Text

Supervalåret 2024

EU-val och val i flera av världens folkrikaste länder. Vad betyder det för global stabilitet? Hur påverkas vi i Sverige? Hos MDU finns flera experter med olika infallsvinklar i ämnet.

Forskar inom säkerhets- och geopolitik och är analytiker på utrikespolitiska institutet. Ett fokusområde är kinesisk politik och demokratiseringsprocesser i Kina.

Huvudsakliga forskningsområden finns inom disciplinerna modern politisk teori och studier av högre utbildning. Särskilt fokus på frågor om suveränitet och självbestämmande, på den internationella och lokala nivån, samt på frågor om global rättvisa, klimaträttvisa och migration.

Undervisar inom statsvetenskap och har ett särskilt fokus på samverkan, krisberedskap och riskhantering.

Universitetslektor i statsvetenskap. Forskar på internationella relationer, internationell politik, globala maktförhållanden i internationella institutioner med ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter, global hälsa och FN.

Undervisar bland annat i svensk och jämförande politik, demokratins problem, makt och medborgarskap och politiska maskuliniteter. Primärt forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor och olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

Forskar inom segregation, utanförskap och utsatta stadsdelar. Fokus på hur väljarbeteenden har förändrats i segregerade områden.

Universitetslektor i statsvetenskap. Forskar inom bland annat generativ AI och demokrati, demokratins rättfärdigande, demokratisk inkludering, politisk jämlikhet, politisk oenighet, AI och medborgarskap.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.