Text

Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Samverkansuppdrag

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens universitet (MDU). Verksamheten finansieras med medel från MDU, Region Sörmland, Region Västmanland, kommunala och fristående skolhuvudmän samt Skolverket.

MKL samverkar med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland genom

 • långsiktiga samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och universitet,
 • samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

MKL samarbetar även med andra samverkansplattformar inom MDU och ingår i nätverk för samverkan med andra lärosäten.

Utvecklingsarbete stärker MKL:s roll som regionens samverkansplattform

MKL som samverkansplattform utvecklas tillsammans med skolhuvudmän och andra intressenter.

– MKL inrättades av rektor redan 2012 som en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation. För lärarutbildningen har MKL en viktig roll för att upprätthålla våra kontakter med regionens skolhuvudmän. Den nationella politiken trycker också allt mer på behovet av praktiknära skolforskning och professionsprogram för yrkesverksamma i förskola och skola. I de sammanhangen lägger vår väletablerade samverkan en god grund att bygga på, säger akademichef David Carlsson.

Styrgrupp

 • David Carlsson, akademichef MDU (ordförande)
 • Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Region Västmanland
 • Charlotte Bergstedt, strateg, Region Sörmland
 • Lina Axelsson Kihlbom, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
 • Åsa Lundkvist, direktör, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad
 • Susanne Ekholm, tf förvaltningschef Köpings kommun
 • Inger Fransson, skolchef Trosa kommun
 • Jessica Götberg, verksamhetsledare MKL
 • Andreas Ryve, forskningsledare MDU
 • Therese Welén, utbildningsledare

Lärarutbildning

MDU erbjuder lärarutbildningar som ger behörighet för undervisning i förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Det erbjuds också en kortare utbildning för den som redan har högskoleutbildning och vill komplettera med pedagogikstudier (KPU). På avancerad nivå finns möjlighet att studera masterprogrammet i didaktik, specialpedagogprogrammet eller speciallärarprogrammet.

Fortbildning inom förskola och skola

Medarbetare i förskola och skola erbjuds både poänggivande kurser och andra former av kortare utbildningar. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Utbildningar eller andra kompetensstärkande aktiviteter kan också skräddarsys efter verksamheternas behov.

Övningsförskolor och övningsskolor

MDU erbjuder lärarutbildning på flera nivåer - från förskola till gymnasieskola. Alla studenter på lärarutbildningen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs på en övningsförskola/övningsskola i samverkan med skolhuvudman som MDU har avtal med. Där får studenten möjlighet att undersöka och pröva teorier i praktiken.

På en övningsförskola eller övningsskola finnas det en hög koncentration av både förskollärarstudenter eller lärarstudenter och handledarutbildade handledare.

Forskning och utveckling

Inom MKL samverkar forskare med förskolor och skolor i regionen kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen till lärarutbildningen och verksamheten i förskola och skola.

Projekten har sin utgångspunkt i frågor och problem som förskolor och skolor fört fram.

Tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt har bland annat handlat om genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, meningsfullhet, transspråkande, teknik i förskolan, övergångar mellan skolformer samt lärarprofessionen i framtidens förskola och skola.

Forskning i nära anslutning
till förskola och skola

Försöksverksamheten ULF (Utbildning, Lärande och Forskning) syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola. Dessutom ska utvecklingsarbetet som genomförs i förskolor och skolor bygga på de behov huvudmännen själva identifierat. Personalen i förskola/skola och forskarna bidrar på lika villkor, men med olika kompetenser och tillsammans utvecklar de både undervisning, lärarutbildning och forskning. Läs mer om ULF Länk till annan webbplats.

Digital samverkansplattform

Pedagog Mälardalen är MKL:s digitala plattform. Webbplatsen riktar sig till yrkesverksamma i förskola och skola, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare i Sörmland och Västmanland. Pedagog Mälardalen syftar till att synliggöra och stimulera till lärande, utveckling och samverkan bland annat genom reportage om samverkansprojekt, nyheter om aktuell forskning, undervisningsexempel, erbjudanden om fortbildning samt resurser för undervisning. Det finns även möjlighet att själv bidra till innehållet genom att blogga, vlogga eller podda om sin verksamhet.