Text

Hälsa och välfärd

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd bedrivs forskning inom hälsa och välfärd. Det är en tvärvetenskaplig inriktning, ett område för forskarutbildning och består av elva forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.

Hälsobegreppet utgår från ett holistiskt/målinriktat synsätt där hälsa bestäms utifrån individens perspektiv och det sammanhang som hen befinner sig i. Hälsan blir därmed mer flexibel då den även är kulturellt och socialt relaterad.

Inom hälsa och välfärd bedrivs forskning inom:

  • arbetslivsvetenskap
  • folkhälsovetenskap
  • fysioterapi
  • medicinsk vetenskap
  • psykologi
  • socialt arbete
  • sociologi
  • vårdpedagogik
  • vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDU, men även regionalt, nationellt och internationellt. Forskarutbildning sker inom området hälsa och välfärd och specifikt inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Fokusområden

Fokusområdena syftar till att synliggöra och stödja forskning som tar sig an nuvarande och framtida utmaningar inom hälsa och välfärd och innebär intern och extern kommunikation, forskningsbas och samverkan.
I fokusområdena samlas forskning som involverar forskare från olika forskargrupper inom hälsa och välfärd, andra akademier på MDU och externa samverkanspartners. Fokusområdena synliggör den starka och unika forskning som bedrivs och är framåtblickande. Fokusområdena utgör ett stöd för forskarna att bli starkare nationellt och internationellt, samproducera och växa – och för utbildningarna där vi utbildar för framtiden!


Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa

Här utforskas ett tvärvetenskapligt område som har betydelse för samhällsutmaningar inom arbetsliv, folkhälsa och klimatförändringar. Utformningen av framtidens arbetsplatser bör fokusera på klimatsmarta och hälsofrämjande åtgärder samtidigt som den underlättar för arbetstagarna att göra ett effektivt arbete med hjälp av användarvänliga digitala lösningar. Den globala klimatkris vi står inför kräver att teknisk utveckling, policybeslut och livsstilsändringar tillämpas metodiskt för att minska utsläppet av växthusgaser och därmed bromsa in den globala uppvärmningen. En livsstil som främjar god hälsa och livskvalitet går hand i hand med en hållbar livsstil som minskar klimatpåverkan.


Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer

Här ryms studier av brukares och patienters behov och upplevelser av och möjligheter till behandling, vård och omsorg. Den kunskap som tas fram ligger inom ett forskningsområde där vård- och välfärdsinsatser sammanfaller och där vårdvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv berikar varandra. Gemensamma forskningsprojekt har som målsättning att bidra till en hållbar samhällsutveckling där socialt arbete, vård, och omsorg formas utifrån utsatta och sårbara människors sammanhang och behov. Forskningen inriktas på hur det kan skapas förutsättningar och arbetssätt för att förbättra insatser och resultat för brukare/patienter och närstående.


Hälso- och välfärdsteknik
ur ett användarperspektiv

Här utforskas digitala och tekniska lösningar riktade mot såväl människan i friskt tillstånd som vid hälsopromotion, sjukdom, efter skada, vid funktionshinder eller andra särskilda behov. Forskningen syftar till att undersöka om och hur hälso- och välfärdsteknik kan bida till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Forskningen syftar också till att utifrån ett användarperspektiv öka kunskapen om möjligheter med digitala och tekniska lösningar inom vård och omsorg samt att studera hur hälso- och välfärdsteknik kan stödja och utveckla hälsa, vård och omsorg.

Forskningsområden inom hälsa och välfärd

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

BeMe-gruppens forskning är främst inom utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv.

Läs mer om Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppens mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

Läs mer om ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Läs mer om Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

Läs mer om Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre och personer med funktionshinder och vård och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg blir allt större. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare, frivilligsektorn och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdsteknik.

Läs mer om Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Läs mer om Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

PREVIVE - health and welfare technology: Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in health and welfare technologies

Läs mer om PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

Läs mer om Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

Läs mer om Välfärdsforskning

Forskningsprojekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt inom inriktningen Hälsa och välfärd

Forskningsprojekt Hälsa och välfärd

Konferensen Caring in a changing world

Den 26-28 april 2022 arrangeras den internationella konferensen ”Caring in a changing world” på MDU i Eskilstuna. Konferensen arrangeras av MDU tillsammans med Nordic College of Caring Science (NCCS) och European Academy of Caring Science.

Läs mer

Mer information om Hälsa och välfärd

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Hälsa och välfärd,
kontakta forskningsledaren.