Text

Forskningsprojekt inom inriktningen

Framtidens energi

Kontaktperson

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledaren.

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla artificiell intelligens (AI) -assisterade lösningar för att optimera och styra den dynamiska driften av kemisk absorption för infångning av koldioxid från en kraftvärmeanläggning med biomassa som bränsle. Sådana lösningar förväntas bidra till minskning av koldioxidutsläpp och minskning av energianvändningen samt kostnaden för infångning av CO2.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.


Huvudfinansiering: Sida

Forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap till hur solcellsparker kan utformas och planeras med högre effektivtitet och lönsamhet. Idag saknas det verktyg för solcellsparksprojektörer som tar hänsyn till lokala väderförhållanden, och framför allt till prissignalerna från elmarknaden och därmed i förlängningen till balansen mellan produktion och efterfrågan. Projektet syftar till att ta fram en beräkningsmodell som gör det möjligt att optimera solcellsmodulernas vinkel och riktning utifrån både lokala väderförhållanden och spotprisvariationerna över tid.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Stiftelsen ÅForsk

The overall aim of the project is to develop an energy-efficient and cost-effective solution for IUVF based on the CO2 fertilization effect, which uses the CO2 captured from the air in the greenhouse. Such a solution can augment production and reduce the emission of CO2.


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The results of the study will establish a reference for the energy stakeholders and will re-form the way energy systems are controlled.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC ERA-Net Smart Energy Systems

EUBBC-Digital kommer att skapa ett nytt unikt Open Challenge- och digitalt-baserat utbildningskoncept baserat på en delad plattform för globalt samarbete, med en hög nivå av studentcentrerat och entreprenöriellt lärande mot 2000-talets digitala färdigheter.


Projektansvarig vid MDU: Valentina Zaccaria

Huvudfinansiering: Erasmus+ Programme of the European Union

Syftet med projektet är att maximera synergier i big data, ny teknik och innovativ marknadsdesign för högre grad av flexibilitet i energisystem.


Projektansvarig vid MDU: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Forskarskolan Reesbes syfte är att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Företagsforskarskolan Future-Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer – en samhälldialog där akademi i samverkan med näringsliv och samhällsplanering implementerar lösningar för en hållbar utveckling står i centrum.


Projektansvarig vid MDU: Eva Thorin

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.


Projektansvarig vid MDU: Bengt Stridh

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

We are creating the first designs of the 19-passenger commuter aircraft.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

I ett flerårigt samarbete kommer LKAB att investera 80 miljoner kronor i forskning kring hållbar gruvdrift. Framstående forskare vid bland annat Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens Universitet ska i nära samarbete med LKAB:s medarbetare utveckla lösningar som bidrar till företagets transformation - koldioxidfria processer och produkter 2045. MORMOR är ett av nio projekt med fokus på riskhantering i gruvan för att undvika bränder eller farlig miljö genom mätning av luftburna partiklar och giftiga föreninga för att ge en tidig varning till personalen i gruvan. Sensorer kommer att placeras på fordon såväl som stationära. Fordonen är både med dieselmotorer och helt batterielektriska. Nya förutsättningar för elfordon/batterier är särskilt i fokus.


Projektansvarig vid MDU: Erik Dahlquist

In this project, the consortium based on MDU, Saab, and Siemens will explore the use of learning systems and artificial intelligence combined with physics-based and expert-driven predictive tools for intelligent and automated decision support systems.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Det allmänna målet för RELIEF är att främja potentialen hos modellerna för högre utbildning (HE) och Vocational Education & Training (VET) för att tillhandahålla nya utbildningsmetoder, innovativt läromedel och utbildningsmetoder inom området bioekonomi med fokus på att öppna upp nya lärandemöjligheter för att införliva bioekonomiska principer och praxis i jordbruket.


Projektansvarig vid MDU: Hailong Li

Huvudfinansiering: European Education and Culture Executive Agency, call ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO

Realtidskarakterisering av materialflöden för optimal drift av kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och avfallshanteringsanläggningar och hållbar resursanvändning inom cirkulär ekonomi


Projektansvarig vid MDU: Jan Skvaril

Huvudfinansiering: Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDU: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Detta projekt kommer att leda till förbättrad förvaltning av vattenkraftsektorn, ökad vattenkraftproduktion och förbättrad beredskap för extrema väderhändelser. Detta kommer ytterligare att bidra till Sveriges nollutsläppsmål och hjälpa samhället att utveckla bättre klimatreducerande och anpassningsstrategier.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Vinnova

En vanlig kritik mot storskaliga solcellsparker är konkurrensen mellan mark för energi och mark för mat som skapar djupa konflikter mellan de globala hållbarhetsmålen. En av de hållbara och tekniska lösningarna för att ta itu med hållbarhetsmålens konkurrens är användning av solcellssystem som kombinerar el- och grödoproduktion. Genom att studera sambandet mellan vatten, mat, energi och klimat kommer detta projekt att ge en djupgående förståelse för sambandet mellan solstrålningsfördelning på grödnivå, solelproduktion, mikroklimat och grödaavkastning för agro-solcellssystem. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hur denna teknik bidrar till mat, vatten och energisäkerhet under ett normalt meteorologiskt år såväl som under extrema händelser, som 2018 års torka eller under framtida modellerade klimatförändringar.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: FORMAS

Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.


Projektansvarig vid MDU: Pietro Campana

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Till toppen