Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Digi-REFLECT - Mot digitalisering i undervisning och lärarutbildning: främjande av lärarprofession och lärares ledarskap i klassrummet genom digitaliserade reflexiva praktiker

Projektets syfte är att främja och förbättra lärares och lärarstudenters utveckling i och mot sina yrkesroller med avseende på lärares ledarskap. Detta ledarskap brukar definieras som lärarens kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt dennes förmåga att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2019-09-02

Avslut

2022-04-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Om projektet

Projektets syfte är att främja och förbättra lärares och lärarstudenters utveckling i och mot sina yrkesroller med avseende på lärares ledarskap. Detta ledarskap brukar definieras som lärarens kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser samt dennes förmåga att leda klassrumsarbete och hantera grupprocesser. Tidigare forskning har visat att reflekterande och återkoppling inom professionellt lärande och lärarutbildning behöver knytas an till autentisk, empiriskt samlad data, och att audiovisuella, digitala verktyg behöver inlemmas i både lärarutbildningsprogram och lärarens yrkesmässiga utveckling.

Inom ramen för projektet nyttjas en digital videobaserad applikation, VEO (Video Enhanced Observation), som används för att dokumentera, studera och tillsammans reflektera över lärares och lärarstudenters ledarskap i klassrum. Genom att spela in lärarledd klassrumsinteraktion och förse inspelningen med markeringar (sk. tags) som tydliggör vad läraren gör i respektive stund, samt efter inspelad lektion tillsammans med forskare studera den ”taggade” inspelningen får lärare och lärarstudenter möjlighet att reflektera kring sitt eget ledarskap. Både individuella intervjuer, gruppintervjuer och workshops ska ingå i projektet.

I samverkan med forskare, lärare och lärarstudenter genomförs projektet inom ramen för MDU:s lärarutbildningsprogram. Den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk utgör basen för projektet. Forskare, lärare/handledare och lärarstudenter får därigenom möjlighet att identifiera, granska, diskutera och analysera olika aspekter av undervisning och stärkas i sitt ledarskap.

Mer information om forskargruppen MIND och dess projekt Länk till annan webbplats.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål