Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Evolutionära transitioner hos människan - från natur till kultur

Projektet syftar till att besvara tre huvudfrågor. Först, vilka inlärningsmekanismer, frånvarande hos andra djur, uppstod hos människan och varför var dessa egenskaper evolutionärt fördelaktiga? När människans unika mentala förmågor väl uppstått och mänsklig kultur skapas, hur fortsätter människans psykologi att utvecklas? Vi vill förstå hur biologisk evolution och kulturell förändring kontinuerligt påverkar människans inlärning och sociala överföring av kunskap. Slutligen vill vi svara på vilken slags kultur kan utvecklas ur olika former av mentala förmågor?

Avslutat

Start

2016-01-01

Avslut

2020-12-31

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Livets evolution kan beskrivas i åtta fundamentala steg. Dessa steg kännetecknas av att mindre enheter sammanfogas till större enheter och då inte längre klarar sig själva utan en större enhet. Ett exempel är steget då flercelliga organimser uppstod. Idag kan varken mitokondrier eller kloroplaster klara sig utanför sina djur- eller växtceller. En annan kritisk aspekt av ett fundamentalt steg är att sättet hur information sprids förändras, som till exempel då nervceller uppstår. Slutligen innebär dessa steg att nya möjligheter till evolution uppkommer och att emergenta fenomen kan uppstå. De sista fundamentala stegen i livets historia resulterade i människans kultur och språk och i komplexa samhällen.

Människan har mentala förmågor och uppvisar kulturella fenomen som helt saknas hos andra djur. I det här projektet utforskar vi de fundamentala steg i livets historia då nya inlärningsmekanismer uppstod hos människan, vilka möjliggjorde nya sätt att skapa, minnas, överföra och kontrollera information. Dessa mekanismer resulterade även i en explosion av kultur, och med det uppstod komplexa samhällen. Med kultur menar vi kultur i dess vidaste mening. Vi inkluderar både materiell kultur så som yxor, och ickemateriell kultur som världsåskådning och värderingar.

Projektet syftar till att besvara tre huvudfrågor. Först, vilka inlärningsmekanismer, frånvarande hos andra djur, uppstod hos människan och varför var dessa egenskaper evolutionärt fördelaktiga? När människans unika mentala förmågor väl uppstått och mänsklig kultur skapas, hur fortsätter människans psykologi att utvecklas? Vi vill förstå hur biologisk evolution och kulturell förändring kontinuerligt påverkar människans inlärning och sociala överföring av kunskap. Slutligen vill vi svara på vilken slags kultur kan utvecklas ur olika former av mentala förmågor? Kan enklare tänkande bara leda till enklare och mindre produktiv kultur än mer komplext tänkande; i vilken grad orsakar kulturell evolution i sig unikt mänskliga egenskaper och påverkar vilken slags kultur som kan uppstå, med avseende på komplexitet och omfång?

För att genomföra det här projektet kombinerar vi den senaste forskningen inom artificiell intelligens, inlärningsteori och kulturell evolution med de senaste rönen inom paleolitisk arkeologi och människans genetik för att förstå vad som gör människan unik, både kulturellt och psykologiskt. Projektet består av sex moment som alla är beroende av varandra. Först ska en serie inlärningsmekanismer av olika komplexitetsgrad identifieras och beskrivas formellt, med hjälp av matematiska modeller och datasimuleringar. Det andra momentet består av att förstå hur olika inlärningsmekanismers egenskaper påverkar hur information sprids socialt, vilket bestämmer hur komplex kulturen som uppstår kan bli. Då socialt överförd information är nyckeln bakom all kultur behöver vi i det tredje momentet förstå hur symbolisk kunskap kan överföras och vilken potential det finns för mentala förmågor att utvecklas genom både biologisk och kulturell evolution. Modeller och teori från dessa moment utgör basen för de sista tre momenten där vi vill bygga upp möjliga evolutionära scenarier, teoretiskt förankrade, för hur unikt mänskligt tänkande och kultur uppstått och även klargöra vilka roller biologiska och kulturella faktorer spelar. Samtidigt med dessa moment kommer vi skapa en tidslinje över de mänskliga evolutionära stegen. Här kommer vi använda oss av information från arkeologiska fynd och människans genetik som är relevant för uppkomsten av mentala förmågor och utvecklingen av människans kultur.

Kombinationen av dessa teoretiska och empiriska moment kan leda till ny förståelse för utvecklingen av unik mänsklig kognition och hur kulturen uppstod och utvecklades under människans förhistoria. Projektet kommer också ge ny kunskap om hur människor tänker, minns, överför och kontrollerar information, och hur människans kognition skiljer sig från andra djurs kognition.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål