Text

  • Studieort Sal Gamma (Västerås campus) och digitalt via zoom.
Datum
  • 2023-06-16 13:15

Anna Hjalmarsson försvarar sin avhandling inom vårdvetenskap

Anna Hjalmarsson försvarar sin avhandling ”Att erbjudas en trygg hamn. Vårdberoende äldres delaktighet i prehospital akutsjukvård” inom forskarutbildningsämnet vårdvetenskap fredagen den 16 juni 2023 kl. 13.15 i sal Gamma, Västerås och digitalt via zoom.

Titel: Att erbjudas en trygg hamn. Vårdberoende äldres delaktighet i prehospital akutsjukvård (Being provided with a safe haven. Care-dependent older persons´ participation in prehospital emergency care).

Utsedd opponent är professor Staffan Karlsson, Högskolan i Kristianstad. Betygsnämnden utgörs av docent Linda Johansson, Jönköpings universitet, docent Veronica Vicente, Karolinska institutet och docent Jonas Sandberg, Sophiahemmet Högskola.

Utsedd reserv är docent Munir Dag, Mälardalens universitet.

Avhandlingen har nummer 381.

Anmäl ditt deltagande här, senast den 14 juni. Länk till annan webbplats.


Sammanfattning

Delaktighet i vård är ett begrepp som betonas inom både sjukvård och social omsorg med avgörande betydelse för personers välmående, hälsa, och säkerhet. Forskning visar dock att det ofta saknas förståelse för vad delaktighet innebär i vårdsituationen och akuta omständigheter kan innebära ytterligare utmaningar. Forskningsprojektets övergripande syfte är att ge en fördjupad förståelse för vad delaktighet i vård innebär för vårdberoende äldre personer inom prehospital akutsjukvård som involverar omsorgspersonal och ambulanssjukvård.

Avhandlingen inkluderar fyra studier som utifrån välfärds- och livsvärldsperspektiv belyser delaktighet för vårdberoende äldre med akuta tillstånd i det egna hemmet. Studie I är en registerstudie baserat på 28 533 ambulansuppdrag. Studien visar att majoriteten av alla ambulansuppdrag till personers hem involverar äldre över 70 år. Ett av studiens viktigare resultat är att äldre prioriteras lägre än övriga vuxna, vilket i praktiken kan innebära längre väntetid på ambulans. Ur ett välfärdsperspektiv innebär detta att äldre inte ges samma tillgång till ambulansresurser som övriga vuxna i samhället.

Studie II belyser innebörden av delaktighet i prehospital akutsjukvård ur äldres perspektiv. Resultatet visar att delaktighet innebär att anförtro sitt liv till professionella vårdare, vilket inkluderar att säkerställas i samvaro, att följa direktiv, att representeras av professionella samt att möta beredskap genom hela akutvårdskedjan.
Studie III beskriver utmaningar ur omsorgspersonalens perspektiv och resultatet visar att omsorgspersonal tvingas ta stort ansvar för den äldres liv i en organisation som saknar både vårdalternativ och medicinsk support. Följden blir en beroendeställning till regional akutsjukvård och överordnade bedömningar. Omsorgspersonalen antar en stödjande, skyddande och representativ roll för att säkerställa insatser utifrån behov.

Studie IV belyser innebörden av äldres delaktighet ur ambulanspersonalens perspektiv. Resultatet visar att delaktighet är en balansgång mellan att ta och ge kontroll, vilket baseras på det övergripande målet att rädda liv och sker utifrån en kritisk bedömning av den äldres hela livssituation. Delaktighet kan förstås som att tillhandahålla en ‘trygg hamn’ där liv och värdighet skyddas. Tillit till den äldres och omsorgspersonalens förmågor innebär möjlighet att ge kontroll och därmed dela ansvaret för den äldres liv. Genom förenad samverkan kan vårdalternativ skapas utifrån de möjligheter som framträder i situationen.

Den fördjupade förståelsen visar att omsorgspersonal och ambulanspersonal utifrån kompetens, förmågor och mandat agerar som auktoriserade representanter med makt att åstadkomma förändring och därmed skapa möjligheter för (sam)existens. En viktig aspekt av studiens resultat är de äldres utvidgade perspektiv på den akuta vårdkedjan där det mobila trygghetslarmet utgör den första länken, vilket betonar behovet av akutvårdsresurser och adekvat kompetens inom den kommunala äldreomsorgen.Kontaktinformation