Text

Hav och marina resurser

Mikael Ekström, forskare i undervattensrobotik, berättar om sin forskning kopplat till mål nummer 14, hav och marina resurser.

Mikael Ekström mål 14, på Youtube

Samverkanspartners

 • Acciona infraestructuras
 • Autonomous
 • Bosch
 • Deep Vision
 • Desistek
 • ECA Group
 • Evo Logics
 • GS-LDA
 • HI Iberia
 • Instituto de telecomunicacao
 • Inventas
 • Ixion
 • Leonardo
 • Maritime Robotics
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Onera
 • Plocan Concorcio
 • Sabanci Universitesi
 • Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa
 • Sintef
 • S & T
 • Teamnet
 • Tecnalia
 • Thales
 • TNO
 • TTI
 • Universidade de Aveiro
 • Universidad Politécnica de Madrid
 • Water Linked
utrota fattogdom


Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger