Text

Hållbarhet på MDU

MDU har ett ansvar att bidra till människors lärande och samhällets utveckling. Vi jobbar aktivt efter vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid.

Så tar vi oss an framtidens utmaningar

Några av dagens och framtidens utmaningar är kopplade till ojämlikhet i hälsa, ekonomiska orättvisor och hot mot demokratin. Vi ser också utmaningar med klimatförändringar, energiförsörjning och resursutnyttjande.

Tillsammans med andra

Vi tar oss an dagens och framtidens utmaningar genom utbildning, forskning och innovation. Det sker ofta med tvärvetenskapliga ansatser, tillsammans med våra samarbetspartners och genom ett aktivt deltagande i det offentliga samtalet.

Med globala perspektiv och ett aktivt medborgarskap

I våra utbildningar är internationella exempel och globala perspektiv självklara inslag. Samverkan med civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor säkerställer utbildningarnas samhällsrelevans. På MDU ska studenter få möjlighet att utveckla färdigheter och förmågor för att utöva ett aktivt medborgarskap och kunna forma en hållbar framtid.

Policy och mål för hållbar utveckling

Vi ska arbeta systematiskt med att integrera hållbarhetsfrågor i utbildningarna för att svara mot de globala målen i Agenda 2030. Studenter som tar examen vid universitetet ska ha färdighet, förmåga och agens att hantera komplexitet och dilemman som gör att de kan bidra till en hållbar framtid.

Universitetet ska stödja forskning kring hållbar utveckling och uppmuntra interdisciplinär forskningssamverkan kring klimatpåverkan. Som ett led i att nå uppsatta mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska universitetet även minska det egna klimatavtrycket.

Policyn innehåller särskilda mål för hållbar utveckling i utbildning och forskning, bland annat kopplat till vårt arbete med hållbarhetsintegrering i utbildningar och forskningsprojekt som förväntas bidra till hållbar utveckling.

Mälardalens universitet har policy och mål för hållbar utveckling 2023-2025 Pdf, 390.9 kB.