Text

Forskningsprojekt inom Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Industriell ekonomi och organisation,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet syftar till att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.


Projektansvarig vid MDU: Peter Ekman

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


Projektansvarig vid MDU: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Forskarskolan Management och IT (MIT)

Det här forskningsprojektet syftar till att besvara följande forskningsfråga: Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag med avseende på deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?


Projektansvarig vid MDU: Emre Yildiz

Huvudfinansiering: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Browaldhs stiftelse

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


Projektansvarig vid MDU: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Forte

Syftet med projektet är att utveckla en metodik för organisering och genomförande av inkluderande och produktiva hybrida möten.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.


Projektansvarig vid MDU: Inti Lammi

Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

Syftet med projektet är att utveckla en djupare förståelse av hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och konsekvenserna av dessa förändringar för mötens roll i skapandet av gemenskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond

Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring genus, etnicitet med mera är mobiliserade och återskapade i entreprenöriella processer. Sådan kunskap är viktigt för att bryta ned segregationen vad gäller möjlighet och utrymme för entreprenörskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet