Text

  • Studieort Paros, Västerås campus
Datum
  • 2023-12-13 09:00

Disputation: Patrik Gustafsson

Patrik Gustafsson disputerar kl 09.00 den 13 december 2023, i sal Paros (campus Västerås).

Titeln är ”Support for productive whole-class discussions in mathematics: Developing and exploring frameworks in the context of classroom response systems"

Fakultetsexaminator är prof. dr. Ove Gunnar Drageset, professor i matematikdidaktik vid Norges arktiske universitet.

Betygsnämnden består av prof. dr. Lisa Boistrup Björklund, professor i matematikens didaktik vid Malmö universitet, prof. dr. Yvonne Liljekvist, professor i matematikens didaktik vid Karlstads universitet och prof. dr. Peter Ekman, professor i företagsekonomi vid Mälardalens universitet.
Reserv är dr. Christer Norström, docent vid Norström och Wretås AB.

Licentiatuppsatsen har nummer 396.


Sammanfattning

Under de senaste årtiondena har den matematikdidaktiska forskningen betonat vikten av att lärare strävar efter att generera så kallade produktiva klassrumsdiskussioner i undervisningen. Dessa diskussioner är klassrumsdiskussioner med hög elevdelaktighet där läraren använder elevernas tänkande som resurs för att förbättra lärandet. Trots att omfattande kompetensutvecklingsinsatser har gjorts för att stödja lärarna i att lyckas generera sådana diskussioner, är de ännu sällsynta i matematikklassrummen. Därmed finns det fortfarande behov av mer stöd för lärare. En lovande aktivitet som kan användas för att främja produktiva klassrumsdiskussioner är att läraren använder digitala responssystem som till exempel Socrative och Menti, för att dela ut uppgifter till eleverna, samla in och sammanställa svaren och därefter leda uppföljande klassrumsdiskussioner. Det har efterfrågats fler studier om denna aktivitet. Avhandlingen svarar mot efterfrågan genom att främst fokusera på uppgiftskonstruktion av flervalsfrågor och lärares ledning av helklassdiskussioner, vilka är två av aktivitetens nyckelpraktiker.

I de studier som gjorts inom ramen för denna avhandling har en designforskningsmetod använts för att utveckla och utvärdera designprinciper för konstruktion av flervalsuppgifter samt för att sätta samman ett kompletterande ramverk med uppgiftstyper. Dessutom har befintliga ramverk för att analysera dels hur lärare leder helklassdiskussioner, dels teknikintegrationen i matematikklassrummet, utforskats.

Avhandlingens huvudresultat bygger på data från intervjuer med lärare, reflektionsanteckningar samt observationer och omfattar:

  • beskrivningar av egenskaper hos användbara flervalsuppgifter som syftar till att stödja lärare att få till produktiva helklassdiskussioner
  • beskrivningar av egenskaper hos matematiska helklassdiskussioner utifrån flervalsfrågor och responssystem
  • en beskrivning av potentialen i att tillämpa ett ramverk som ett analytiskt verktyg för att fånga och analysera lärares resonemang om att integrera digitala responssystem i matematikundervisningen
  • ett förslag på fem nya kategorier av lärarhandlingar och berikningar av två befintliga kategorier i ett befintligt analytiskt ramverk för att analysera helklassdiskussioner i matematik.

I kappan till denna avhandling läggs dessa resultat ihop och diskuteras i relation till tidigare forskning om digitala responssystem och teorier om produktiva klassdiskussioner som en del av en ambitiös matematikundervisning. Fokus ligger på att undersöka om och i så fall hur digitala responssystem och flervalsuppgifter kan hjälpa lärare att lyckas generera produktiva helklassdiskussioner i matematik.

Sammanfattningsvis utgörs denna avhandlings huvudsakliga bidrag av en presentation av ett verktyg för konstruktion av flervalsuppgifter som syftar till att generera produktiva klassrumsdiskussioner i matematik, en granskning av befintliga analytiska ramverk för att dels analysera lärares ledning av helklassdiskussioner och dels analysera teknikintegration i matematikklassrummet, samt förslag på utveckling av dessa ramverk

Kontaktinformation