Text

Tillgodoräknande

Har du redan läst kurser eller moment som du anser motsvarar delar av den utbildning du studerar vid MDU? Då kan du ansöka om att få din tidigare utbildning tillgodoräknad.

Universitetet tillgodoräknar dina tidigare studier under förutsättning att det inte finns stora skillnader mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövade mot.

För att kunna få ditt tillgodoräknande prövat måste du vara student vid MDU.

Exempel på när ett tillgodoräknande inte behövs:

 • Om du har avklarad kurs vid annat lärosäte, eller vid MDU som du endast vill ta med i din examen.
 • Om du läser program och kursen du vill ersätta med tidigare studier är en valfri kurs i programmets utbildningsplan.
 • Om du tidigare har läst en kurs vid MDU och du nu går ett program där samma kurs ingår som obligatorisk.

 • Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte.
  • Utbytestudier ska alltid tillgodoräknas.
 • Du kan ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot hel kurs eller moment i kurs.
 • Du kan ansöka om att tillgodoräkna yrkeserfarenhet, som exempelvis kan motsvara verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarutbildningen.

  Tillgodoräknande av VFU

 • Ett godkänt beslut om tillgodoräknande kan inte dras tillbaka, tas bort eller överklagas.
 • MDU ger inga förhandsbesked om tillgodoräknande.
 • I väntan på att du får beslut gällande din ansökan om tillgodoräknande behöver du delta på kursen.
 • Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel.
 • Om du tillgodoräknar en del av din utbildning har du inte rätt att delta i den delen av utbildningen. Vilket innebär att du inte kan närvara på föreläsningar, delta i övningar eller genomföra examinationer knutna till det du har fått tillgodoräknat.
 • Inget betyg sätts vid tillgodoräknande eftersom ingen ny examination har skett. Om du tillgodoräknar moment av en kurs, kan det påverka dina möjligheter att erhålla ett högre betyg på hela kursen.
 • Om du tex. läst termin 1-3 av ett program vid ett annat lärosäte, innebär inte att du per automatik har möjlighet att börja på termin 4 vid MDU. Utbildningar som leder fram till samma examen har ofta olika struktur vid olika lärosäten.
 • Du kan inte inkludera både kurser som du har läst och vad dessa kurser har tillgodoräknats som i samma examen.
  • Exempelvis: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1, 2, 3 ska tillgodoräknas som MDU:s kurser A, B, C kan du inte ha med alla sex kurserna i en examen.

Om du läser till sjuksköterska på ett annat lärosäte och är i slutet av dina studier rekommenderar vi att du går kvar på ditt nuvarande program och lärosäte, för att kunna slutföra dina studier enligt ursprunglig studieplan.

 • När du läst till sjuksköterska på ett annat lärosäte och byter till MDU måste du påbörja programmet hos oss på termin 1. Du kan ansöka om tillgodoräknande så snart du tackat ja till utbildningen och har inloggning till Ladok för studenter.
 • Du måste själv ta fram kursplaner och litteraturlistor från dina tidigare studier och i ansökan om tillgodoräknande ange vilken kurs hos MDU som du anser att dina tidigare erfarenheter skulle kunna tillgodoräknas mot.
 • Vilka kurser du får tillgodoräkna beror på innehållet i din tidigare utbildning, vi bedömer varje kurs separat.
 • I väntan på att du får beslut gällande dina ansökningar om tillgodoräknande måste du genomföra kurserna i det nya programmet.
 • Vi ger inga förhandsbesked.
 • Du kan inte använda samma meriterande kurs, så kallad grund, flera gånger, då du måste följa programschema för att kunna få ut en eventuell examen efter avslutad utbildning.

Observera att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna, t.ex. om du vill ansöka om att tillgodoräkna 3 kurser behöver du skicka in 3 ansökningar.

 • Om du har fått flera kurser tillgodoräknade behöver du ta kontakta med studievägledare för programmet på den ort du studerar, för att se över en eventuell individuell studieplan.

Tidigare yrkeserfarenhet, det vill säga din reella kompetens, kan i vissa fall tillgodo­räknas som verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Innan du ansöker gällande VFU för lärare läs informationen på Tillgodoräknande av VFU

Vid ansökan ska du alltid bifoga

 • självvärdering
  • om du saknar underlag kontakta studievägledare
 • arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg gällande din yrkeserfarenhet samt tidrapport om du är eller har varit timanställd
  • Intyget ska innehålla information om anställningsperiod, omfattning, befattning och beskrivning av arbetsuppgifter.

När du studerat utomlands och vill tillgodoräkna dig studierna behöver du inkomma med en ansökan i Ladok för studenter.

För att vi ska kunna göra en bedömning behöver du bifoga

 • signerat Learning Agreement om du varit på utbyte
 • Official Transcript of Records på engelska och på originalspråk
  • intyget ska innehålla kursnamn, datum för studier, nivå och poängomfattning samt betyg.

Om inte litteraturlista finns kan du inkomma med en egen förteckning över detta.

Grund- och avancerad nivå

Ansökan om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå görs i Ladok för studenter Länk till annan webbplats., logga in och följ instruktionerna.

Observera att du behöver göra en ansökan per kurs som du vill tillgodoräkna, t.ex. om du vill ansöka om att tillgodoräkna 3 kurser behöver du skicka in 3 ansökningar.

Forskarnivå

Ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå görs via blankett. På sidan Internportalen hittar du blankett och anvisningar hur du ska gå tillväga.

Internportalen (kräver inloggning) Länk till annan webbplats.

Ladda upp dina dokument som PDF i samband med din ansökan i Ladok för studenter.

Bifoga alltid

 • kursplaner och litteraturförteckningar för samtliga kurser
  • tänk på att bifoga kursplaner från den termin du läst eller ska läsa kursen
 • om grunden i tillgodoräknandet avser en kurs som innehåller uppsats, rapport, PM etc. ska arbetet bifogas.

Vid yrkeserfarenhet, bifoga även

 • självvärdering
  • om du saknar underlag kontakta studievägledare
 • arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg gällande din yrkeserfarenhet samt tidrapport om du är eller har varit timanställd
  • Intyget ska innehålla information om anställningsperiod, omfattning, befattning och beskrivning av arbetsuppgifter.

Tillgodoräknande av VFU

Vid utbytes- eller utlandsstudier, bifoga även

 • signerat Learning Agreement, om du varit på utbyte
 • dokumentation över utbildning och terminsindelning samt poängs- och betygssystem
 • Official Transcript of Records på engelska och på originalspråk
  • intyget ska innehålla kursnamn, datum för studier, nivå och poängomfattning samt betyg.

Om inte kursplan finns kan du inkomma med en egen beskrivning av kurserna.

Översättningar av handlingar kan komma att begäras in om dokument är utfärdade på annat språk än de nordiska språken, engelska eller finska.

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Komplettering kan ske i ärenden där ansökan är korrekt men där exempelvis en bilaga saknas. Är ansökan felaktigt ifylld kommer den att avslutas och du får ansöka på nytt.

Om det begärs en komplettering ska dokument skickas in via ärendet i Ladok för studenter.

Om kompletteringen inte kommer in inom angiven tid fattas beslut utifrån befintliga handlingar, eller så kan ansökan komma att avslutas utan beslut.

Originalhandlingar ska kunna visas upp på begäran.

Reglerna för tillgodoräknande finns i MDU:s lokala tillgodoräknandeordning för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Det kan förekomma överlappande innehåll mellan tidigare meriter och det som tillgodoräknas. Båda kurserna kan inte ingå i examen. Finns det överlappande innehåll görs avdrag med motsvarande högskolepoäng.

Handläggningstiden för tillgodoräknanden varierar från fall till fall. Normalt är handläggningstiden för kompletta ansökningar upp till åtta veckor, men oftast får du ditt beslut snabbare än så. Tänk på att ansöka i god tid och att handläggningstiden påbörjas när din ansökan är komplett.

Har du ansökt om att tillgodoräkna en kurs som snart ska börja, eller som pågår den här terminen kommer handläggning av din ansökan att prioriteras.

Har du inte fått ett beslut vid kursstart rekommenderas du att påbörja och läsa kursen i väntan på beslutet.

Beslut om avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Om du vill överklaga beslutet skall du senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet skriftligen skicka in ditt överklagande, det adresseras till ÖNH men mejlas till Mälardalens universitet, registrator@mdu.se eller skickas via post till Mälardalens universitet, Registrator, Box 883, 721 23 Västerås.

Det ska framgå i överklagan vilket beslut och ärendenummer som överklagas och vilken ändring du vill ha. Uppge namn, personnummer, mejladress och telefonnummer.

Instruktionsfilmer för hur du gör ansökan i Ladok

För varje steg i ansökan finns korta instruktionsfilmer hur du gör och vad du ska tänka på.

Beskrivning av steg 1

I det första steget ska du ange vilken kurs eller del av kurs du har tänkt läsa hos oss på MDU men nu vill ansöka om att tillgodoräkna.

Du måste göra en ansökan per kurs. Alltså för tre kurser, så måste du göra tre ansökningar.

 1. Fäll ut pilarna i de orangea cirklarna beroende på om du vill ansöka om moment av kurs eller en hel kurs.
 2. Om det är moment du vill tillgodoräkna hittar du dem här.
 3. Om det är en hel kurs, eller moment i en kurs som du inte är registrerad på än fyller du i det här i fritextrutan.
 4. Tänk på att Skriva kurskod, kursnamn och antal högskolepoäng för den kursen du vill ansökan om att tillgodoräkna.
 5. Om det är moment i kurs som du ännu inte är registrerad på behöver du också ange vilket moment i kursen som du vill ansöka om att tillgodoräkna.
 6. Har du studerat utomlands ska du fylla i det här också, tänk på att du måste göra en ansökan per kurs du läst utomlands.
 7. Om MDU saknar huvudområde som matchar dina utlandsstudier, skriver du Övrigt ämne.
 8. Om du läser ett program och kursen du ansöker om att tillgodoräkna ingår i ditt program ska du välja Kurspaketering. Då kommer ditt program av synas här på rullistan.
 9. När du har fyllt i allting i det här steget klickar du dig vidare till nästa steg

Beskrivning av steg 2

I det här steget ska du ange vad du redan har läst eller andra meriter.

 1. Tänk på att det ska motsvara både innehåll och antal högskolepoäng som du angav i första steget. Är du osäker på hur många högskolepoäng kursen hade kan du backa med tillbakaknappen.
 2. För att välja hel eller del av kurs klickar du på pilen i den orangea ringen. Här kan du direkt välja hel kurs. Om det är moment av kursen får du fram momenten genom att klicka längst ut till höger.
 3. För att ange utlandsstudier eller yrkeserfarenhet behöver du klicka på pilen vid "Ange annat". Vid utlandsstudier behöver du ange, namn på kurs, antal poäng, lärosäte och land och studieperiod och år.
 4. När du har fyllt i alla uppgifter i det här steget så klickar du dig vidare på nästa.

Beskrivning av steg 3

I det här steget ska du bifoga kursplaner och litteraturlistor till alla kurser i din ansökan, både kurser från andra lärosäten och även de som avser MDU.

 1. Om du ansöker med yrkeserfarenhet som merit så ska du även bifoga det som framgår här.
 2. Om du ansöker med utlandsstudier som grund så ska du även bifoga det som framgår här.
 3. Du lägger till dina filer här, alla filer måste vara i PDF format.
 4. När du lagt till dina bilagor går du nu vidare i ansökningsförfarandet. Kom ihåg att granska din ansökan i steg 5 så att den är korrekt. Om du behöver ändra något så kan du backa på tillbakapilen.

Så här gör du för att spara ner en kursplan till en pdf.

 1. Skriv in din kurskod i sökrutan
 2. Öppna korrekt version av kursplanen, alltså vilken termin du vill spara ner
 3. Skrolla ner och fäll ut rätt litteraturlista så att den också sparas
 4. Tryck sen du på ctrl+p så att du får upp skriva ut
 5. Här väljer du i rullistan Spara som PDF, det kan skilja från olika datorer
 6. Tryck sen på spara/skriv ut
 7. Döp dokumentet med kurskodens namn och spara på en plats på din dator.
 8. Nu har du sparat ner kursplan och i det här fallet även litteraturlistan som en PDF-fil

Kontakt

Vid kompletteringar eller frågor gällande ditt pågående ärende
E-post: tillgodoraknande@mdu.se
Telefon: 016-15 32 20, tisdag och torsdag klockan 10:00–11:00

För att få hjälp inför ansökan kontakta en studievägledare via Studenttorget
E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10