Text

Hållbar arbetsmiljö

År 1999 miljöcertifierades Mälardalens högskola som den första högskola i världen enligt kravstandarden ISO 14001 och år 2006 blev högskolan det första lärosätet i Sverige att uppnå arbetsmiljöcertifiering enligt kravstandarden OHSAS 18001.

ISO 14001
OHSAS 18001


Mälardalens universitets (MDU) styrsystem för hållbar arbetsmiljö är en del av MDU:s verksamhetsstyrningssystem som syftar till att implementera och verkställa universitetets områdesstrategi för hållbar arbetsmiljö samt hantera arbetsmiljörisker och miljöaspekter.


Områdesstrategi för hållbar arbetsmiljö

Områdesstrategi för hållbar arbetsmiljö, motsvarar kraven på policy enligt standarddokumenten ISO14001 och OHSAS 18001, anger ledningens övergripande vision för arbetsmiljöarbetet och omfattar arbetsmiljö, miljö och jämlikhet för både medarbetare, studenter och verksamhet.

Arbetsmiljölagen, miljöbalken och diskrimineringslagen utgör grunden och miniminivån för universitetets arbete där MDH:s arbete fokuseras utifrån definierade arbetsmiljörisker och miljöaspekter.

MDU:s områdesstrategi är basen för att införa, följa upp och ständigt förbättra universitetets arbetsmiljöarbete. Områdesstrategin ligger till grund för fastställande av övergripande mål samt upprättande och uppföljning av verksamhetsplaner för respektive organisatoriska enhet.


Värde och nytta

Arbetet ska ske proaktivt med syfte att perspektiven ska lyftas in i ordinarie besluts- och kvalitetsprocesser.

Det förebyggande arbetet förutsätter en god samverkan och delaktighet för att skapa värde och nytta för såväl medarbetare som studenter och verksamhet.


Kommittén för hållbar arbetsmiljö (KHA)

KHA är universitetets högsta samverkansorgan för arbetsmiljö-, miljö- och jämlikhetsfrågor och motsvarar Arbetsmiljölagens (1977:1160) krav på skyddskommitté.

Vid MDU arbetar arbetsmiljö- och miljösamordnare. Du kan vända dig till dem om du har frågor om och synpunkter på universitetets arbete med arbetsmiljö- och miljö.

Som student kan du även vända dig till studentkårens studerandeskyddsombud som nås via vice.ordf@mdsu.se eller till student- och doktorandombudsmannen studentombudsman@mdu.se


Tillgänglig miljö

MDU strävar efter att erbjuda en tillgänglig miljö och avråder därför från användning av parfym eller andra starka dofter. I universitetets lokaler råder förbud mot pälsdjur. Ledarhund och andra hundar i tjänst undantas från förbudet. Undvik att ha gröna växter som kan vara allergiframkallande på din arbetsplats (exempelvis benjaminfikus, hyacint, björkris).Kontakt

Vid MDU arbetar arbetsmiljö- och miljösamordnare. Du vända dig till dem om du har frågor om och synpunkter på universitetets arbete med arbetsmiljö- och miljö.

Till toppen