Text

Transspråkande som resurs i klassrum

Projektets syfte är att studera elevers och lärares meningsskapande utifrån en flerspråkig grund.

Avslutat

Start

2017-09-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets syfte är att studera elevers och lärares meningsskapande utifrån en flerspråkig grund. I projektet undersöks huruvida det språkvetenskapliga och pedagogiska begreppet translanguaging (García, 2009), transspråkande, kan fungera som ett verktyg för att främja lärares praktik och elevers deltagande i undervisningen inom gymnasiets språkintroduktionsprogram. Tidigare forskning tyder på att ett transspråkande förhållningssätt, där elever uppmuntras använda alla sina språkliga resurser, har potential att underlätta elevernas förståelse och deltagande i lärandesituationer samt kan påverka deras motivation positivt.

Projektet fungerar som ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt där man både skapar ny kunskap gällande språkutvecklande arbetssätt inom gymnasieskolan och bidrar till skolutveckling i arbetslaget, och i förlängningen på hela skolan. En målsättning är att tillsammans med lärarna hitta och utforska nya arbetssätt och metoder som stimulerar och främjar flerspråkiga elevers lärande.

Projektet pågår i 1,5 år med start höstterminen 2017. Under läsåret 2017-2018 genomförs klassrumsobservationer i 1-2 klassrum där både svenska som andraspråk och andra ämnen undervisas. Observationerna sker ca 1 dag/vecka, med och utan videokamera. För metod- och skolutveckling är projektet tänkt att tillämpa workshops däri hela eller delar av arbetslaget bjuds in.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål