Text

Nyanlända barn på förskolan

Syftet med projektet är att med grund i perspektiv på systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete samt i enlighet med vad skollagen 1 kap. § 5 anger om att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” rikta fokus på mångkultur, interkulturalitet, nyanlända barns inkludering och språkutvecklande arbetssätt.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet "Nyanlända barn på förskolan" är ett samverkansprojekt mellan Gnesta kommun och forskare vid MDH. Syftet med projektet är att med grund i perspektiv på systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete samt i enlighet med vad skollagen 1 kap. § 5 anger om att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” rikta fokus på mångkultur, interkulturalitet, nyanlända barns inkludering och språkutvecklande arbetssätt.

Mångåriga positiva erfarenheter av arbete med forskningscirklar i samverkansprojekt som detta ligger till grund för att forskningscirkeln används som metodologisk ansats för projektet. Forskningscirkeln som form erbjuder goda förutsättningar för att under ledning av forskare samla yrkeskategorier från olika delar av verksamheten till samtal där fokus riktas på den egna verksamheten, där alla ges lika möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnad på, där dialog grundad på ett vetenskapligt förhållningssätt kan ge upphov till tankar och idéer om konkret didaktisk handling som prövas i praktiken, följs upp och beprövas i cirkeln för att bidra till det fortgående arbetet med kvalitetsutveckling.

En betydelsefull del i forskningscirkelns arbete är att stärka samarbete, erfarenhetsutbyte och spridande av goda exempel mellan kollegor, arbetslag och förskolor. Likaså en betydelsefull del är förskolechefens medverkan, relaterat till att stärka det pedagogiska ledarskapet.