Text

Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsideal

Projektets syfte är att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen dagens utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.

Avslutat

Start

2016-07-01

Avslut

2018-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Tidigare forskning har uppmärksammat flertal dilemman som uppstått i kölvattnet av nittiotalets reformer av det svenska utbildningssystemet. Många av dessa studier har antagit eller dragit slutsatsen att det finns motstridiga eller till och med oförenliga ideal och mål inom styrdokument och policy som sedan måste iscensättas i praktiken. Konkreta exempel är marknadsidealet, – där konkurrens om elever, individualisering, och effektivisering ses som fördelaktiga för utbildningen – och det mer kollektivt fokuserade inkluderingsideal – där gemensam utbildning för en mångfald elever ses som både ett mål i sig samt som medel för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Dock saknas det forskning om hur skolor iscensätter ideal och policymål i sin organisation och praktik. Det finns till och med anledning att tro att dessa ideal inte är så oförenliga som det verkar i teorin. I synnerhet saknas det skolledares röster om skolverksamheter i svensk forskning.

Rektorer i svenska skolor bär ett tungt ansvar. De svarar för sina skolors ekonomi, den pedagogiska inriktningen och organisationsutvecklingen, den pedagogiska personalens villkor, elevernas hälsa och behov av stöd. Dessutom måste de bevaka och svara för skolans rykte och marknadsföring. Därför är rektorer bäst lämpade att beskriva konsekvenserna av dessa ideal av det svenska skolsystemet i praktiken.

Projektets syfte är att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen av dessa utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.

De övergripande forskningsfrågorna är:

- Hur definierar, resonerar och reflekterar rektorer kring de utmaningar som marknadsinriktade och inkluderingsinriktade policyer har på deras arbete och deras skolor?

- I vilken grad tror de att elever allmänt, och sårbara elever i synnerhet, påverkas av marknadsmekanismer inom utbildningssystemet? Vilka möjligheter och hinder ser de?

Ett tjugotal intervjuer med skolledare genomförs i två svenska kommuner.