Text

Hälsa och välfärd

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd bedrivs forskning inom hälsa och välfärd. Det är en tvärvetenskaplig inriktning, ett område för forskarutbildning och består av elva forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.

Hälsobegreppet utgår från ett holistiskt/målinriktat synsätt där hälsa bestäms utifrån individens perspektiv och det sammanhang som hen befinner sig i. Hälsan blir därmed mer flexibel då den även är kulturellt och socialt relaterad.

Inom hälsa och välfärd bedrivs forskning inom:

  • arbetslivsvetenskap
  • folkhälsovetenskap
  • fysioterapi
  • medicinsk vetenskap
  • psykologi
  • socialt arbete
  • sociologi
  • vårdpedagogik
  • vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDU, men även regionalt, nationellt och internationellt. Forskarutbildning sker inom inriktningen hälsa och välfärd och specifikt inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

BeMe-gruppens forskning är främst inom utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv.

Läs mer om Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Forskargruppens mål är att bidra till och stärka kunskap gällande barns, ungas, föräldrars och familjers rätt till jämlik hälsa och delaktighet.

Läs mer om ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Läs mer om Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma både ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

Läs mer om Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre och personer med funktionshinder och vård och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg blir allt större. Detta innebär förväntningar på ökade insatser av anhörigvårdare, frivilligsektorn och en snabbt växande marknad för hälso- och välfärdsteknik.

Läs mer om Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Läs mer om Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

PREVIVE - health and welfare technology: Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in health and welfare technologies

Läs mer om PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

Läs mer om Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

Läs mer om Välfärdsforskning

Mer information om Hälsa och välfärd

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Hälsa och välfärd,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet utforskar den (inter)kulturella förståelsen hos skolsköterskor och skolkuratorer och hur denna får konsekvenser för samspelet mellan dem och eleverna.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Stier

Huvudfinansiering: MDU

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


Projektansvarig vid MDU: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: MDU, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner

The overall aim of this project is to develop and evaluate an intervention to promote time processing ability and daily time management in preschool children 5- 6 years with cognitive disabilities.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ahlström

Huvudfinansiering: Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna, Stiftelsen Norrbacka – Eugenia, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Sveriges Arbetsterapeuter

Syftet med detta projekt är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor bosatta i marginaliserade förortsområden.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ferlander

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDU

Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Forskningsprojektet ska undersöka sjuksköterskors kulturella kompetens och arbetssätt med att främja delaktighet hos barn med utländskt ursprung.


Projektansvarig vid MDU: Maria Harder

Huvudfinansiering: MDU

Syftet med projektet är att studera hälsofrämjande insatser för att minska stillasittande livsstil hos målgruppen.


Projektansvarig vid MDU: Anne Söderlund

Huvudfinansiering: Cancerfonden

Syftet med projektet är att utveckla, genomföra och utvärdera ett professionsutvecklingsprogram för att stärka nyexaminerade sjuksköterskors utveckling av rollklarhet, handlingskraft, social integrering, minska upplevelser av stress och stärka återhämtning. Målet är en ökad arbetstillfredsställelse.


Projektansvarig vid MDU: Margareta Asp

Huvudfinansiering: AFA-Försäkringar

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Projektet avser att öka kunskapen bland statstjänstemän och medarbetare inom NGO:s i Etiopien och Rwanda om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, folkhälsonutrition och de globala hållbarhetsmålen. Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningssystem, hälsoutveckling och tillgång till mat.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: Swedish Institutet Public Sector Innovation Programme

Syftet med projektet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang (d.v.s. tänkande och beslutsfattande i undersökning och behandling) med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke och team bestående av olika hälsoprofessioner.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Forskningsprogrammet förväntas leda till ökad kunskap om hur delaktighet och psykisk hälsa är relaterade. Dessutom studeras hur barn och föräldrar är involverade i åtgärdsarbetet och relateras till de åtgärder som görs för at förbättra psykisk hälsa. Kunskapen skagenerera ett underlag för åtgärder för att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa. Underlaget ska gälla både åtgärder för att förbättra psykisk hälsa och åtgärder som ökar barns och föräldrars delaktighet i åtgärdsprocessen.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.


Projektansvarig vid MDU: Magdalena Mattebo

Det övergripande syftet med detta projekt är att utforska sjuksköterskors levda erfarenheter med fokus på betydelsen av stress och vårdande i akutmiljöer på sjukhus under Covid-19-pandemin.


Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa vård och välfärd MDU

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Syftet med detta projekt är att, utifrån ett genusperspektiv, utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige, att undersöka risk- och skyddsfaktorer i arbetsmiljön för skadligt alkoholbruk och att öka kunskapen om förebyggande insatser mot skadligt alkoholbruk i arbetslivet.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård.


Projektansvarig vid MDU: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDU

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig vid MDU: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDU

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten av PYC genom en RC T-studie kompletterad med processdata och kvalitativ utvärdering av föräldrarnas och barnens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Forte

Syftet med projektet är att utforska och beskriva variationer av upplevelser av växelvård, livskvalitet och värdighet hos personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.


Projektansvarig vid MDU: Lena-Karin Gustafsson

Huvudfinansiering: Eskilstuna kommun

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Projektansvarig vid MDU: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA Försäkring