Text

Jämställdhet

Vid MDU ska män och kvinnor kunna studera och arbeta på lika villkor. Därför arbetar vi aktivt för att främja jämställdhet.

Jämställdhetsarbetet sker bland annat genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare, genom utbildning av faddrar och generaler i linjeföreningarna, genom jämlikhetsronder där risker för diskriminering identifieras och åtgärdas samt genom uppföljning av lönesättning.

Det är viktigt att alla behandlas lika hos oss. Vi tar därför alla uppgifter om diskriminering och sexuella trakasserier på allvar och utreder dem.

Så arbetar MDU för att uppnå Sveriges jämställdhetsmål

Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål är att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. För att MDU ska bidra till målet har vi tagit fram en handlingsplan (kallad “Handlingsplan för jämställdhetsintegrering”). I planen framgår det hur vi ska bidra till att målet uppnås och hur vi arbetar för att integrera jämställdhetsfrågorna i vår dagliga verksamhet.

Tre fokusområden i jämställdhetsarbetet

I handlingsplanen för jämställdhetsintegrering har vi identifierat tre fokusområden:

Utbildningens innehåll och form

  • Män och kvinnor ska kunna söka till MDU på lika villkor och vi arbetar för att motverka könsstereotypa föreställningar om våra utbildningar.
  • Alla studenter som tar examen vid MDU ska kunna verka för jämställdhet i sitt framtida yrkesliv.

Forskningens villkor

  • Män och kvinnor ska kunna bedriva forskning och söka forskningsmedel på lika villkor.

Jämställt ledarskap

  • Beslut som lärosätet fattar ska beakta jämställdhet
  • Rekrytering och karriärmöjligheter ska ske på lika villkor för män och kvinnor.

Mer information om universitetets handlingsplan

Mälardalens universitet upprättade 2017 Plan för jämställdhetsintegrering av Mälardalens högskola (2017/1308), vilken är reviderad för 2023-2025 (2022/1568).

Kontakt

Har du frågor gällande jämställdhetsarbetet kan du vända dig till Jonatan Mathiasson.