Text

Av- eller be-lastning? Om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser

Introduktionen av lärarassistenter kan ses som ett försök till intern stratifiering av läraryrket, där arbetet delas upp och där delar av arbetet lämnas över till andra yrkesgrupper. I projektet intresserar vioss för vilka föreställningar om avlastning, uppdrag och samarbete som speglas i processerna samt hur de professionella domänerna avgränsas. Vad framstår som avlastande och vad framträder som lärararbetets ”kärna”?

Avslutat

Start

2018-01-01

Avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Om projektet

Trycket på svenska lärare är högt och skilda initiativ tas för att lärare ska kunna fokusera på "kärnuppdraget". Som avlastning föreslås bland annat införandet av lärarassistenter. Innehållet i lärarassistenters arbete beskrivs emellertid på olika sätt. I såväl debatt som i praktik har beskrivningarna skiftat från administrativt arbete till ren undervisning.

Introduktionen av lärarassistenter kan ses som ett försök till intern stratifiering av läraryrket, där arbetet delas
upp och där delar av arbetet lämnas över tillandra yrkesgrupper. Följden blir att professionella domäner
kommer att förhandlas, förskjutas och fördelas. Att utveckla kunskap om dessa idéer, processer och praktiker är projektets grundläggande syfte. Vi intresserar oss för vilka föreställningar om avlastning, uppdrag och samarbete som speglas i processerna samt hur de professionella domänerna avgränsas. Vad framstår som avlastande och vad framträder som lärararbetets ”kärna”? Ett delsyfte är att studera om, och iså fall hur, lärares föreställningar påverkas av ett möte med det franska skolsystemet där lärares professionella ansvar är avgränsat och där särskilda elevvårdsenheter hanterar det som svenska lärare sköter utöver sin undervisning.

Utifrån studiens resultat vill vi även pröva att se hur en modell för avlastning av svenska lärare skulle kunna se ut.


Projektet är treårigt och utgörs av fyra delstudier:

  • Inledande kartläggning av utbredningen och omfattningen av de avlastande tjänsterna.
  • Dokumentanalys av de idéer som framträder i det offentliga samtalet om införandet av lärarassistenter.
  • Dialogseminarier med lärare kring föreställningar om avgränsningar i lärararbetet, där möten med en kontrasterande fransk praktik (CPE) ingår.
  • Fall- och effektstudier av faktiska processer där avlastande yrkesgrupper introduceras iskolor. Analysarbetet samordnas år tre med syftet att utveckla modeller för hur skolan kan skapa framgångsrika och rimliga modeller för avlastande tjänster.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål