Text

Nya engelskspråkiga gymnasieprogram: fokus på elevernas motivation och språkanvändning

Syftet med projektet är att följa genomförandet av de nya engelskspråkiga programmen, för att därigenom bidra till kompetens- och verksamhetsutvecklingen på skolan.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Hösten 2016 bildades 'Eskilstuna International College' på S:t Eskils gymnasium, vilket bl.a. innebär att nya gymnasieprogram startade där undervisningen bedrivs på engelska, samtidigt som de svenska nationella programmålen och kursplanerna följs. Bara ett fåtal gymnasieskolor i landet bedriver nationella program helt på engelska. Intresset för sådana gymnasieutbildningar har dock vuxit, bl.a. i takt med den ökade andelen nyanlända elever.

Syftet med projektet är att en lektor i engelska från Mälardalens högskola, Thorsten Schröter, följer genomförandet av de nya engelskspråkiga programmen, för att därigenom bidra till kompetens- och verksamhetsutvecklingen på skolan. I första hand ska de nya eleverna följas under tre terminer för att kartlägga deras förväntningar och förutsättningar vid starten samt utvecklingen under utbildningens gång, men om möjligt även ska även delar av undervisningen studeras genom klassrumsobservationer för att få mer kunskap om hur kommunikation bedrivs och olika språk används, t.ex. i form av kodväxling. Resultaten av detta arbete kommer regelbundet att återkopplas till och diskuteras med personal och ledning vid S:t Eskils gymnasium.
Ett av målen med projektet är att utveckla kontakterna och samarbetet mellan högskolan och gymnasieskolorna i regionen; ett annat är att bidra med kunskap kring elevers motivation och språkanvändning.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål