Text

Industriell ekonomi och organisation

Digitalisering, globalisering och hållbarhet har blivit centrala frågor i samhällsdebatten. Vill vi komma längre behöver vi ifrågasätta och förfina det sätt vi arbetar med frågorna. Forskarna inom industriell ekonomi och organisation (IEO) vill utveckla kunskap om hur dessa utmaningar kan hanteras.

Forskningen inom IEO fokuseras på tre forskningsspår, alla av central betydelse för framtidens affärer, management och samhälle:

 • re-framing digitalization
 • re-framing globalization
 • re-framing sustainability

Forskningen bidrar till att utveckla hur människor och resurser samordnas, styrs och kontrolleras inom organisationer, på marknader och i den offentliga sfären, för att kunna skapa värde.


Inom IEO arbetar 33 forskare och 12 doktorander.

 • Datum 2023-03-21
 • Artikeltyp Aktuellt

IEO firar framgångar

om IEO firar framgångar
 • Datum 2023-02-15
 • Artikeltyp Aktuellt

Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?

om Hur påverkar AI arbetsmiljön på HR-avdelningar?
 • Datum 2022-10-25
 • Artikeltyp Aktuellt

Informell feedback påverkar inre motivation

om Informell feedback påverkar inre motivation

Forskningsspår

Re-framing digitalization

På senare år har vi snabbt gått från att betrakta digitalisering som något nytt, och delvis främmande, till att möta den digitala tekniken överallt inom arbete, affärer och politik. Forskningsspåret re-framing digitalization utforskar vad denna förändring innebär för organisering, värdeskapande och politisk styrning. Inte bara det, här skapas även kunskap om hur management, affärsutveckling och politik kan påverka implementering och spridning av digitala teknologier.

I forskningsprojekten samarbetar forskarna med både privata och offentliga organisationer. Med Sörmlandskontraktet har Eskilstuna kommun bidragit till att utvidga utvecklingen av kunskap i relation till digital affärsutveckling. Denna kunskap används i en ny del av ekonomprogrammet.


Re-framing globalization

Å ena sidan, spelar internationellt företagande en central roll för ökad sysselsättning, välstånd och tillväxt. Å andra sidan, leder globalisering till utmaningar som fortfarande saknar lösningar, exempelvis kopplat till migration och segregering.

Forskningsspåret re-framing globalization fokuserar mest på företagandet och affärer genom att utforska de utmaningar som organisationer med internationell verksamhet möter. Sådana utmaningar handlar bland annat om att hantera geografiska och kulturella avstånd samt den ökade mångfalden och komplexiteten som internationalisering medför.

Affärsutvecklingens glokala (globala + lokala) karaktär är också av intresse. Särskilt viktigt är utveckling av digital teknik som kan hjälpa företag att övervinna de svårigheter som är kopplade till att göra affärer utomlands. Internationaliserings-spåret undersöker därmed utmaningar kopplade till internationalisering i alla typer av organisationer – från stora multinationella företag till entreprenöriella små och medelstora företag. Även frågor kring mångfald och migration är inkluderade i detta spår.


Re-framing sustainability

Hållbarhet har gått från att vara en relativ liten fråga till att vara högst upp på agendan, inom både den privata och offentliga sektorn. Å ena sidan, har denna ökande uppmärksamhet lett till mer proaktiva ansatser, som framställer hållbarhet som en möjlighet snarare än en risk som måste hanteras. Å andra sidan, är det tveksamt hur bra sådana ansatser kan tackla akuta sociala och miljörelaterade problem, eftersom de delvis slätar över de kritiska frågorna. Forskningsspåret re-framing sustainability lyfter därför fram centrala hållbarhetsfrågor genom analyser gjorda utifrån olika teoretiska traditioner.

Frågor som studeras inkluderar:

 • stadsutveckling
 • migration och klass
 • etnicitet och segregration i stadsmiljö
 • den sociala och politiska dimensionen av infrastrukturer och deras förändring
 • metoder (citizen science och participatory design är exempel) och möjligheter för medborgarengagemang och ett mer inkluderande medborgarskap
 • metoder för stadsutvecklare för att styra mot mer hållbar användning av resurser.

Forskning inom detta spår görs ofta i samverkan med kommuner, regioner och organisationer som fastighetsägare eller ideella organisationer.

Forskningsområden inom industriell ekonomi och organisation

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Forskargruppen har en bred ämneskompetens som innefattar statsvetenskap, socialt arbete, sociologi och ekologisk ekonomi. Här finns ett nära samarbete med samhället för att på så sätt snabbt få ut ny kunskap där den gör nytta.

Läs mer om Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Marknadsföring och strategi

Inom marknadsföring och strategi (MaSt) studeras värdegenerering, hållbara konkurrensfördelar samt utveckling och förnyelse i företag och organisationer.

Läs mer om Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Inom nationalekonomi fokuserar forskarna på energi- och miljöekonomi och undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och miljösituationen.

Läs mer om Nationalekonomi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Inom NOMP arbetar forskarna med nya former, processer, handlingsmönster och idéer som genomsyrar ledning och ledarskap i och omkring organisationer i dag.

Läs mer om NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Redovisning och ekonomistyrning

Gruppen forskar bland annat om möjligheten att upprätta en robust finansiell rapportering av immateriella resurser och tillgångar.

Läs mer om Redovisning och ekonomistyrning

Statsvetenskap

Inom statsvetenskap studeras hur industriell förnyelse hanteras av det politiska systemet. Detta inkluderar relationen mellan staten och särintressen som organisationer som företräder privata företag och fackliga organisationer.

Läs mer om Statsvetenskap

Mer information

För mer information om
Industriell ekonomi och organisation kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Målet med BAIT-projektet är att genomföra en förstudie av hur IoT kan användas för att förbättra avfallshanteringsprocesser. I syfte att öka behovsägarens förståelse för hur IoT-lösningar kan bidra till att optimera och effektivisera avfallshanteringsprocessen, samt öka behovsägarens förmåga och förutsättningar att implementera och använda IoT-lösningar i verksamheten.


Projektansvarig vid MDU: Silvia Bruzzone

Huvudfinansiering: IOT SVERIGE, Vinnova, Energimyndigheten, Formas

Projektet syftar till att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och företag.


Projektansvarig vid MDU: Peter Ekman

Projektet syftar i första hand till att öka kunskaper som svenska företag kan nyttja för att bättre lyckas med sin e-handel och öka sin försäljning till utländska konsumentmarknader.


Projektansvarig vid MDU: Emilia Rovira Nordman

Huvudfinansiering: Forskarskolan Management och IT (MIT)

Detta projekt kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.


Projektansvarig vid MDU: Anette Hallin

Huvudfinansiering: Forte

Syftet med projektet är att utveckla en metodik för organisering och genomförande av inkluderande och produktiva hybrida möten.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vinnova

I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.


Projektansvarig vid MDU: Inti Lammi

Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

Syftet med projektet är att utveckla en djupare förståelse av hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och konsekvenserna av dessa förändringar för mötens roll i skapandet av gemenskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond

Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring genus, etnicitet med mera är mobiliserade och återskapade i entreprenöriella processer. Sådan kunskap är viktigt för att bryta ned segregationen vad gäller möjlighet och utrymme för entreprenörskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet