Text

Miljö på MDU

Vi tycker miljö- och arbetsmiljö är viktigt. Därför certifierade vi oss som första högskolan i världen inom miljöområdet redan 1999. 2006 blev vi dessutom första lärosätet i Sverige att certifiera oss inom arbetsmiljö. Med hjälp av våra certifikat har vi ett systematiskt tillvägagångssätt att planera och utvecklas inom miljö- och arbetsmiljö.

MDU:s styrsystem för hållbar miljö och arbetsmiljö är en del av MDU:s verksamhetsstyrningssystem. Det syftar till att säkerställa universitetets policy och mål för hållbar utveckling samt hantera arbetsmiljörisker och miljöaspekter.

Vi verkar för en hållbar framtid

Universitetet ska minska det egna klimatavtrycket i linje med internationella åtaganden och kommunicera arbetet med hållbar utveckling för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer, intressenter och till det omgivande samhället. I universitetets policy och mål för miljö och minskat klimatavtryck konkretiseras de åtaganden.

Ett övergripande mål för MDU är att verka för en hållbar framtid och leva som vi lär. Det gör vi genom att arbeta aktivt med våra betydande miljöaspekter och integrera vårt hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten.

Policy för miljö och minskat klimatavtryck Pdf, 209.2 kB.

 

Systematisk arbetsmiljöarbete

Vid MDU är arbetsmiljöarbetet en del av arbetet med hållbar utveckling. Arbetsmiljöpolicyn innefattar ett tydligt åtagande att identifiera och eliminera faror samt att minska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn är basen i lärosätets åtagande att införa, följa upp och ständigt förbättra universitetets arbetsmiljöarbete.

Policyn är vägledande i arbetsmiljöarbetet och ligger till grund för fastställande av mål inom arbetsmiljöområdet samt att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Arbetsmiljöpolic Pdf, 119.9 kB.y

Tillgänglig Miljö

Ett av lärosätets kännetecken är att vår campusmiljö ska verka för en öppen, säker och hållbar utbildnings- och forskningsmiljö för studenter, medarbetare och samverkanspartners. Universitetet ska ha en säker, trygg och jämlik studie- och arbetsmiljö där våra medarbetare och studenter trivs, utmanas och utvecklas. Då universitetet ska ha en tillgänglig miljö för alla avråds användning av parfym eller andra starka dofter samt förtäring av nötter.

Korta fakta

MDU-buss på förnybart bränsle

Vår MDU-buss Utbildningslinjen kör under skolåret fram och tillbaka mellan Västerås och Eskilstuna med cirka 12 avgångar från båda orter varje dag. Bussen körs på förnybart drivmedel och transporterar över 100 000 resenärer mellan våra två campusorter varje år.

MDU-bussens tidtabell


Solceller ger energi till hela campus Västerås

I Västerås sitter solceller på våra tak med en kapacitet som motsvarar den årliga elanvändningen för hela Campus Västerås.

Hållbara lokaler

En av universitetets betydande miljöaspekter är våra byggnader. Det betyder att vi har stor möjlighet att påverka vår miljöpåverkan genom hur vi utvecklar och förvaltar våra campus. Det gör vi genom att arbeta utifrån den sk. Fyrstegsprincipen för hållbart lokalnyttjande och aktivt öka mängden återbruk i både lokalutvecklingsprojekt och förvaltning.

Enbart förnybar el

MDU köper endast förnybar el och verkar ständigt för att minska universitetets energianvändning.

Jobbar för lärosätenas gemensamma klimatavtryck

MDU är en del av Lärosätenas klimatnätverk och arbetar tillsammans med andra universitet och högskolor för att minska vårt gemensamma klimatavtryck inom bland annat tjänsteresor, byggnader och energi, och lärande för hållbar utveckling.

 

 

Kontakt

Vid MDU arbetar hållbarhetsstrateger och arbetsmiljösamordnare. Du kan vända dig till dem om du har frågor om och synpunkter på universitetets arbete med hållbarhet.

hallbarhet@mdu.se