Text

Forskningsprojekt inom Hälsa och välfärd

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Hälsa och välfärd,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Målen med projektet är förbättrad kunskap och kompetens i kommunikation, ökat tillhandahållande av en personcentrerad vård och ökad vårdkvalitet som hjälper till att bevara hälsa, värdighet och välbefinnande för äldre personer genom en mer individualiserad vård.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Höglander

Huvudfinansiering: MDU

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


Projektansvarig vid MDU: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: MDU, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner

Det har skett en progressiv försämring av ungdomars psykiska hälsa de senaste tre årtiondena, som Folkhälsomyndigheten och andra nordiska studier har visat. Men orsakerna till detta är i stort sett okända. Varför har denna ökning inträffat? Består det till vuxen ålder? Hittills finns det inget tydligt svar på dessa frågor. Detta projekt syftar till att bidra till denna kunskap.


Huvudfinansiering: Forte

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sveriges Arbetsterapeuter

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDU

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: Svenska Röda Korset

Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: The Swedish Red Cross University College

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDU: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDU

Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen.


Projektansvarig vid MDU: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Cancerfonden

I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.


Projektansvarig vid MDU: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor.


Projektansvarig vid MDU: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: British Academy of the Social Sciences

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

MDU samverkar med Volvo Construction Equipment för att skapa sex utbildningsmoduler relaterade till organisatorisk och social arbetsmiljö. Fokus under projektets gång är på samverkansprocessen för att ta fram dessa moduler.


Projektansvarig vid MDU: Rachael Tripney Berglund

Huvudfinansiering: Volvo Construction Equipment, MDU

Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.


Projektansvarig vid MDU: Magdalena Mattebo

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- samt ett uppringarperspektiv


Projektansvarig vid MDU: Sofia Skogevall

Huvudfinansiering: MDU

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Projektets syfte är att erhålla en fördjupad förståelse om smärthantering hos personer med optimalt behandlad reumatisk sjukdom och med långvarig smärtproblematik.


Projektansvarig vid MDU: Helena Lööf

Huvudfinansiering: MDU

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress och av att vårda patienter på akutmottagning under covid-19-pandemin.


Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDU

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDU

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDU

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDU: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Projektansvarig vid MDU: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Till toppen