Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Transformativ Management

Positionsanalys vid utformning av beslutsunderlag för hållbar utveckling

Beslutsfattande i politiska församlingar och i andra sammanhang förbereds ofta genom utredningar. Hur kan sådana utredningar utföras om man önskar att de skall vara förenliga med högt ställda demokratiska ideal?

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Beslutsfattande i politiska församlingar och i andra sammanhang förbereds ofta genom utredningar. Hur kan sådana utredningar utföras om man önskar att de skall vara förenliga med högt ställda demokratiska ideal? En extremt teknokratisk metod är den neoklassiska nationalekonomins Cost-Benefit analys (CBA). Nationalekonomer dikterar vad som är korrekta värderingar att utgå ifrån (aktuella marknadspriser) vid summering av varje handlingsalternativs kostnader och intäkter.

1973 presenterades positionsanalysen (PA) - en alternativ metod för genomförande av utredningar på samhällsnivå och även i företag. Sedan dess har metoden utvecklats och tillämpats främst i Sverige, Norge och Finland. Idag föreligger ett förnyat intresse för metoden med samarbetspartners främst i Frankrike och Nya Zealand. PA är en mindre teknokratisk metod än CBA och därmed mer förenlig med demokratiska ideal. Syftet är att mångsidigt belysa en valsituation. På så sätt kan flera ideologiska utgångspunkter beaktas, inklusive speciella tolkningar av hållbar utveckling. Slutsatserna blir villkorliga i relation till varje övervägd värderingsmässig (ideologisk) utgångspunkt.

Den mest aktuella uppgiften inom ramen för detta långsiktiga projekt är författande av en bok för Routledge, London, där tre personer medverkar som författare (Söderbaum, Malgorzata Zereniowska, Judy Brown). En lärobok på svenska föreligger sedan 1986 (Beslutsunderlag. Ensidiga eller allsidiga utredninga? (Doxa Ekonomi). Intresset för att tänka i alternativa termer för att klara kraven på hållbar utveckling förefaller dock vara måttligt bland ledande aktörer inom nationalekonomi och politik. Förhoppningsvis kommer sådana attityder att förändras eftersom krav på demokrati inte så enkelt kan pratas bort.