Text

  • Studieort Sal Kappa på campus i Västerås
Datum
  • 2023-04-28 13:15

Tove Del Gaiso försvarar sin licentiatuppsats

Tove Del Gaiso försvarar sin licentiatuppsats i didaktik i sal Kappa på MDU (Västerås campus) klockan 13.15 den 28 april 2023.

Titel: Förskollärare i en digital praktik. Rhizomatiska sammanflätningar, dilemman och händelser.

Utsedd opponent är Anna Palmer, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

Betygsnämnden består av Lise-Lotte Bjervås, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet; Anette Hellman, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

Reserv: Agneta Jonsson, docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Kristianstad; Johannes Rytzler, universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens universitet

Nummer på licentiatuppsats är 339

Sammanfattning

Denna studie undersöker vad som händer när förskollärare använder digitala teknologier i förskolan. Praktiknära forskningsmetoder har använts för att undersöka digitala teknologiers rhizomatiska sammanflätningar i två svenska förskolor. Studien pågick under åtta månader med deltagande förskollärare.

Forskning om digital teknologi i förskolan har till stor del fokuserat på vad digital teknologi kan användas till för att främja barns lärande inom specifika ämnesområden. Denna studie undersöker hur förskolepraktiken påverkas av användningen av digitala teknologier. Studien belyser de dilemman, konflikter och frågor som uppkommer när digital teknologi används i förskolans praktik. Studien utgår från ett teoretiskt antagande om att materialiteter medskapar de händelser som uppstår i undervisning med digitala teknologier och undersöker även hur detta sker i den aktuella studien.

Studien använder ett sociomateriellt perspektiv för att utforska materialitet i aktiviteter med digital teknologi. Studiens data har konstruerats tillsammans med förskollärare i dialogiska samtal som utgår från deras observationer och filmade aktiviteter med barn mellan två och fem år.

I de dialogiska samtalen har gemensamma analyser gjorts och förskollärarna har sedan planerat för nya aktiviteter som de genomfört och observerat på förskolorna. Data har analyserats med metoden att gå med data vilket innebar att analysen skedde med en rörelse genom datan utan en bestämd riktning. Analysen av dialogiska samtal riktades mot de olika materialiteter som kunde ses som medskapande i förskolans digitala praktik. Särskilt fokus låg på att studera förändringar, bryt-punkter, svårigheter, oväntade och oplanerade händelser som uppstod. Gilles Deleuze och Félix Guattaris begrepp rhizom och kartografi används för att analysera data.

I resultaten synliggjordes fyra dilemman som uppstod i den digitala förskolepraktiken.
I) Digitala teknologier som möjlighet och risk.
II) Relationen mellan vårdnadshavare och förskollärarnas uppdrag.
III) Barns ti-digare relationer till digitala teknologier.
IV) Inre konflikt hos förskollärarna gällande deras professionella och privata åsikter.

Resultaten visar att de sammanflätningar som sker av materialiteter som exempelvis förskollärare, digital teknologi, barn och förståelser av digitala teknologier skapar oväntade hän-delser i barns undersökande och lek med digital teknologi. Resultaten tyder på att ett sociomateriellt perspektiv och kartografering kan vara användbart för forskare och förskollärare för att utforska hur flertal materialiteter blir sam-manflätade med förskolans praktik och digital teknologi.