Text

Tillgodoräknande

Har du redan läst kurser eller moment som du anser motsvarar delar av den utbildning du studerar vid MDU? Då kan du ansöka om att få din tidigare utbildning tillgodoräknad.

För att kunna få ditt tillgodoräknande prövat måste du vara student vid MDU.

Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte finns stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövade mot.

 • Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte.
  • Utbytestudier ska alltid tillgodoräknas.
 • Du kan ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot hel kurs eller moment i kurs.
 • Dessutom finns möjlighet att tillgodoräkna annan utbildning eller yrkesverksamhet. Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

  Tillgodoräknande av VFU

I följande fall behöver du inte ansöka om tillgodoräknande:

 • Om kursen redan är registrerad som avklarad i Ladok vid annat lärosäte och inte ska tillgodoräknas som någon obligatorisk kurs vid MDU. (Obligatoriska kurser finns exempelvis inom sjuksköterske- eller lärarprogrammen).

 • Ett godkänt beslut om tillgodoräknande kan inte dras tillbaka, tas bort eller överklagas.
 • MDU ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande.
 • Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel.
 • Om du tillgodoräknar en del av din utbildning har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen.
  • Detta innebär att du inte kan närvara på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer knutna till det du har fått tillgodoräknat.
 • Inget betyg sätts vid tillgodoräknande eftersom ingen ny examination har skett. Om du tillgodoräknar moment av en kurs, kan det påverka dina möjligheter att erhålla ett högre betyg på hela kursen.
 • Om du tex. läst termin 1-3 av ett program vid ett annat lärosäte, innebär inte att du per automatik har möjlighet att börja på termin 4 vid MDU. Utbildningar som leder fram till samma examen har ofta olika struktur vid olika lärosäten.
 • Du kan inte inkludera både kurser som du har läst och vad dessa kurser har tillgodoräknats som i samma examen.
  • Exempelvis: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1, 2, 3 ska tillgodoräknas som MDU:s kurser A, B, C kan du inte ha med alla sex kurserna i en examen.

Om du läser till sjuksköterska på ett annat lärosäte och är i slutet av dina studier rekommenderar vi att du går kvar på ditt nuvarande program och lärosäte, för att kunna slutföra dina studier enligt ursprunglig studieplan.

 • När du läst till sjuksköterska på ett annat lärosäte och byter till MDU måste du påbörja programmet hos oss på termin 1, och sen ansöka om att tillgodoräkna varje kurs hos oss.
 • Du måste själv ta fram kursplaner och litteraturlistor från dina tidigare studier och i ansökan om tillgodoräknande ange vilken kurs hos MDU som du anser att dina tidigare erfarenheter skulle kunna tillgodoräknas mot.
 • Vilka kurser du får tillgodoräkna beror på innehållet i din tidigare utbildning, vi bedömer varje kurs separat.
 • I väntan på att du får beslut gällande dina ansökningar om tillgodoräknande måste du genomföra kurserna i det nya programmet.
 • Vi ger inga förhandsbesked.

Observera att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna, t.ex. om du vill ansöka om att tillgodoräkna 3 kurser behöver du skicka in 3 ansökningar.

 • Om du har fått flera kurser tillgodoräknade behöver du ta kontakta med studievägledare för programmet på den ort du studerar, för att se över en eventuell individuell studieplan.

När du studerat utomlands och vill tillgodoräkna dig studierna behöver du inkomma med en ansökan i Ladok för student. För att vi ska kunna göra en bedömning behöver du bifoga nedan:

 • om du varit på utbyte vill vi ha ett signerat Learning Agreement
 • dokumentation över utbildning och terminsindelning samt poängs- och betygssystem
 • Official Transcript of Records
  • intyget ska innehålla kursnamn, datum för studier, nivå och poängomfattning samt betyg.

Om inte kursplan finns kan du inkomma med en egen beskrivning av kurserna.

Samtliga originalhandlingar ska bifogas på originalspråk och engelska vid kurser lästa i utlandet.

Ansökan om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå görs i Ladok för student.

Logga in på Ladok för student Länk till annan webbplats. och följ instruktionerna.

Observera att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna, t.ex. om du vill ansöka om att tillgodoräkna 3 kurser behöver du skicka in 3 ansökningar.

För ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå:

Ladda upp dina dokument som PDF i samband med din ansökan i Ladok för student.

Bifoga alltid:

 • kursplaner och litteraturförteckning för alla samtliga kurser
  • tänk på att bifoga aktuell kursplan från den termin du läste kursen
 • om grunden i tillgodoräknandet avser en kurs som innehåller uppsats, rapport, PM etc. ska arbetet bifogas.

Vid yrkeserfarenhet, bifoga även:

 • underlag för självvärdering
  • om du saknar underlag kontakta studievägledare
 • arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg gällande din yrkeserfarenhet samt tidrapport om du är eller har varit timanställd
  • Intyget ska innehålla information om anställningsperiod, omfattning, befattning och beskrivning av arbetsuppgifter.

Tillgodoräknande av VFU

Översättningar av handlingar kan komma att begäras in om dokument är utfärdade på annat språk än de nordiska språken, engelska eller finska.

Vid utbytes- eller utlandsstudier, bifoga även:

 • om du varit på utbyte vill vi ha ett signerat Learning Agreement
 • dokumentation över utbildning och terminsindelning samt poängs- och betygssystem
 • Official Transcript of Records
  • intyget ska innehålla kursnamn, datum för studier, nivå och poängomfattning samt betyg.

Om inte kursplan finns kan du inkomma med en egen beskrivning av kurserna.

Samtliga originalhandlingar ska bifogas på originalspråk och engelska vid kurser lästa i utlandet.

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Komplettering kan ske i ärenden där ansökan är korrekt men där exempelvis en bilaga saknas. Är ansökan felaktigt ifylld kommer den att avslutas och du får ansöka på nytt.

Om det begärs en komplettering ska dokument, i PDF-form mejlas till tillgodoraknande@mdu.se.

Om kompletteringen inte kommer in inom angiven tid fattas beslut utifrån befintliga handlingar, eller så kan ansökan komma att avslutas utan beslut.

Originalhandlingar ska kunna visas upp på begäran.

Reglerna för tillgodoräknande finns i MDU:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Det kan förekomma överlappande innehåll mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Båda kurserna kan inte ingå i examen. Finns det överlappande innehåll görs avdrag med motsvarande högskolepoäng.

Beslut om avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Information om hur du går tillväga finns i det avslagsbeslut du fått.

Kontakt

Vid kompletteringar eller frågor gällande ditt pågående ärende
E-post: tillgodoraknande@mdu.se
Telefon: 016-15 32 20, tisdag och torsdag 10–11

För att komma i kontakt med en studievägledare inför ansökan
om tillgodoräknande kontakta Studenttorget
E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10