Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet - erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor

Målet med projektet är att utveckla kunskap om hur och på vilka sätt svenska I Ur och Skur-förskolor arbetar med utbildning, undervisning och hållbarhet samt hur OMEP:s skala för hållbarhet kan stödja och utmana detta arbete

Avslutat

Start

2020-05-01

Avslut

2021-05-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I detta projekt använder sju I Ur och Skur-förskolor OMEP:s skala för hållbarhet med syfte att systematiskt utveckla sitt arbete med utbildning för hållbarhet. OMEP:s skala för hållbarhet knyter an till förskolans läroplan, till förhållningssättet inom förskolepedagogik och förskoledidaktik samt till aktuell forskning inom området förskola och hållbarhet, och därför passar den väl för självvärdering och för intern utvärdering (se Larsson & Pramling Samuelsson, 2019; Siraj-Blatchford, m.fl., 2016).

I projektet arbetar den deltagande förskolepersonalen med att först granska sin verksamhet med stöd i OMEP:s skala för hållbarhet, sedan skriva fram en handlingsplan och avslutningsvis att granska vad som genomförts i verksamheten och vilket resultat arbetet gett.

Syftet med projektet är att studera arbetet med hållbar utveckling vid sju svenska I Ur och Skur-förskolor. Specifikt studeras hur och på vilket sätt verktyget OMEP:s skala för hållbarhet kan ge stöd till och utmana förskolans utbildning och undervisning i arbete med utbildning för hållbarhet.