Text

Undervisning och examination

Syftet med undervisning är att hjälpa studenter att nå lärandemålen och examinationen ska ge studenter möjlighet att visa att de nått lärandemålen.

Vi diskuterar gärna undervisning och examinationer med dig.

Konstruktiv länkning

Konstruktiv länkning är ett begrepp som används för att beskriva kopplingen mellan mål, läraktiviteter och examination. Att arbeta med konstruktiv länkning innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt planera läraktiviteter utifrån hur de på bästa sätt kan hjälpa studenter att nå lärandemålen. Det innebär också att medvetet och systematiskt skapa examinationer som gör det möjligt för studenter att visa att de nått lärandemålen.

Skapa läraktiviteter

Det kan finnas många olika läraktiviteter som kan hjälpa studenter att nå lärandemålen. Utgå från:

 • Vad ska studenterna lära sig?
 • Hur ska studenterna lära sig det?
 • När passar det i tid?
 • I vilken ordning ska läraktiviteter ske?

Se gärna filmen på sidan om konstruktiv länkning Länk till annan webbplats. som Karlstad universitet gjort.

Skapa examination

När du skapar en examination av något slag är det viktigt att fundera kring reliabilitet och validitet. Mäter vi det vi vill mäta och är det tillförlitligt? Det kan röra sig om att vi behöver ställa flera frågor och skapa möjligheter i examinationen för studenten att visa sina kunskaper på olika sätt och flera gånger för varje lärandemål.

När vi skapar/utformar examinationen behöver vi samtidigt tänka på hur den ska bedömas både på frågenivå och som helhet. Redan vid skapandet av examinationen behöver det vara tydligt hur den ska bedömas ner på enskild frågenivå. Be gärna en kollega läsa igenom examinationen.

Frågor att ställa sig vid skapandet av examination

 • Vilka lärandemål ska testas och på vilket sätt?
 • Har jag tillräckligt många frågor/uppgifter så att studenterna får möjlighet att visa sina kunskaper flera gånger för samma lärandemål?
 • Är frågan/examinationen tydligt avgränsad mot de kunskaper den avser att testa?
 • Är examinationen tydligt kopplad till de läraktiviteter och innehåll som kursen berört utifrån lärandemålen?
 • Hur ska examinationen bedömas som helhet och på frågenivå?
 • Är frågorna ställda så att jag inte kan få oväntade svar t.ex. åsikter som inte hjälper mig i min bedömning? Går frågan att tolka på något annat sätt än avsett?
 • Är instruktionerna tydliga och lätta att förstå?
 • Är studenterna väl insatta i hur examinationen kommer att gå till och på vilka grunder kunskaperna kommer att bedömas?

Vi kan vara bollplank vid frågeskapande och bedömning kring olika typer av examinationer.

Examinera rättssäkert

Att examinera studenterna är en del av vårt myndighetsuppdrag som lärare. UKÄ har tagit fram ett vägledande material med exempel från olika lärosäten. Vi ska säkerställa att vi ger rätt person rätt betyg på en kurs och att examinationen genomförs på ett rättssäkert sätt.

UKÄ: Rättssäker examination Länk till annan webbplats.

Formativa arbetssätt och summativ bedömning

För att studenterna ska kunna lära sig behöver de få veta var de befinner sig på sin väg mot lärandemålen dvs:

 • Vad ska studenten kunna efter kursen?
 • Var är studenten nu?
 • Hur ska studenten nå målen?

Inom formativ bedömning finns fem nyckelstrategier som stödjer detta. Dessa är att tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärande genom läraktiviteter utifrån målen, framåtsyftande återkoppling, använda studenterna som resurs för varandra till exempel genom kamratrespons och att studenterna ska vara ägare av sitt eget lärande.

Summativ bedömning innebär att vi gör en sammanfattande bedömning av kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Summativ bedömning har som syfte att göra en kontroll just då vid det tillfället och inte att föra lärandet framåt. Dock kan den summativa bedömningen användas för att skapa aktiviteter eller återkoppling som kan föra lärandet framåt.

Formativa nyckelstrategier

Formativa nycklar: Tydliggöra mål, skapa läraktiviteter, återkoppla, aktivera dem som lärresurs och träna dem att äga sitt lärande.

Pedagogeeks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är webb-TV program som produceras av Centrum för universitetslärarutbildning på Stockholms universitet (Ceul). Där diskuteras undervisning och lärande utifrån koppling till valda forskningsartiklar. Nedan några exempel.

Klara Bolander Laksov, Cecilia Lundholm och Maria Öhrstedt diskuterar vad som hindrar och underlättar studenters lärande.

Pedagogeeks: Lärandets utmaningar, på Youtube Länk till annan webbplats.

Klara Bolander Laksov and Tom Angelo discuss conditions for how university teachers can contribute to the development of motivating students.

Pedagogeeks: Student motivation, på Youtube Länk till annan webbplats.

Mer för din undervisning

Onlineverktyg
Vi utbildar och stöttar lärare i det pedagogiska användandet av Canvas, Zoom och MDU Play.

Tillgänglig undervisning

Vi har gärna dialog med lärare kring hur man kan skapa tillgänglighet i undervisning.

Akademisk litteracitet
Vi arbetar gärna tillsammans med medarbetare kring utveckling av studenternas akademiska litteracitet.

Studieteknik och färdigheter
Vi har gärna en dialog med medarbetare kring utveckling av studenters studieteknik.

Undervisning för hållbar utveckling
Kontakta gärna Lotta Fröjdfeldt Länk till annan webbplats. eller Joel Midemalm Länk till annan webbplats. om du vill diskutera UHU.

Inspirationsdagar Länk till annan webbplats.
På MDU´s inspirationsdagar presenterar lärare goda exempel från egen undervisning och examinationer.

Salsguide Länk till annan webbplats.
Här ser du MDUs undervisningsloklaer och utrustning.

Forskning och nätverk

Nätverk, tidskrifter, forskning mm

SUHF:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Sveriges universitets- och högskoleförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

Swednet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är ett nationellt nätverk som bland annat syftar till att stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning, främja samverkan och erfarenhetsutbyte och anordnar varje år konferenser.

ICED Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - The International Consortium for Educational Development, promotes educational and academic development in higher education world-wide.

Högre utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. ​​​​​​

CEULs nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter och kommer ut sju gånger per år.

Pedagogeeks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är webb-TV program som produceras av Centrum för universitetslärarutbildning på Stockholms universitet (Ceul). Där diskuteras undervisning och lärande utifrån koppling till valda forskningsartiklar. Nedan några exempel.

Högskolepedagogisk podd

Fyra lärosäten har i samverkan skapat en podd. Centrala personer får spana inom ett tema per avsnitt. Finns där poddar finns, t ex på Spotify Länk till annan webbplats.. Eller lyssna här!