Text

Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Genom MKL samverkar MDU med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 • MKL ska arbeta långsiktigt med samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola/universitet.
 • MKL ska också arbeta med samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid MDU. Verksamheten finansieras med medel från bland annat MDU, Samhällskontraktet, Region Sörmland, Region Västmanland och Skolverket.


Styrgrupp

 • Ordförande David Carlsson, akademichef MDU
 • Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
 • Åsa Lundkvist, direktör, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad
 • Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Region Västmanland
 • Charlotte Bergstedt, strateg, Region Sörmland
 • Andreas Ryve, forskningsledare MDU
 • Jessica Götberg, verksamhetsledare MKL
 • Therese Welén, utbildningsledare
 • Thomas Karlsson, förvaltningschef Köpings kommun
 • Inger Fransson, förvaltningschef Nyköpings kommun

Utvecklingsarbete stärker MKL:s roll som regionens samverkansplattform

Sedan årsskiftet är MKL avslutat inom Samhällskontraktet. MKL som samverkansplattform lever dock i högsta grad kvar och kommer under året utvecklas vidare tillsammans med skolhuvudmän och andra intressenter.


- MKL inrättades av rektor redan 2012 som en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation. För lärarutbildningen har MKL en viktig roll för att upprätthålla våra kontakter med regionens skolhuvudmän. Den nationella politiken trycker också allt mer på behovet av praktiknära skolforskning och professionsprogram för yrkesverksamma i förskola och skola. I de sammanhangen lägger vår väletablerade samverkan en god grund att bygga på, säger akademichef David Carlsson.

Kompetensutveckling inom förskola och skola

Medarbetare i förskola och skola erbjuds både poänggivande kurser och andra former av utbildningar. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Utbildningar eller andra kompetensstärkande aktiviteter kan också skräddarsys efter verksamheternas behov.

Samproducerad lärarutbildning

Genom fördjupad samverkan arbetar MDU och regionens skolhuvudmän gemensamt för regionens kompetensförsörjning och ökat antal behöriga förskollärare och lärare.

Arbetet sker genom aktiviteter som till exempel verksamhetsintegrerad utbildning, anpassad kompletterande pedagogisk utbildning och möjlighet till utökad behörighet för yrkesverksamma. MDU deltar också i regeringens satsning:Forskning och utveckling

Inom MKL samverkar forskare med förskolor och skolor i regionen kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen till lärarutbildningen och verksamheten i förskola och skola.

Projekten har sin utgångspunkt i frågor och problem som förskolor och skolor fört fram.

Tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt har bland annat handlat om genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, meningsfullhet, transspråkande, teknik i förskolan och övergångar mellan skolformer.

Läs mer om pågående projektet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola med tre storskaliga FoU-projekt på:

Forskning i nära anslutning
till förskola och skola

Försöksverksamheten ULF (Utveckling, lärande och forskning) syftar till att stärka den forskning som bedrivs i nära anslutning till förskola och skola. Dessutom ska utvecklingsarbetet som genomförs i förskolor och skolor bygga på de behov huvudmännen själva identifierat. Personalen i förskola/skola och forskarna bidrar på lika villkor, men med olika kompetenser och tillsammans utvecklar de både undervisning, lärarutbildning och forskningen. 

Övningsförskolor och övningsskolor

MDU erbjuder lärarutbildning på flera nivåer - från förskola till gymnasieskola. Alla studenter på lärarutbildningen har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sedan hösten 2014 utförs VFU:n på en så kallad övningsskola/övningsförskola. Där får studenten möjlighet att undersöka och pröva teorier i praktiken.

På en övningsskola eller övningsförskola finnas det en hög koncentration av både lärarstudenter, förskollärarstudenter och handledarutbildade handledare.