Text

Vision, mål och strategi

1 januari 2021 infördes MDU:s nya vision. Visionen har arbetats fram i dialog med medarbetare, studenter och samverkansparter och tar sikte mot 2030. För att förverkliga visionen har vi ett antal mål och strategier.

Vår vision

Ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.

Vi är ett progressivt universitet

I en föränderlig värld erbjuder MDU en flexibel och nyskapande forskning och utbildning med hög kvalitet och teknisk spets som stimulerar studenterna till nyfikenhet, innovationsförmåga, kritiskt tänkande och ett livslångt lärande.​

Vi skapar värde genom samverkan

De samproducerande forsknings- och utbildningsmiljöerna är motorer för kunskapsutveckling och innovation. Genom unik samverkan mellan akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor genereras värde i ett globalt samhälle. ​

Vi formar en hållbar framtid

På vetenskaplig grund, med inkluderande förhållningssätt och långsiktiga perspektiv, verkar MDU:s forskning och utbildning för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Mål och strategi

Utifrån visionen har vi ett antal mål och strategier för att kunna förverkliga visionen. Vi arbetar med mål och strategier för MDU som lärosäte samt för verksamhetsområdena utbildning och forskning.

Våra mål är att:

 • Vi verkar för en hållbar framtid och lever som vi lär
 • Vi vågar utmana och vi vågar utmanas
 • En stark samverkan är vårt signum
 • Vi är ett erkänt bra lärosäte att studera och arbeta vid.

Vår strategi är därför att vi ska prioritera att:

 • stärka arbetet med samverkan och nyttiggörande
 • utveckla och implementera strukturer för våra lärares vetenskapliga, pedagogiska, konstnärliga och samverkansinriktade kompetensutveckling, meritering och karriärplanering
 • utveckla oss som attraktiv arbetsplats och lärmiljö för medarbetare, studenter och samverkanspartners

Våra mål är att:

 • Vi är kreativa och utvecklar ständigt våra utbildningar och lärmiljöer
 • Vi är nationellt ledande i att erbjuda utbildningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar och bidrar till ett hållbart samhälle
 • Våra studenters och doktoranders förmågor att bidra till ett hållbart samhälle är högt värderade av det omgivande samhället
 • Vi är banbrytande i att ge våra studenter och doktorander kompetenser både genom och för samverkan

Vår strategi är därför att vi ska prioritera att:

 • ta fram en hållbar och profilerad utbildningsportfölj som är attraktiv för presumtiva studenter i Sverige och utomlands
 • integrera inslag med fokus på samhällsutmaningar i alla utbildningsprogram
 • utveckla arbetssätt för att motivera fler människor att påbörja och genomföra högre utbildning
 • möjliggöra lärande genom hela livet genom nya sätt att utforma utbildningar och lärmiljöer

Våra mål är att:

 • Vår forskning är av hög kvalitet och präglas av nytänkande och perspektivrikedom
 • Vi har framstående forskning som tar sig an dagens och framtidens utmaningar och bidrar till ett hållbart samhälle
 • Vi är en internationell förebild och nationellt ledande när det gäller nyttiggörande av forskning
 • Vår forskarutbildning är känd för att ta sig an forskningsfrågor i samverkan och med tvärvetenskapliga ansatser

Vår strategi är därför att vi ska prioritera att:

 • stärka forskningsinriktningarnas förutsättningar för hög kvalitet, genomslag och profilering
 • göra en särskild satsning på Framtidens energi och Pålitliga smarta system för att ytterligare stärka deras internationella konkurrenskraft
 • bidra till att lösa samhällsutmaningarna genom forskning inom områdena: (1) Hållbar uppväxt – ungas lärande och mående, (2) Människocentrerad teknik för en hållbar framtid samt (3) Organisation, arbetsliv och ledarskap för en hållbar framtid
 • ta fram nya metoder för arbetet med forskningens genomslag och nyttiggörande