Text

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter, tjänster eller produktionssätt.

Nästan allt vi ser, hör och upplever är resultat av människors idéer. Innovationer och effektiva lösningar på både nya och gamla problem är det som driver samhällsutvecklingen framåt. Här betraktas problemen från ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv där man tar hänsyn till förändringsprocesser, produktrealisering och informationsdesign. På så vis vill forskarna skapa förutsättningar och fungerande verktyg för att ta fram hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

 

Samverkan en naturlig del

Samverkan med företag är en naturlig del av forskningsinriktningen. Partners är bland annat ABB, Bombardier Transportation, AB Volvo och Scania CV.

Forskarna inom denna inriktning samverkar i flera akademiska nätverk, till exempel The Design Society, Svenska Produktionsakademien, Weschool, Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU) och Swedish Quality Management Academy (SQMA).

 

Forskarutbildning

Innovation och produktrealisering har ett gemensamt forskarutbildningsämne, Innovation och design som är en tvärvetenskaplig forskarutbildning där kunskap om utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt fördjupas. Innovation och design har en inriktning mot teknik och industriell tillämpning samt projekt i samverkan med offentlig sektor och civilsamhället.

Forskningsområden inom Innovation och produktrealisering

Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet. För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Läs mer om Human

Informationsdesign

Forskningsgruppen för informationsdesign fokuserar på informations- och kommunikationsprocesser samtidigt som forskarna analyserar och tolkar bilder, rumslighet och texter i ett designsammanhang.

Läs mer om Informationsdesign

Produkt- och produktionsutveckling

Forskargruppen Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Forskningen utgår från en integrerad utveckling där många intressenters och tidsperspektiv är i balans.

Läs mer om Produkt- och produktionsutveckling

Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom Värdedriven innovation och framsyn fokuserar på hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv, utifrån inkludering och demokratisering. Gruppen beaktar även förutsättningar för att förstå framtida behov, genom att koppla ihop världsanalys med utvecklingen av framtida affärsmodeller.

Läs mer om Värdedriven innovation och framsyn

Samverksansplattform

MDH Living Lab - metoder för samverkan

MDH Living Lab är en arena för metodutveckling som stärker samverkan mellan MDH, företag och offentlig sektor. Genom utveckling av metoder för samproduktion skapas möjligheter till ökad effektivitet, kreativitet och innovationsförmåga. Visionen är att genom samverkan bidra till ett hållbart samhälle utifrån ett holistiskt perspektiv.

Läs mer

Forskningsprojekt

XPRES

XPRES, Excellence in production research, är ett gemensamt initiativ mellan KTH, Mälardalens universitet (MDU) och Swerea. XPRES kommer att skapa en internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning i syfte att stödja vår världsledande svenska industri i deras framtida produktionsutmaningar.

Läs mer

Forskningsprojekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt inom inriktningen Innovation och produktrealisering

Forskningsprojekt Innovation och produktrealisering

Mer information om Innovation och produktrealisering

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Innovation och produktrealisering,
kontakta forskningsledaren.

Till toppen