Text

Kurser

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik för lärare ska enligt SUHF omfatta minst 10 veckors heltidsstudier (15 hp). Lärum erbjuder ett brett utbud av högskolepedagogiska kurser. Tre av kurserna är obligatoriska för att säkerställa att SUHFs lärandemål nås. Övriga kurser är valbara.

Förkunskaperna utgörs av krav på examen från högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Utbildningens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare vid universitetet, men den är öppen för alla anställda som vill lära sig mer.

Nedan hittar du Lärums kursutbud. Information om när kurserna ges, anmälan och kontaktperson får du när du klickar på länken för varje kurs. Du kommer då till en sida på internportalen där den aktuella kursen presenteras. Nedanför kurserna finns också en treårsplan för plats och kursspråk. Treårsplan för kurserna Länk till annan webbplats.

Obligatoriska kurser

Följande tre kurser ger grundläggande kunskaper i högskolepedagogik:

Studenters lärande i högre utbildning

På kursen diskuteras studenters tankar kring lärande och högskolestudier kopplat till
forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för studenters lärande.

Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Läraren och undervisningen

På kursen diskuteras hur lärare på universitetet kan planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination kopplat till forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för högskoleundervisning.

Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Högskolan och utbildningsuppdraget

På kursen diskuteras lagar och förordningar kring t.ex. examination, upphovsrätt, diskriminering, inkludering och relationen forskning-undervisning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för universitetets utbildningsuppdrag.


Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Fördjupningskurser

Följande kurser ger fördjupade kunskaper i högskolepedagogik:

Kursdesign

I kursen utvecklar deltagarna i grupper en kurs eller ett större moment. Arbetet diskuteras, relateras till högskolepedagogisk forskning och sammanfattas i en studiehandledning.


Kursplan Länk till annan webbplats. |Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(För medarbetare på MDU)

Studenters läsande och skrivande

I kursen lär vi oss mer om hur man som lärare, utan att ta fokus från det egna ämnet, kan få större förståelse för och bidra till studenternas skrivutveckling. Kursen syftar till att du som lärare ska få strategier för att kunna integrera skrivutvecklande moment i dina kurser.


Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Pedagogisk digital kompetens

I kursen diskuteras lärande i en digital miljö och hur digitala möten och verktyg kan stödja
lärande. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin pedagogiska digitala kompetens.


Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)
fr o m VT24: Digitala lärandemiljöer. Kursplan

Open Networked Learning

Kursen är en öppen onlinekurs om öppen onlineundervisning och lärande i samarbete med högskolor i andra länder.

Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Tillgänglig undervisning

I kursen diskuteras svårigheter och möjligheter med att skapa tillgänglighet i mötet mellan student och universitet. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för tillgänglighetsfrågor i undervisning.


Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Högskolepedagogiskt projekt

I kursen arbetar deltagarna i grupper med ett eget formulerat projekt. Kursen ges vid behov och planeras gemensamt av deltagare och lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att medverka i högskolepedagogisk utveckling.


Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

 

Higher education didactics for sustainability

Ny kurs om undervisning för en hållbar värld. Kursen bedrivs med problembaserat lärande, PBL, så huvuddelen är arbete i din internationella grupp som träffas online.

 

| Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Pedagogisk portfölj

Under kursens gång påbörjar kursdeltagaren arbetet med att sammanställa en pedagogisk portfölj. Portföljens olika delar diskuteras och hur material ska presenteras för att kunna bedömas. Syftet med kursen är att kursdeltagaren sammanställer en pedagogisk portfölj.


Kursplan Länk till annan webbplats. | Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Handledarskap

I kursen diskuteras student och handledares roller, hur konflikter och andra svåra
situationer kan hanteras, uppsatser, akademiskt skrivande, mm. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att handleda uppsatsarbeten.

Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. |Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För medarbetare på MDU)

Övriga kurser

För särskilda målgrupper
(Ingår ej i behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning)

Ledarskap för pedagogisk utveckling

Kursen Ledarskap för pedagogisk utveckling intar ett praktiknära förhållningssätt och vänder sig till dig som är chef på MDU. Du får genom erfarenhetsutbyte och utforskande av högskolepedagogisk litteratur undersöka vad det innebär att arbeta med pedagogisk utveckling i din verksamhet.

Mer om kursen & anmälan Länk till annan webbplats.(För dig som är chef på MDU)


Handledarskap inom forskarutbildning

Syftet med kursen är att ge deltagarna bättre förutsättningar att handleda på forskarnivå.

 

Mer om kursen och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (För dig som är disputerad och ska handleda doktorander)

Treårsplan för Lärums kurser

Med reservation för mindre förändringar. Det kan hända saker som gör att en kurs behöver ställas in med kort varsel.

Tabellen visar språk och plats för Lärums planerade kurser

Kurs

Namn

VT23

HT23

VT24

HT24

VT25

HT25 (ej klart)

PEA941

Högskolan och utbildningsuppdraget
Higher Education in its Context

Sve - Online
(PEA924)

Eng - Online

Sve - Online

Sve - Online

Eng - Online


PEA945

Läraren och undervisningen
Teaching in Higher Education

Eng - Blended
(PEA928)

Sve - Blandat

Sve - Blandat

Eng - Blended

Sve - Blandat


PEA947

Studentens lärande i högre utbildning
Learning in Higher Education

Sve - Eskilstuna
(PEA931)

Sve - Västerås

Eng - Eskilstuna

Sve - Eskilstuna

Sve - Västerås


PEA938

Student Learning in Higher Education
-A Self-study Course

Eng - Online

Eng - Online

Eng - Online

Eng - Online

Eng - Online


PEA926

Kursdesign
Course Design


Sve - Blandat

Eng - BlendedPEA929

Pedagogisk digital kompetens
Didactic Digital Competense

Eng - Blended
(PEA929)


Sve - Blandat
(PEA939)


Sve - Blandat
(PEA939)


PEA948

Studenters skrivande och läsande
Students' reading and writing


Sve - Online


Eng - OnlinePEA933

Tillgänglig undervisning
Accessible teaching

Sve - Blandat
(PEA933)


Eng - Blended


Sve - Blandat


PEA927

Lärande i öppna nätverk
Open Networked Learning (ONL)

Eng - Online

Eng - Online


Eng - Online-

Higher education didactics for sustainability
(HEDS)Eng - Online
PEA946

Pedagogisk portfölj
Teaching Portfolio

Sve - Blandat
(PEA930)

Sve - Eskilstuna

Eng - Eskilstuna
PEA940

Handledarskap
Supervisorship


Eng - Blended


Sve - OnlinePEA942

Högskolepedagogiskt projekt
Higher Education Project

Kursen ges vid behov och planeras gemensamt av deltagare och lärare.
Läs mer om kursen här. Länk till annan webbplats.


Samtliga kurser har omtentadatum: 2023-11-04, 2024-01-12, 2024-03-22, 2024-06-02 (senare datum läggs till kontinuerligt)

Gul/Yellow

Kursen ges på svenska

Blå/Blue

English course language

Online

Synkrona träffar sker på Zoom, inga träffar på campus.

Blandat
Blended

Träffar sker både på Campus och Zoom. Platsen för träffarna anges vid schemaöversikt för respektive kurs på Lärums webb samt i ansökningsformuläret.

Eskilstuna

Samtliga träffar på plats i Campus Eskilstuna.

Västerås

Samtliga träffar på plats i Campus Västerås.

*) Öppen fr o m period 2 VT23