Text

Nyanlända elevers lärande – ett samproducerande forsknings-och utvecklingsprogram

Projektets övergripande syfte är att lyfta fram kunskap och skapa ny kunskap kring nyanlända elever i svensk skola. Utgångspunkten är mötet mellan praktikers erfarenhet och kunskap och forskarnas dito.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets övergripande syfte är lyfta fram kunskap och skapa ny kunskap kring nyanlända elever i svensk skola. Utgångspunkten är mötet mellan praktikers erfarenhet och kunskap och forskarnas dito.

Projektet är ett FoU-program, och har som mål att utveckla praktiken på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt att producera kunskap som kan spridas bland annat i form av forskning. Slutmålet för de deltagande verksamheterna är att projektet ska innebära en varaktig förändring.

Aktiviteter sker på flera arenor parallellt, och med olika fokus. Skolpersonal och forskare träffas tillsammans i forskningscirklar. Där identifierar deltagarna problemområden kring nyanlända utifrån sitt vardagliga arbete, med vilka de vill arbeta vidare. Mellan träffarna arbetar deltagarna på sina enheter med uppgifter de kommit överens om. Forskarna bidrar vid träffarna med att vara handledningsstöd samt söker efter material som deltagarna efterfrågar. Forskarna arbetar under projektets gång med att beforska och skriva om det arbete som görs i FoU-programmet.

Slutrapport

Ta del av projektets slutrapport Pdf, 742.4 kB.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål