Text

Ledning och styrelse

MDU är en statlig myndighet. Universitetets övergripande verksamhet leds av universitetsstyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Universitetsstyrelsen tar de övergripande besluten vid MDU och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor. Styrelsen sammanträder cirka två gånger per termin.

Sju ledamöter i universitetsstyrelsen är utsedda av regeringen och representerar samhälle och näringsliv. I styrelsen ingår även universitetets rektor, tre representanter för lärarkåren och tre representanter för studenterna.


Rektor, som utses av regeringen, är universitetets myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och förvaltningschefen bereder ärenden utifrån rektorsbeslut. Vid universitetet finns även en vicerektor för samverkan.


Vid MDU finns en ledningsgrupp med uppgift att ge råd och stöd till rektor i både strategiska och löpande ledningsfrågor. Det finns även ett rektorsråd som fungerar som en förstärkning till ledningsgrupen samt en dekangrupp som har till uppgift att diskutera gemensamma universitets- och ledningsfrågor.


Rektorsråd

 • Professor Jonas Stier, rektorsråd forskning och forskarutbildning
 • Yasmine Lundqvist, rektorsråd stödfunktion
 • Jörgen Tholin, rektorsråd utbildning

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i universitetets forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under nämnden finns fyra utskott som bereder ärenden samt fattar vissa beslut.

Ledamöter

 • Dekan Daniel Sundmark

Ledamöter lärare

 • Lena Almqvist, prodekan hälsa
 • ​​Jessica Bruch, prodekan teknik
 • Anna Ehrlin, prodekan utbildning
 • ​​Cecilia Lindh, prodekan ekonomi
 • Lena-Karin Gustafsson, lärarrepresentant hälsa
 • Rikard Lindell, lärarrepresentant teknik
 • Karin Molander Danielsson, lärarrepresentant utbildning
 • Lars Widell, lärarrepresentant ekonomi

​​​​​​​​​​​​​​Externa ledamöter

 • Oskar Bruce, Alfa Laval
 • Åsa Lundkvist, Västerås stad
 • Kristina Säfsten, Jönköping University

Ledamöter studerande

 • Victor Azamfirei, doktorandrepresentant
 • Lova Libert, studentrepresentant
 • ​​​​​​Vakant, studentrepresentant

Lärarrepresentanter till utskottet för ekonomi

 • Eva Maaninen-Olsson
 • Madeleine Lundberg
 • Johan Grinbergs
 • Lars Widell

Lärarrepresentanter till utskottet för hälsa

 • Maria Elvén
 • Lena-Karin Gustafsson
 • Robert Larsson
 • Lena Marmstål Hammar
 • Sylvia Olsson

Lärarrepresentanter till utskottet för teknik

 • Lars Hellström
 • Rikard Lindell
 • Kristina Lundqvist
 • Christer Nygren
 • Amir Vadiee

Lärarrepresentanter till utskottet för utbildning

 • Thorsten Schröter
 • Johannes Rytzler
 • Pernilla Kallberg
 • ​​​​​​​Maria Larsson
 • Karin Molander Danielsson


Det gemensamma verksamhetsstödet ser till så att det finns väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd. Det gemensamma verksamhetsstödet ansvar även för biblioteksservice, vetenskaplig informationsförsörjning och stöd till vetenskaplig publicering. Här finns ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av universitetsstyrelse, rektor och fakultetsnämnd.


Ledningsgruppen för kris och beredskap (LKB) fattar strategiska beslut om krishantering för personal och studenter. Medlemmar i gruppen tjänstgör som tjänsteman i beredskap (TIB) och bemannar MDU:s jourtelefon dygnet runt. Gruppen samordnar intern och extern information om det inträffade.


Vid särskild händelse

 • Rädda liv.
 • Larma. Ring 112.
 • Kontakta MDU:s ledningsgrupp för kris och beredskap (LKB) på telefonnummer 073-960 88 22