Text

Framgångsfaktorer vid införande av digitalt verktyg

Surfplatta

Forskare vid MDU har tittat på vad som krävs för att nå framgång vid införandet av nya digitala verktyg.

Det utvecklas många bra digitala lösningar inom vård och omsorg. Men hur ser man till att lösningen kommer användarna till godo? I en ny studie av forskare på MDU framkommer det att alla nivåer inom kommunen behöver involveras för lyckas med implementeringen och att eldsjälar har en särskilt viktig roll.

I studien undersökte forskarna den kommunala vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av att implementera det digitala verktyget Fik@rummet i verksamheten. Webbplattformen Fik@rummet syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet. Tekniken ses som ett komplement till den vård och omsorg som erbjuds äldre. Verktyget utvecklades mot bakgrund av att äldre människor är särskilt utsatta för social isolering och ensamhet. Något som kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa.

– Det som blev tydligt när ett sådant här verktyg ska implementeras är att det kräver involvering av många delar av organisationen för att det ska lyckas. Särskilt tydligt framgick det hur viktiga eldsjälarna var. Det är alltså de personer som driver på implementeringen och som hittar lösningar på problem som kan uppstå, säger Johanna Fritz, universitetslektor i fysioterapi vid MDU och forskare i projektet. Hon fortsätter;

– I det här fallet var de inte bara engagerade i frågan utan de hade också fått det som ett uttalat uppdrag att arbeta med det här.

 

Det här krävs för att lyckas

I studien framkom dessa delar som framgångsfaktorer för implementeringen.

Ledning och chefsnivå behöver stötta initiativet. De är viktiga för att skapa rätt förutsättningar, i form av tid och resurser, för implementeringen.

Det behöver finnas personal som har som roll att stötta användningen av verktyget och som får tid till det. Exempelvis personal som möter de äldre men även IT-personal. Det kan även handla om att det behöver finns tillgång till bilar för att ta sig ut till de äldre eller att det finns tillgång till surfplattor som äldre kan få låna. Många äldre har inte dator eller surfplatta och kan därför inte prova verktyget.

Det handlar om att ha en tydlighet kring vem som gör vad i en implementering och vart man ska vända sig i olika frågor. Det krävs även såväl klara kommunikationsvägar för de äldre som för personalen inom organisationen och ett fungerande system för hur man kommunicerar med varandra.

En IT-support som är tillgänglig via telefon, då vissa äldre varken har internet, dator eller surfplatta. IT-personalen kan även behöva åka ut till de äldre och hjälpa dem få i gång tekniken.

För att kunna introducera verktyget på ett pedagogiskt sätt för de äldre behöver vård- och omsorgspersonal som möter de äldre ha tillräcklig kunskap om hur verktyget fungerar.

Det krävs någon form av ledarskap för implementeringen. Det behöver inte vara en chef utan kan vara vem som helst i organisationen som har ett mandat i frågan och som driver på och hittar lösningar på problem som uppstår.

Korta fakta

Mål

Säkerställa att viktiga och hjälpsamma digitala verktyg kommer användarna till godo.

Lösning

Tydliggöra framgångsfaktorer för implementering.

Kunskapen om dessa kan användas för att underlätta implementeringen av digitala verktyg.

Projekttid

Arbetet är ett resultat av ett större forskningsprojekt som startade 2019.

Samverkanspartners

  • Västerås kommun
  • Eskilstuna kommun
  • Atea

Kontaktinformation