Text

Mallar och blanketter för studenter

Här hittar du blanketter och de mallar du kan behöva under studietiden.

Riktlinjerna finns till för att alla studenter, handledare och examinatorer ska ha samma syn på hur examensarbetena och rapporterna ska skrivas. Du hittar anvisningarna och mallarna för examensarbeten och rapporter i lärplattformen Canvas.

Försättsblad, mallar och logotyp

Logotypen

MDU:s svenska logotyp (EPS)

MDU:s svenska logotyp (SVG)

MDU:s engelska logotyp (EPS)

MDU:s engelska logotyp (SVG)

Tänk på att Mälardalens universitets logotyp inte får användas i andra sammanhang än på avhandlingar eller uppsatser från Mälardalens universitet. Den får heller inte förvanskas eller beskäras.

Försättsblad till hemtentor och inlämningsuppgifter

Försättsblad till hemtentor och inlämningsuppgifter (pdf) Pdf, 128.5 kB.

Försättsblad till hemtentor och inlämningsuppgifter (docx) Word, 127 kB.

Försättsblad till hemtentor och inlämningsuppgifter på engelska (pdf) Pdf, 129.5 kB.

Försättsblad till hemtentor och inlämningsuppgifter på engelska (docx) Word, 55.1 kB.

Kompendieframsida

Kompendieframsida Word, 221.5 kB.

Kompendieframsida på engelska Word, 58.6 kB.

Blanketter

Här hittar du blanketter och länkar till formulär. Pappersblanketter behöver skrivas ut, fyllas i (för hand) och undertecknas innan de skickas eller lämnas in.

Ansökan om anstånd med studiernas påbörjan

Om du som antagen student har särskilda skäl och inte kan ta din plats i anspråk kan anstånd sökas skriftligen med bifogat intyg som styrker skälen.

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs och/eller del av kurs

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Om du vill göra ansökan via blankett kontaktar du tillgodoraknande@mdu.se.

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier

Du ansöker om tillgodoräknande i första hand via Ladok. Om du vill göra ansökan via blankett kontaktar du tillgodoraknande@mdu.se.

Ansökan om salstentamen på annan ort

Om det finns särskilda skäl kan du som student få tillåtelse att på eget initiativ skriva tentamen på annan ort. Universitetet kan inte garantera att detta kan ske, skälen och förutsättningarna bedöms i varje enskilt fall.

Ansökan om undantag från villkor på kurs

Som student kan du ansöka om undantag från de förkunskapskrav en kurs har.

Begäran om omprövning av betygsbeslut

Som student har du rätt till begäran om omprövning av betygsbeslut. Begäran ska innehålla en noggrann skriftlig redovisning av skälen.

Begäran om byte av examinator

Som student har du rätt till byte av examinator om du är underkänd två gånger på samma examination.

Beställ hjälpmedel/anpassning till salstenta

Om du är i behov av ytterligare hjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning, behöver du förutom en anmälan till tentan även skicka in en beställning av hjälpmedel, senast tio dagar innan tentatillfället.

Beställning av inskanning av tentamen

Vill du gå igenom din rättade tenta kan du få den inskannad.

Förfrågan om att skriva två tentor vid samma tillfälle

Om två tentor ges vid samma tidpunkt/tentamenstillfälle kan du som student skicka en förfrågan om att få skriva dessa två tentor samtidigt. Detta ska göras senast 10 kalenderdagar innan tentamenstillfället.

Ansökan om examensbevis

Examensbevis ansöker du i första hand om i Ladok. Har du ej möjlighet att använda Ladok kan du ansöka via blankett.

Ansökan om examensbevis, lärare

Examensbevis för lärare, speciallärare och specialpedagog ansöker du i första hand om i Ladok. Har du ej möjlighet att använda Ladok kan du ansöka via blankett.

Ansökan om examen, forskare

Ansök om examensbevis på forskarnivå.

Ansökan om studieuppehåll på program

Om du som student vill göra ett uppehåll i dina programstudier, ansök om detta skriftligen. Studieuppehåll kan sökas från och med termin 2.

Anmälan av studieavbrott på program

Om du vill avbryta dina studier inom ditt program ska du anmäla detta via Ladok i första hand. Om du ej har inloggningsuppgifter kan du använda denna blankett. Det blir då automatiskt avbrott på alla kurser inom programmet som inte är slutförda.