Text

  • Studieort Sal Case, Västerås
Datum
  • 2023-06-19 13:15

Matthias Bergler försvarar sin licentiatuppsats

Den 19 juni försvarar Matthias Bergler sin licentiatuppsats i datavetenskap på campus i Västerås.

Titel: Extending and improving the security abstraction model for architectural models of autonomous vehicles.

Utsedd opponent är Friedhelm Stappert, professor vid Technische Hochschule Nürnberg, Tyskland.

Betygsnämnden består av professor Friedhelm Stappert, Dr Henrik Lönn, Volvo and Professor Hans Hansson, MDU.

Reserv är Konstantinos Kyprianidis, MDU.

Serienummer: 343

 

Sammanfattning

Inledning och bakgrund: Fordonstillverkare och mjukvaruutvecklare gör avsevärda framsteg inom området autonom fordonsteknologi. Ändå har den högsta nivån av autonomi, det helt autonoma fordonet utan förare, ännu inte uppnåtts: enligt medias rapporter finns det fortfarande allvarliga olyckor med autonoma fordon, varav en del beror på fel i fordonssystemet. Detta resulterar i en sund skepsis, så att halvautonoma fordon ännu inte har godkänts i många länder och det finns fortsatt oro i samhället. 

Ur social synvinkel är aspekten av algoritmernas tillförlitlighet central: eftersom ökad digitalisering inte bara kan leda till interna fel i fordonskontrollen, utan också leda till risk för externa attacker på fordon på grund av att många gränssnitt öppnas. Denna säkerhetsaspekt måste beaktas redan i de tidiga utvecklingsfaserna av fordonssystem. 

EAST-ADL är ett domänspecifikt arkitekturbeskrivningsspråk för fordonssystem med omfattande stöd för modellering av systemen samt diverse ytterligare information såsom krav, säkerhet, variabilitetsmodellering, realtidsbeteende och så vidare. Pågående forskningsaktiviteter vid TH Nürnberg har lagt till en säkerhetsbilaga till EAST-ADL, Security Abstraction Model "SAM". 

Huvudresultat: Inom ramen för detta arbete har följande två bidrag gjorts: 1. tillägg av 

socialingenjörsorienterade attacker till SAM, som är ett allt större hot, och 2. utarbetande av ett EAST-ADL-kompatibelt modelleringsverktyg i nära samarbete med verktygsleverantören Metacase. 

Ytterligare tillägg till SAM blev nödvändiga för att fullt ut implementera ISO 21434 "Vägfordon - Cybersäkerhetsteknik"-standarden; nu erbjuder SAM konceptuellt såväl som verktygsstött en omfattande beskrivning av denna standard och möjliggör därmed en sömlös integration av en komplett säkerhetsmodell med EAST-ADL-modelleringen av det övergripande systemet. 

Vidare implikationer: Kombinationen av integration och utvidgning av säkerhetsabstraktionsmodellen utvärderades därefter i en studie i samarbete med industripartners för dess lämplighet för daglig användning i praktisk utveckling av fordonssystem.