Text

  • Studieort C1-007 (Eskilstuna campus)
Datum
  • 2023-03-31 09:15

Manothai Wongsala försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

Manothai Wongsala försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap i sal C1-007 (Eskilstuna campus) och digtalt via Zoom, 31 mars 2023 kl 9.15.

Titel: Aktivt åldrande bland äldre personer i nord-östra Thailand utifrån implementering av ”Plan-Do-Study-Act” cykeln.

Opponent: Professor Ingrid Hellström, Marie Cederschiöld University.

Betygsnämnd: Professor Karin Josefsson, Karlstad University; Associate Professor Joy Torgé, Linköping University and Associate Professor Lena Marmstål Hammar, Mälardalens University.

Reserv: Associate Professor Louise Sund, Mälardalen University

Avhandlingen har nummer 374.

 


Sammanfattning

Thailändska regeringen enades om att anta Aktivt Åldrande som nationell agenda för att den äldre befolkningen ska kunna leva väl i samhället som en uppskattad resurs. Äldre personer i Thailand har sina egna perspektiv på traditioner vad gäller aktivt åldrande. Aktiviteter för att främja aktivt åld-rande tillgodoses ofta i grupp format, initierade och ledda av vårdgivare, och ofta utan att främja äldre vuxnas egen kapacitet och aktivt ansvar för sitt åld-rande. Därför behövs en modell som uppmuntrar äldre vuxnas kapacitet och ansvar och som passar traditioner i thailändsk hälsovård. Denna avhandling syftar till att utforska och beskriva äldre vuxna thailändares erfarenheter av att höja aktivt åldrande genom att implementera Plan-Do-Study-Act (PDSA) cykeln, dvs (Planera, Göra, Studera, Agera).
Avhandlingen består av fyra studier. Studie I utforskar 20 äldre thailändares perspektiv på aktivt åldrande genom dess tre grundläggande pelare. Hälsa beskrevs som förmågan att klara det dagliga livet och behålla ett adaptivt tänkesätt. Participation, eller deltagande, beskrevs som uppehållande av so-ciala nätverk, vara uppskattad och respekterad samt att delta i religiösa akti-viteter. Säkerhet/trygghet beskrevs i termer av hanterbara levnadsvillkor och att klara av att leva färdigt sitt liv på ett värdigt sätt. I studie II applicerades PDSA cykeln i möten som kallas Lomwong Saangsook (LS) möten med en annan grupp med 15 deltagare. Deltagarna i studie I, II och III var desamma. Mini-föreläsningarna då PDSA cykelns steg tillämpades utgick från områ-dena: hälsa, participation/deltagande och säkerhet/trygghet. Deltagande ob-servationer av LS-mötena indikerade att PDSA cykeln kunde stödja äldre personer i Thailand att nå sina individuella mål kring livsstilsförändringar. Studie III, genomfördes tre veckor efter avslutade LS-möten utifrån fokus-gruppsintervjuer. Äldre vuxna thailändare beskrev att PDSA cykeln var svår i början, men var svårt i början, men genom lärande i gruppen, med stöd av moderator och små anpassningar av livsstilsförändringar med utgångspunkt från deras dagliga liv, blev det lättare. Studie IV gjordes sex månader efter avslutade LS-möten. Individuella intervjuer genomfördes för att utforska erfarenheterna av livsstilsförändringar.
Resultaten visar att några av de individuella målen hölls och att aktiviteter anpassades till individuell kontext. Nya mål formades också genom att följa andra deltagares exempel och vunna insikter under LS-möten, Äldre vuxna thailändare har egna perspektiv på aktivt åldrande. PDSA cykeln stärkte de-ras kapacitet och ansvar att på egen hand ta sig an initiativ till att höja aktivt åldrande. Fynden från denna avhandling kan användas för att skapa praktiker där professionella inom thailändsk hälsovård kan uppmuntra äldre vuxna att höja deras aktiva åldrande.

Kontaktinformation