, tisdag och torsdag klockan 10:00–11:00
Observera att telefontiderna kommer vara stängd under vecka 29-31.

För att få hjälp inför ansökan kontakta en studievägledare via Studenttorget
E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10