Text

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

I fotspåren av motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst. En stor del av denna grupp har invandrarbakgrund och är klassade som fattiga enligt svenska standardmått. Det finns en rad studier som menar att studiemisslyckanden, avhopp och låg prestation i skolan bland barn till invandrare och fattiga infödda svenskar; 1) har att göra med deras brist på kulturellt kapital eller, 2) att högpresterande elever med denna bakgrund i lägre utsträckning träder in i högre utbildning eller söker sig till prestigefyllda studievägar jämfört med jämbördigt presterande elever från medelklass och övre medelklass. Det finns emellertid en ökande andel unga med denna bakgrund som trots en dålig start lyckas bra i skolan och tar sig vidare i utbildningssystemet. Vi kan likväl konstatera att kunskapen är begränsad om elever med denna bakgrund både om de som väljer studieförberedande gymnasieprogram och de som dessutom väljer att påbörja studier på universitet. Vi vet inte hur det kommer sig att de lyckas eller i vilken grad de använder sociala resurser i sin omgivning och i så fall vilka. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att fokusera på elever som är en bit på väg på deras hittills framgångsrika utbildningsbana. Vårt övergripande mål är att identifiera mekanismer och viktiga faktorer som bidrar till deras utbildningsframgångar.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål