Text

Tillgodoräknande

Har du redan läst kurser som du anser motsvarar delar av den utbildning du studerar vid MDU? Då kan du ansöka om att få din tidigare utbildning tillgodoräknad.

För att kunna få ditt tillgodoräknande prövat måste du vara student vid MDU.

Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte finns stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövade mot.

 • Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel. Om du till exempel är antagen till 30 hp nuvarande termin, och tillgodoräknar 10 av dessa hp från en tidigare utbildning, kommer du bara att studera 20 hp denna termin. Du som student är ansvarig för att meddela eventuella förändringar i din studiesituation till CSN.

  För mer information om studiemedel och tillgodoräknande kontakta CSN. Länk till annan webbplats.

 • Om du tillgodoräknar en del av din utbildning, som en kurs eller delkurs, har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen. Detta innebär att du inte kan närvara på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer knutna till det du har fått tillgodoräknat.

 • Inget betyg sätts vid tillgodoräknande då ingen ny examination har skett. Om du tillgodoräknar delar av en kurs, kan det påverka dina möjligheter att erhålla ett högre betyg (exempelvis VG) på hela kursen.

 • Ett godkänt beslut om tillgodoräknande kan inte dras tillbaka, tas bort eller överklagas.

 • Utbildningar som leder fram till samma examen har ofta olika struktur vid olika lärosäten. Att du läst termin 1-3 av ett program vid ett tidigare lärosäte, innebär inte att du per automatik har möjlighet att börja på termin 4 vid MDU.

 • Du kan inte inkludera både kurser som du har läst och vad dessa kurser har tillgodoräknats som i samma examen. Exempelvis: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1, 2, 3 ska tillgodoräknas som MDU:s kurser A, B, C kan du inte ha med alla sex kurserna i en examen.

 • MDU ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande.

 • Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig hela eller delar av utbildningen i din examen.

 • Du kan också ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot hel eller del av kurs.

 • Dessutom finns möjlighet att tillgodoräkna annan utbildning eller yrkesverksamhet. Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodoräknas som exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen. Tillgodoräknande av VFU.

 • Observera att utbytes- och utlandsstudier alltid ska tillgodoräknas.

Det är inte alltid ett formellt tillgodoräknande behöver genomföras. I följande fall behöver du inte ansöka om tillgodoräknande:

 • Om kursen redan finns registrerad i Ladok vid annat lärosäte och inte ska tillgodoräknas som någon obligatorisk kurs vid MDU. Obligatoriska kurser finns exempelvis inom sjuksköterske- eller lärarprogrammen.

Ansökan om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå görs i Ladok.

Logga in i Ladok för studenter Länk till annan webbplats. och följ instruktionerna.

 • Steg 1 - Ange målet för ditt tillgodoräknande, det vill säga vad du vill tillgodoräkna. Tänk på att du endast kan ange en kurs som mål per ärende. Ansöker du om att tillgodoräkna flera kurser måste du skapa ett nytt ärende för varje kurs du vill ansöka om.

  Du ska utifrån kursens huvudsakliga innehåll specificera vad det är du anser att kursen du läst innan motsvarar och hitta lämplig kurs du kan tillgodoräkna mot. Här anger du den kurs och kurskod som du vill tillgodoräkna, exempelvis ”Uppsats och metod” - FOA123. På sidan Hitta utbildningsplan och kursplan söker du fram en kurs med hjälp av kursnamn eller kurskod.

  Kursplanen ska även bifogas i ärendet så den är bra att spara ner som PDF på din dator, se steg 3 nedan.

 • Steg 2 - Ange vilken kurs du vill tillgodoräkna från, det vill säga dina tidigare meriter som du redan har läst som du vill använda som grund för ditt tillgodoräknande. Flera kurser eller delmoment kan utgöra grunden för ditt tillgodoräknande, men kan endast tillgodoräknas som en kurs per ärende.

 • Steg 3 - Bifoga dina bilagor så som kursplan/kursbeskrivning, litteraturlista, Official Transcript of Records och så vidare, som PDF. Tänk på att bifoga kursplan från aktuell termin då du läste kursen och kursplanen för den kurs du vill tillgodoräkna mot.

 • Steg 4 – Här kan du förklara syftet med ditt tillgodoräknande samt lämna ett meddelande till handläggaren.

  Här anger du varför du vill tillgodoräkna kursen och varför du anser att kurserna och de olika momenten motsvarar varandra.

  Ansöker du om fler tillgodoräknande vid samma tillfälle eller om ärendet är mycket brådskande är det bra att skriva det under detta steg.

  Exempelvis: Jag anser att kurs A, moment 1 har samma innehåll som kurs B, moment 1 för att… … Jag ansöker även om fler tillgodoräknanden samt ska påbörja min magister- /masterutbildning nu i höst/vår och så fort detta tillgodoräknande är klart avser jag att ansöka om min kandidatexamen för att bli behörig på utbildningen jag blivit antagen med villkor till, se bifogat antagningsbesked. Jag skulle därför uppskatta om ärendet handläggs skyndsamt.

Observera att du endast kan ansöka om en kurs att tillgodoräkna per ansökan.

Är du antagen till en kurs eller program vid MDU, håll koll på när registreringen till dessa öppnar, därefter är det möjligt att ansöka om tillgodoräknande via Ladok.

För ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå:

Ladda upp dina dokument som PDF i samband med din ansökan i Ladok.

Bifoga vid tillgodoräknande av hel eller del av kurs:

 • Resultatintyg eller kursbevis över studier vid annat lärosäte än MDU som du vill ha tillgodoräknat, (om detta inte framgår i Ladok).

 • Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser från den termin kursen lästes.

Bifoga följande handlingar till ansökan om tillgodoräknande av utbytes- eller utlandsstudier:

 • Resultatintyg / Official Transcript of Records samt eventuellt examensbevis från det utländska lärosätet.

 • Kursplaner och litteraturförteckning för berörda kurser.

 • Eventuell utbildningsplan för programstudenter.
 • Egen beskrivning av kurserna om inte kursplan finns.

 • Dokumentation över utbildning och terminsindelning samt poängs- och betygssystem.

 • Learning Agreement (utbytes).

Samtliga originalhandlingar ska bifogas på originalspråk och engelska vid kurser lästa i utlandet.


Bifoga vid tillgodoräknande av yrkesverksamhet:

 • Utförlig redovisning av kunskaper och färdigheter du fått genom yrkesverksamhet om ansökan avser yrkesverksamhet.

 • Arbetsintyg.

 • Självskattningsformulär.


Översättningar av handlingar kan komma att begäras in om dokument är utfärdade på annat språk än de nordiska språken, engelska och finska.


Det är viktigt att din ansökan är komplett. Om universitetet begär komplettering av dokument ska kompletteringen bifogas som PDF i mejlet och skickas tillbaka.

Om kompletteringen inte kommer in inom angiven tid fattar MDU beslut utifrån befintliga handlingar, vilket kan resultera i ett avslagsbeslut. Originalhandlingar ska kunna visas upp på begäran.

 

Beslut om avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).


Reglerna för tillgodoräknande finns i MDU:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Det kan förekomma överlappande innehåll mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Båda kurserna kan inte ingå i examen. Finns det överlappande innehåll görs avdrag med motsvarande högskolepoäng.


Frågor om tillgodoräknanden?

Vid kompletteringar eller frågor gällande ditt pågående ärende, kontakta tillgodoraknande@mdu.se eller ring examenshandläggarna under telefontid (tisdag och torsdag kl 10-12) på 016-15 32 20.

Vid övriga frågor om tillgodoräknanden kontakta studenttorget@mdu.se för att komma i kontakt med
en studievägledare på den akademi som ansvarar för din utbildning.