Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Om arbetsförhållandena för akademiker och "massuniversitetets" utmaningar för den högre utbildningen

Effekterna av massuniversitets framväxt debatteras med tilltagande intensitet runt om i världen. Sedan 1990-talets mitt har antalet svenska studenter fördubblats, med följden att universitetslärare blivit kritiska till studenternas förkunskaper. Samtidigt har statsmakten inte låtit studenttillströmningen matchas av mer resurser. Detta sätter hård press på universitetslärares arbetsförhållanden liksom förutsättningarna att upprätthålla kvalitet på högre utbildning.

Avslutat

Start

2020-04-01

Avslut

2022-04-01

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Projektet syftar till att granska de strategier som universiteten anammat för att möta de pedagogiska utmaningar som framväxten av massuniversitetetmedfört och bedöma hur strategierna påverkat arbetsmiljö och utbildningens kvalitet. De förutsättningar som universiteten erbjuder sin personal tycks variera betänkligt, exempelvis avseende lönenivåer, möjligheter till pedagogiska karriärvägar, samt hur mycket forskning man får i tjänsten. Projektet kartlägger dessa skillnader samt granskar om skilda förutsättningar ger effekter på utbildningskvalitet, forskningsproduktion och forskningskvalitet, liksom lärarnas psykosociala hälsa.


Övergripande syfte och mål:

Projektet kommer att studera de olika strategier som använts av svenska universitet för att möta massuniversitetets pedagogiska och organisatoriska utmaningar och bedöma hur dessa strategier har påverkat kvaliteten på högre utbildning och forskning. Deskriptivt kommer projektet att ge ny systematisk kunskap om hur förutsättningarna för universitetslärare att upprätthålla högkvalitativ undervisning varierar - mellan universitet och inom universitet på institutionsnivå. Teoretiskt bidrar projektet med kunskap om de institutionella faktorer som bidrar till högkvalitativ undervisning och forskning. Slutligen kommer projektet att skapa ny kunskap om de institutionella förutsättningarna för högkvalitativ undervisning och forskning. 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål