Text

  • Studieort Delta, Västerås campus
Datum
  • 2023-12-13 13:00

Christoffer Andersson försvarar sin doktorsavhandling

Christoffer Andersson försvarar sin doktorsavhandling i industriell ekonomi och organisation i sal Delta på Västerås campus, kl 13.00 den 13 december 2023.

Titeln på avhandlingen är "Digital automatisering av administrativt arbete - Hur automatisering omkonfigurerar administrativt arbete"

Fakultetsexaminator är professor Martin Berg, Malmö Universitet. Betygsnämnden består av professor Markus Hällgren, Umeå universitet, Handelshögskolan, docent Laura Lucia Parolin, Syddansk Universitet, docent Hanne Finnestrand, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.
Reserv: Docent Peter E Johansson, Mälardalens universitet.
Doktorsavhandlingen har nummer 392.

 

Sammanfattning

Den här avhandlingen är en undersökning av hur digital automatisering av administrativt arbete sker i praktiken. Avhandlingens syfte är att förstå hur administrativt arbete förändras när det automatiseras digitalt, och sätten som förändringen av administrativt arbete har konsekvenser bortom utförandet av specifika arbetsuppgifter.

En fallstudie-design används som fokuserar på processen av införande av Robotic Process Automation (RPA) i en svensk kommun, och metoderna som används för att producera data innefattar intervjuer, observationer och dokumentanalys.

Avhandlingen bidrar till den del av den vetenskapliga litteratur som förstår arbete som praktiker utförda av disparata konfigurationer av sociala och materiella element; denna inbegriper både organisationsstudier och informationssystem-forskning. Avhandlingen innehåller fem texter:

Artikel I lägger grund för avhandlingen genom att undersöka processen av automatisering i sig och konceptualisera denna som konfigureringsarbete. En dynamisk process av ömsesidig omkonfigurering av arbetspraktik, digital teknik och organisatoriska arrangemang genom vilken en ny handlingsförmögen konfiguration av arbete uppkommer.

Artikel II utforskar hur en ny dikotomi växer fram mellan mänskliga medarbetare och digitala medarbetare, och hur rollen för medarbetarskap förändras när en ny arbetsdelning framväxer.

Artikel III tar en bredare utblick och undersöker effekterna av digital teknik på organisering av arbete och föreslår konceptualiseringen hyper-taylorisering som ett sätt att förstå hur den inneboende rationaliteten i digital teknik bidrar till att förstärka Taylorism genom att göra arbete digitalt läsbart och representerbart, förutsägbart och kontrollerbart.

Artikel IV skiftar fokus igen till etiska aspekter av digital automatisering och använder ett exempel från fallstudien för att utforska etiska och ledarskaps implikationer av digital automatisering.

Artikel V är en konceptuell artikel som syftar till att utveckla avhandlingens centrala teoretiska bidrag, vilket är att förstå digital automatisering av administrativt arbete inte bara som en förändring av hur arbete utförs, utan som en förändring av hur kunskap i arbete skapas, och förutsättningarna för kunskapande.

I detta ramverk så förstås ’arbete’ som något som inbegriper ett epistemiskt maskineri, som är relaterat till materialiteten av den konfiguration som utför arbetet. Artikeln drar slutsatsen att digital automatisering, åtminstone i detta skede av teknikutvecklingen, medför ett epistemologiskt skifte i administrativt arbete mot ett mer strikt rationalistiskt sätt att förstå och skapa kunskap om världen, på bekostnad av en pluralistisk uppsättning av sätt att förstå och skapa kunskap om världen.

Avhandlingen avslutas med en diskussion kring implikationerna av detta epistemologiska skifte och hur den politiska terrängen i administrativt arbete avträds när det automatiseras digitalt.

Kontaktinformation